Какво би искал/а да потърсиш?

От семе до фиданка: Как се „раждат“ 7 важни дървесни вида

Създаването на нови гори е далеч по-сложен и дълъг процес, отколкото смятат повечето хора.

For English scroll down.

Създаването на нови гори е далеч по-сложен и дълъг процес, отколкото смятат повечето хора. Той нито започва, нито приключва с поставянето на фиданка в почвата. Зад него стоят дългогодишните изследвания на лесовъдската наука и неуморният труд на горските стопани. 

Успешното залесяване зависи от редица фактори. Особено важно е да се извърши с местни видове, типични за региона, и да се съобрази с локалните почвени и климатични особености. За съжаление, измененията на климата все по-често водят до влошаване на условията за растеж.

Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП-ДП) и ние от WWF България работим в партньорство за възстановяването на гори, устойчиви към климатичните промени, в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Стъпка 1 от тази отговорна дейност е създаването на жизнени фиданки. За различните дървесни видове се прилагат различни методи на събиране, извличане, обработка и съхранение на семената. Ето какви са те за някои от видовете, които ще бъдат залесени в следващите три години в рамките на проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ или накратко LIFE REFOREST: 

Черна елша


За да се гарантира успешното прихващане на фиданките от черна елша, първо трябва да се съберат семена от здрави дървета. Това се прави през есента. За предпочитане е събирането да се извърши в района, където ще бъде залесяването. Семената се освобождават от съплодията чрез специални вибриращи сита. След това се изсушават и съхраняват във вакуум при температури, близки до зимните. А когато настъпи пролетта, се засяват плитко. Изключително важно е през първите 20 дни да се поливат редовно, за да покълнат. Черната елша расте край реките и предпочита влажни и временно заливани почви.

В рамките на проекта LIFE REFOREST се предвижда да бъдат засадени 35 000 фиданки черна елша в защитени зони от „Натура 2000“.

Източен чинар


Източният чинар е подходящ за южните райони на България. Той е разпространен естествено покрай долините на реките. Семената му, които се засаждат през пролетта, трябва да бъдат обработени по определен начин. Топчестите бодливи съплодия се събират през есента и се изсушават. После се разрязват ръчно и се поставят на съхранение, докато настъпи пролетта.
Проектът LIFE REFOREST предвижда производството на 6400 фиданки източен чинар.

Космат дъб


Дъбовете плодоносят обилно веднъж на 4 – 8 години. Ако жълъдите се засеят през есента, има опасност да бъдат изядени от диви животни през зимните месеци, да загният или измръзнат. Затова лесовъдите ги съхраняват до пролетта при оптимална влажност и температура. При висока постоянна влажност жълъдите гният, а при ниска губят кълняемост. Важно е периодично да се разбъркват и овлажняват. Засаждането през пролетта се извършва ръчно, жълъд по жълъд.
По проект LIFE REFOREST е планирано до края на 2024 г. да се залесят цели 450 000 фиданки космат дъб.

Благун


Благунът е дърво, което издържа както на засушаване и горещина, така и на ниски температури. Разпространено е основно на Балканите и вирее на каменисти места. Жълъдите на благуна изискват специфични грижи, за да се отгледат фиданки.
През следващите години ще бъдат залесени повече от 3000 фиданки благун по проект LIFE REFOREST.

Дървовидна хвойна


Извличането на семена от този вид е трудоемко. Плодчетата се слагат в лед, после се тъпчат и промиват на сита. Съхраняват се в продължение на 7 месеца във влажен пясък при 0 градуса. Чак след това се засяват, но са необходими 2 години, за да покълнат и от тях да израсте фиданка.
Горите от дървовидна хвойна в България са застрашени, а възстановяването им е предизвикателство. Това обаче не спира експертите от ЮЗДП-ДП, които планират залесяване на 12 500 фиданки от вида в рамките на вече споменатия проект.

Черен бор - Паласиана


Паласиана е ендемичен подвид на черния бор, който може да расте на места с много плитки или отмити почви. Това го прави незаменим помощник в борбата с ерозията.
Помощници в извличането на семената на вида пък са шишаркосушилнята и центрофугата. Събраните от подходящи дървета шишарки се сушат на 45 градуса в първия уред. След това се центрофугират и така се отделят семената. Самото засяване става в контейнери чрез специална машина за повече ефективност.

Планински ясен


В ЮЗДП планинският ясен се среща сравнително рядко и не плодоноси всяка година.
През миналата 2021 г. екипът на WWF България не успя да събере семена от планински ясен. Причината - някои видове дървета пропускат цъфтежа в определени години. По този начин те разпределят оптимално енергията си между години на растеж и години на плодоносене.

Въпреки това работата продължава. По LIFE REFOREST до края на 2024 г. предстои да се извърши залесяване на над 2900 фиданки планински ясен.

Прочетете и кои дървесни видове, устойчиви на климатични промени, ще бъдат залесени в Югоизточна България.


Проектът LIFE REFOREST предвижда възстановяване на горски местообитания на обща площ от 2750 дка. Хиляди дръвчета от предварително избрани видове се залесяват в защитени зони Витоша, Конявска и Осоговска планини, Кресна-Илинденци и Долна Места. Проектът се финансира по програма LIFE на Европейския съюз.
..............................................


Creating new forests is a far more complex and lengthy process than most people realize. It neither begins nor ends with placing a sapling in the soil. Behind it is the knowledge of forestry science and the tireless work of forest experts, workers and volunteers.

The success of the reforestation depends on a number of factors. It is especially important to use species that are naturally distributed in the specific habitat and to take into account the local soil and climate characteristics. Unfortunately, climate change is increasingly worsening the growing conditions.

Southwestern State Forestry Enterprise and WWF Bulgaria are working in partnership to restore climate-resilient forests in protected areas of the “Natura 2000” network.

The first step of this initiative is the creation of saplings. Different tree species require different methods for collecting, extracting, processing and storing the seeds. Here you can find more information about some of the species that will be reforested in the next three years under the project LIFE Reforest:

Black alder (Alnus glutinosa)

To ensure successful black alder seedlings establishment, seeds must be collected from healthy trees during the fall. They must be separated from the fruit by special vibrating sieves. After that they are dried and stored in a vacuum at a low temperature. When spring comes, the seeds are sown shallowly and during the first days they are watered regularly. Black alder grows along rivers and prefers moist and temporarily flooded soils. As part of the LIFE REFOREST project, 35,000 black alder saplings will be planted in “Natura 2000” protected areas.

Oriental plane (Platanus orientalis)

The oriental plane is distributed naturally along river valleys. Its seeds must be planted in the spring and processed in a certain way. The fruits called achenes are collected in autumn and dried. Then they are cut by hand and put in storage until spring. 6,400 saplings of oriental plane will be planted as part of the LIFE REFOREST project.

Pubescent (downy) oak (Quercus pubescens)

Oak trees produce acorns abundantly once every 4-8 years. It is recommended that in forest nurseries acorns are sown in spring. They need a lot of extra care (stirring and moistening) and special conditions for them to germinate. Planting is done by hand, acorn by acorn.
As part of the LIFE REFOREST project, 450,000 pubescent oak saplings will be planted by the end of 2024.

Hungarian oak (Quercus frainetto)

The Hungarian oak is a tree that withstands drought, heat and low temperatures. It is distributed mainly in the Balkans and grows on stony terrains. Its acorns require specific care in order to produce saplings.
In the coming years, more than 3,000 Hungarian oak saplings will be planted as part of the LIFE REFOREST project.

Greek juniper (Juniperus excelsa)

Extracting seeds from this species requires quite an effort. The cones should be placed in ice, then crushed and washed through a sieve. They should be stored for 7 months in moist sand at 0 degrees. Then they can be sown, but it takes 2 years for them to germinate. However, this does not stop the experts from the Southwestern State Forestry Enterprise, who plan to plant 12,500 saplings by 2024.

Pallasiana black pine (Pinus nigra subsp. pallasiana)

Pallasiana is an endemic subspecies of black pine that can grow in places with very shallow or washed-out soils. This makes it an indispensable assistant in the fight against erosion.
The cones are collected from suitable trees and then dried at 45 degrees in a cone dryer. Then they are centrifuged and the seeds are separated. The sowing is done in containers by a special machine for more efficiency.

Common ash (Fraxinus excelsior)

In the south-west of Bulgaria, the common ash is relatively rare and does not bear fruits every year. Last year, 2021, the WWF Bulgaria team failed to collect common ash seeds. The reason - some types of trees miss flowering in certain years. In this way, they distribute their energy between growth years and fruit-bearing years.

Nevertheless, the work continues. As part of the LIFE REFOREST project, by the end of 2024, more than 2900 common ash saplings will be planted.
 

 
Избор на семена.
LIFE Reforest
LIFE
Natura2000