Какво би искал/а да потърсиш?

РЕСУРСИ
© WWF

​Информационни материали и доклади на програмите на WWF в България

ПРОГРАМА ГОРИ
© WWF
Добри практики при възстановяването на крайречни г...
PDF
Анализ на незаконния дърводобив в България, 2018 -...
PDF
Становище за Закона за обезлесяването на ЕС, юни 2...
PDF
Преоценка на съществуващи модели за управление на ...
PDF
Национален FSC стандарт на България
PDF
Оценка на управлението на горите в България, 2022
PDF
Анкета „Мерки за адаптиране на горите към климатич...
PDF
Инициатива на ЕС за борба с горската престъпност. ...
PDF
Ревизия на Националния FSC стандарт за България
PDF
European primary forests database
PDF
Плакат - как да избираме дърва за огрев, 2021 г.
PDF
Брошура „Екосистемни услуги“
PDF
Спиране на сечи във вековни гори - мораториум
PDF
EU Forest Crime Initiative. Gap Analysis: Bulgaria...
PDF
Препоръки за подобряване на правоприлагането по от...
PDF
EU Forest Crime Initiative: EU summary of the gap ...
PDF
Guide for Identifying, Managing, and Monitoring of...
PDF
Анализ на незаконния дърводобив в България, 2013 -...
PDF
Analysis of illegal logging in Bulgaria, 2013 - 20...
PDF
Преглед на прилагането на EUTR: България
PDF
EUTR Enforcement Review: Bulgaria
PDF
Centralised National Risk Assessment – Bulgaria, c...
PDF
Lessons Learnt from 20 Years of Floodplain Forest ...
PDF
Становище на WWF относно докладването на горските ...
PDF
План за постигане на устойчивост на консервационни...
PDF
Ръководството за определяне на гори с висока консе...
PDF
After-LIFE conservation plan, project LIFE13 NAT/B...
PDF
Доклад „Крайречните гори - богатството, което не п...
PDF
Riparian forests - the wealth we hardly know, 2019
PDF
Centralised National Risk Assessment – Bulgaria
PDF
Ръководство за възстановяване и управление на край...
PDF
Guidelines for restoration and management of ripar...
PDF
Становище относно Националния план за действие за ...
PDF
Брошура „Крайречните гори: ползи, състояние, опазв...
PDF
Riparian forests: benefits, present condition, res...
PDF
Ръководство за прилагане на Регламент (ЕС) 995/201...
PDF
Централизирана национална оценка на риска – Българ...
PDF
Централизирана национална оценка на риска – Българ...
PDF
Идентификация и картиране на гори във фаза на стар...
PDF
Индекс за оценка на гори във фаза на старост
PDF
Brochure 'Old-growth forests: the unknown treasure...
PDF
Брошура „Старите гори - непознатите съкровища на Б...
PDF
Старите гори в България, Цветан Златанов
PDF
Analysis of Illegal Logging in Bulgaria, 2006 - 20...
PDF
Перспективи и насоки на стопанисване на изкуствени...
PDF
Ръководство за участие на заинтересованите страни ...
PDF
Анализ на незаконния дърводобив в България между 2...
PDF
Становище на WWF по проект за изменение и допълнен...
Word
Приложение на индекса за оценка на гора във фаза н...
PDF
Национален FSC стандарт на България
PDF
Процедури за прилагане на националния FSC стандарт
File
FSC Controlled Wood risk assessment
PDF
Икономически анализ на мерките за опазване на гори...
PDF
Предложения на WWF относно Наредбата за инвентариз...
Word
Оценка на риска за контролирана дървесина съгласно...
PDF
Как да оценим доставчиците ни на хартия за офиса?
PDF
„Пазарувай зелено“ - как да използваме хартията в ...
PDF
Ниво на незаконния дърводобив в България, 2005
Word
Мъртва дървесина - жизнена гора, 2004
PDF
Ползите от горите с висока консервационна стойност
PDF
Брошура „Гори с висока консервационна стойност“
PDF
Illegal wood for the European market, 2008
PDF
Анализ на българските и европейските изследвания з...
PDF
Анализ на ползването в старите гори
PDF
Определител на растенията за оценка на ГВКС
PDF
Определител на животните за оценка на ГВКС
PDF
ПРОГРАМА ВОДИ
© WWF
SWIPE European Summary Report_July 2023
PDF
Analysis of water-related risks in the Iskar river...
PDF
Търговията с диви есетри продължава, въпреки забра...
PDF
Търговията с диви есетри продължава, въпреки забра...
PDF
Дребномащабният риболов в затоплящия се океан. Изс...
PDF
Seafood sustainability, stability & security, 2020
PDF
Риболов и аквакултури в Черно море - пълен доклад,...
PDF
Риболов и аквакултури в Черно море - резюме, 2020
PDF
Living Planet Index for Migratory Freshwater Fish
PDF
Free Fish Layman's Report, 2017
PDF
WWF, RiverWatch, GEOTA, EuroNatur report: Hydropow...
PDF
Становище на WWF относно реформите в MSC
PDF
Резюме на проекта Life Есетри
PDF
Подходи за възстановяване на речната непрекъснатос...
PDF
Свободни риби - доклад за неспециалисти, 2017
PDF
Прилагане на дейности от националния план за дейст...
PDF
Презентация: Ползване на повърхностни води за ВЕЦ ...
PDF
Всяка капка е от значение. Как можем да опазим пит...
PDF
River Ecology - booklet, 2011
PDF
Възстановяване и управление на влажни зони в защит...
ZIP
Доклад „Търговия с хайвер от есетрови риби в Бълга...
PDF
Опазване и възстановяване на речните коридори
PDF
План за действие за опазване и възстановяване на з...
PDF
Action plan for the protection and restoration of ...
PDF
Map of Lower Danube Green Corridor
Image
Проучване ихтиофауната и херпетофауната на река Ян...
PDF
Рибен буквар 2.0
PDF
Програма "Жив Дунав", Кока-Кола
PDF
Презентация „Прилагане на дейности от Националния ...
PDF
Презентация на първи екип за теренните проучвания ...
PDF
Презентация на втори екип за теренните проучвания ...
PDF
Препоръки за актуализиране на Плана за есетровите ...
PDF
Изработване на тристранни мерки за управление за о...
PDF
Дейности по осигуряване на минимална популационна ...
PDF
Опазване на есетровите риби. Международна и национ...
PDF
Есетров определител
PDF
Насоки за боравене с есетрови риби, обект на брако...
PDF
Наръчник EU-TWIX търговия на диви животни, 2019
PDF
Виенска декларация за глобално опазване на есетрит...
PDF
Проект „Живот за дунавските есетри“ - презентация,...
PDF
Особености на законодателството в страните по прое...
PDF
Анализ на законодателството в България, свързано с...
PDF
Галацка декларация за опазването на есетри в Дунав...
PDF
Есетрите и техният хайвер – брошура, 2019
PDF
Ключови институции за опазване на есетрите, 2018
PDF
Наръчник за институции, контролиращи риболова, тър...
PDF
Протокол от проведена конференция „Живот за дунавс...
PDF
Наръчник за рибните проходи, 2017
PDF
Оценка на проходимостта на праг в река Вит
PDF
Карта на Натура 2000 местата, обект на работа по п...
PDF
Видове риби по проект „Свободни риби“ на ЛАЙФ+
PDF
ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ
© WWF
ПРОГРАМА КЛИМАТ
© Bjorn Holland / Getty Images / WWF
Секторни въглеродни бюджети в законодателството за...
PDF
Писмо до Президента и Министъра на енергетиката от...
PDF
Закони за климата: Какво казват експертите?, 2023 ...
PDF
Best practices from National Energy and Climate Pl...
PDF
Nature Based Solutions for Mitigation and Adaptati...
PDF
Писмо: Преговори на България с ЕК относно възможно...
PDF
Колекция от най-добри практики от националните пла...
PDF
Letter: Negotiations between Bulgaria and the EC o...
PDF
Актуализция на политиката на ЕС за справедлив прех...
PDF
Collection of best practices from National Energy ...
PDF
Най-добри практики от националните планове за енер...
PDF
Биомасата като ВЕИ - видове и потенциал. Възможни ...
PDF
Писмо до министъра на енергетиката, януари 2023
PDF
Писмо относно обществено обсъждане на Проект на За...
PDF
Letter in regard to presenting and adopting Minist...
PDF
Писмо относно представяне и одобрение на проект на...
PDF
Реформата е възможна: България може и трябва да мо...
PDF
Reform Is Possible: Bulgaria Can and Must Transfor...
PDF
Писмо относно обществена консултация на Териториал...
PDF
Писмо относно дългосрочна стратегия за смекчаване ...
PDF
Необходим е ясен и трансформиращ Социален климатич...
PDF
Писмо отновно подкрепа за устойчиво енергийно обно...
PDF
Становище по Насоки за енергийно обновяване на жил...
PDF
Писмо относно промените в Директивата за енергийна...
PDF
Позиция за създаване на Консултативен съвет във вр...
PDF
Национален анализ - биомаса, България, BIO SCREEN ...
PDF
Писмо относно Социалния климатичен фонд на ЕС и пр...
PDF
Писмо относно промени в Директивата за енергийни х...
PDF
ПВУ, писмо до Министерство на финансите - 2022
PDF
National climate neutrality targets - 2022
PDF
Покана за работна среща с Европейската комисия за ...
PDF
Писмо - Комитет за наблюдение на НПВУ, 2022
PDF
Енергийна ефективност за хората, в рамките на Евро...
PDF
Bulgaria's climate challange - KAS and WWF report,...
PDF
Климатичното предизвикателство за България - докла...
PDF
Новите работни места: преход от въглища към модерн...
PDF
Анализ - Пречки пред справедливия преход в общинит...
PDF
Декларация за Справедлив преход - кметове, 2021
PDF
The new jobs: Transition from coal to a modern eco...
PDF
WWF Україна, Лісовий курс, 2019
PDF
Справедлив преход за въгледобивните региони в Югоз...
PDF
Справедлив преход за въгледобивните региони в Югоз...
PDF
Справедливият енергиен преход – път към въглеродна...
PDF
Just Transition to Climate Neutrality, 2020
PDF
Declaration of Mayors on Just Transition
PDF
Позиция на WWF относно Зеления пакт на ЕК, 2019
PDF
Програма на кръглата маса за Справедливия енергиен...
PDF
Just_Transition_report_en, 2019
PDF
Биомасата от влажните зони - брошура, 2012
PDF
Бизнес & Климат. Добри примери и партньорства - до...
PDF
Persina pilot: an example of market payments in su...
PDF
Ангажиране на бизнеса с климатичните промени - док...
PDF
Цели и очаквания от срещата на върха на ООН в Канк...
PDF
Климатичните промени и влажните зони - презентация...
PDF
Как да ограничим въглеродните емисии и да се справ...
PDF
Барометър на климатичната политика в ЕС - 2010
PDF
Къде е България в "Барометър на климатичната полит...
PDF
ПРОГРАМА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
© Michel Gunther / WWF
Harmful subsidies report
PDF
Второ становище за обществено обсъждане на доклад ...
PDF
Справка строителство Царево
Excel
Становище за обществено обсъждане на доклад по ОВО...
PDF
Становище във връзка с обявено обществено обсъждан...
PDF
Какво разрешава проектоплана за Пирин от 2014 г.
PDF
Становище относно биоразнообразието в Националния ...
PDF
Редки и застрашени горски видове птици в Пирин, 20...
PDF
Европейски манифест за устойчивост, 2019
PDF
Европейски манифест за устойчивост - резюме, 2019
PDF
Далберг: Хлъзгави склонове. Защита на Пирин от неу...
PDF
Становище на WWF относно проекта за изменение на З...
PDF
Становище на WWF за проектоплана за управление на ...
PDF
Ръководство за определяне на местообитания от евро...
PDF
Ръководство за определяне на местообитания от евро...
PDF
Финансиране на Натура 2000 - ръководство
PDF
Натура 2000 и горите – предизвикателства и възможн...
PDF
Преглед на местообитанията, включени в приложение ...
PDF
NATURA 2000: Review of habitats from Annex I to Co...
PDF
Сравнителен анализ на обхвата за нуждите на европе...
PDF
Comparative Analysis of the Scope with Reference t...
PDF
Предложения за местообитания за включване към Прил...
PDF
Proposals for Habitat Types to be Included in Anne...
PDF
Management Effectiveness Assessment of National an...
Word
Примерен план за управление на защитена зона „Ломо...
Word
Опазване и възстановяване на местообитания в 10 На...
Powerpoint
EC Pirin
PDF
ПРОГРАМА ПАЗАРИ
© WWF
СТАНОВИЩА НА WWF
© WWF
Доклад Жива планета - резюме, 2022
PDF
Living Planet Report, 2022
PDF
Закононарушенията срещу дивата природа в България,...
PDF
Wildlife Crime in Bulgaria - report, 2022
PDF
Писмо до МС относно възобновяване на Консултативен...
PDF
Писмо до Министерски съвет относно предложение за ...
PDF
Биоразнообразието и природо-базираните решения са...
PDF
Становище относно проект за изменение на Наредбата...
PDF
Отворено писмо, Климатичен вицепремиер - 2021
PDF
Становище на WWF относно Стратегия за биоразнообра...
PDF
Отворено писмо от Коалиция „За зелен рестарт“ с ис...
PDF
Становище относно предложение на МОСВ за ЗИД на За...
PDF
Документация във връзка с инцидента край Белица 20...
PDF
Писмо-становище относно газови инвестиции в НПВУ, ...
PDF
Do not lock Maritsa TPPs with fossil gas, 2021
PDF
Становище по въпросите на земеделието и околната с...
PDF
Препоръки за справедливо и устойчиво възстановяван...
PDF
Нужна е спешна преработка на правителствения план ...
PDF
Доклад "Жива планета" 2020
PDF
Загуба на природа и подем на пандемии_BG, 2020
PDF
Манифест за зелено възстановяване след кризата от ...
PDF
The Loss of Nature and Rise of Pandemics, 2020
PDF
Становище относно Наредба за контрола и опазването...
PDF
Становище относно Наредба за възлагане изпълнениет...
PDF
Манифест за Европейските избори 2014
PDF
Становище на WWF за проект на плана за управление ...
PDF
Становище на WWF за проект на плана за управление ...
PDF
Манифест за Европейски парламент 2014
PDF
ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ
© WWF