Какво би искал/а да потърсиш?

История на залесяванията в България

For English scroll down.

Около ⅓ от горите у нас са се възстановявали и продължават да се възстановяват с помощта на човека. Кой и къде провежда първите залесявания в България, четете по-надолу.

Първите залесявания в България започват още в края на XIX век 

Провеждат се край Кюстендил, Копривщица, Сопот, Стара Загора и Ловеч. В началото на XX в. те стават по-мащабни и организирани след редица наводнения със значителни щети и човешки жертви. Последните са резултат на обезлесени и в последствие - преизпасани и отъпкани, огромни по площ планински склонове. 

В залесяванията взимат активно участие и управляващите

В залесяванията и по-доброто управление на горите активно участие взима управляващото съсловие на освободена България -  княз Александър Батенберг, цар Фердинанд I, както и много министри. Особено ангажирани са учителите и учениците. Повечето училища дори са имали собствени разсадници.

Благодарение на техните ентусиазъм и тежък труд с примитивни средства и с помощта на домашни животни за пренасяне пръст и вода, още в края на XIX век започват да се формират знаковите за България гори в Стара планина, Средна гора, Рила, Пирин, Родопите, както и парковете в крайградските зони.

„Празник на залесяването“ се превръща в ежегодната „Седмица на гората“

Всяка година в първата пълна седмица на месец април лесовъдската гилдия отбелязва своя празник - „Седмица на гората“. Каква е нейната историята?

На 12 април 1925 г. (Благовещение) Министерство на народното просвещение и Министерството на земеделието и държавните имоти официално регламентират „Празник на залесяването“, който по-късно се превръща в „Седмица на гората“. В този ден с общи усилия граждани, учители и ученици засаждат в парковете и покрайнините на София 420 000 фиданки и 20 кг семена.

Масовите залесявания стават приоритет на държавата през втората половина на ХХ век. Хиляди граждани се включват най-вече именно по време на „Седмица на гората“, като активно допринасят за увеличаване на зеленото богатство на страната. Така за период от малко повече от век са създадени над 18 млн. декара нови гори от които 7,8 млн. декара са с изключително противоерозионно значение.


Още по темата:
От семе до фиданка: Как се „раждат“ 7 важни дървесни вида
Кои гори са устойчиви на климата?
Залесяванията трябва да се организират с експертна помощ 
..............................................

About ⅓ of the forests in Bulgaria have been restored and continue to be restored with the help of people. Who and where carried out the first reforestations in Bulgaria? You can read below.

The first reforestations in Bulgaria began at the end of the 19th century

They were held near Kyustendil, Koprivshtitsa, Sopot, Stara Zagora and Lovech. At the beginning of the 20th century, they became more organized and large-scale after a number of floods with significant damages and human casualties. The latter were the result of deforested and subsequently - overgrazed and trampled, huge mountain slopes.

The men in power took a leading role in reforestation

The ruling class of liberated Bulgaria - Prince Alexander of Battenberg, Tsar Ferdinand I, as well as many ministers - took a leading role in reforestation and improved forest management. Teachers and students were actively involved. Most schools even had their own forest nurseries.

Thanks to their enthusiasm and hard work with primitive tools and with the help of domestic animals to carry soil and water, already at the end of the 19th century, the forests that are now characteristic of Bulgaria began to form in Stara Planina, Sredna Gora, Rila, Pirin, the Rhodopes, as well as parks in suburban areas.

“The Day of Reforestation” became the annual “Forest Week”

Every year in the first full week of April, the forestry guild celebrates its holiday - "The Forest Week". What is its story?

On April 12, 1925, the Ministry of Public Education and the Ministry of Agriculture and State Estates officially announced the “Day of Reforestation”, which later became “The Forest Week”. On this day, with joint efforts, citizens, teachers and students planted 420,000 saplings and 20 kg of seeds in the parks and outskirts of Sofia.

Mass reforestation became a state priority in the second half of the 20th century. Thousands of citizens got involved especially during the “Forest Week”, actively contributing to the country's green wealth. Thus, over a period of a little more than a century, more than 18 million decares of new forests were created, 7.8 million decares of which are of exceptional anti-erosion importance.

- - -

Следват снимки, предоставени от Музейната сбирка на Лесотехническия университет.

Богдан Филов открива Седмицата на гората през 1943 г.
Залесителна бригада
Разсадник в Боерица
Залесителна бригада, 1928 г.