Какво би искал/а да потърсиш?

Успехите ни през 2022 г. ни вдъхновяват за бъдещи постижения

Гордеем се с резултатите от нашата работа и гледаме с вяра напред

2022 беше трудна година. Войната в Украйна, последиците от пандемията от коронавирус и тежката икономическа ситуация оказаха влияние върху всички ни. По новините и през прозорците си видяхме, че две екзистенциални кризи – климатичните промени и загубата на биоразнообразие – не са далечно бъдеще, а се случват тук и сега. Но всяка нова година трябва да започва с надежда за по-добро. Къде откриваме надеждата ние от WWF България? В нашата работа.   

През изминалите 12 месеца продължихме да се трудим отдадено за опазването на българската природа. Мотивацията ни е изключително силна, защото постигаме реални резултати. И те ни карат да вярваме, че положителната промяна е възможна. С гордост ви представяме някои от нашите най-значими успехи през 2022 година: 

• Спечелихме важни съдебни победи

След наша жалба Върховният административен съд (ВАС) отмени десетки разпоредби в Наредбата за сечите в горите. Те даваха възможност за провеждане на сечи без издаване на позволително за сеч, за превишаване на количеството добита дървесина спрямо посочената в позволителното, както и за други нередности, които поставяха в риск българските гори. С тази съдебна победа направихме ключова стъпка към внасяне на ред и стабилност в горския сектор.

Спечелихме и продължила над 3 години съдебна битка за опазване на Национален парк „Пирин“. ВАС окончателно отхвърли решение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за сечи в парка с аргумента, че противоречи на два закона и че тези сечи могат да повлияят негативно на дивата природа. Победата ще има важен ефект за опазването на националните паркове по отношение на сечите в тях. 

• Извършихме мониторинг на консервационно значими видове

Горските екосистеми са изключително комплексни и не включват само дървета. Важно е да познаваме и животните, които ги обитават. Извършихме мониторинг на ключови видове птици, насекоми и прилепи в едни от най-уязвимите на климатични промени гори у нас – изкуствено създадените гори от бял бор. Работим за превръщането на изкуствените гори в естествени, с което целим да постигнем положително въздействие върху видовете и техните местообитания, за да могат да се адаптират към промените в климата. 

• Проведохме серия от обучения, свързани със системата за горска сертификация FSC

Близо 300 служители от 74 горски стопанства в обхвата на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) и Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) взеха участие в обучения, проведени от WWF България. 8 еднодневни обучения бяха посветени на разпознаването на редки видове птици, които трябва да се опазват в горите със сертификат за устойчиво стопанисване FSC. 9 еднодневни обучения пък бяха свързани с изискванията на FSC към дърводобивните дейности в горите, така че те да се случват с грижа за природата. 

• Партнираме на ЮЗДП ДП във възстановяването на приоритетни горски местообитания

През 2022 г. продължи успешната работа по проект LIFE REFOREST. Благодарение на усилията на водещия партньор по проекта - Югозападно държавно предприятие - който WWF България подпомага чрез комуникационни и доброволчески дейности, от началото на проекта досега са залесени общо 517 250 фиданки от 12 дървесни видове. Общата залесена площ от 116 ха попада на териториите на шест защитени зони от мрежата Натура 2000: „Скрино“, „Осоговска планина“, „Кресна-Илинденци“, „Долна Места“, „Река Места“ и „Огражден – Малешево“. Всички засадени дръвчета са от местни дървесни видове. Целта е не само да се възстановят увредени горски местообитания (гори от космат дъб, крайречни гори, гори с ендемични подвидове черен бор, гори от дървовидна хвойна), но и създадените нови гори да бъдат устойчиви към измененията в климата.

За да споделим добрите примери и да насърчим сътрудничеството за възстановяване на най-редките и застрашени горски екосистеми и на други места в страната, през май 2022 г. организирахме теренно пътуване за обмяна на опит. Двадесет и седем представители на институции, стопанисващи държавни, общински и частни гори, и неправителствени организации посетиха различни обекти в Североизточна България, с  възстановени крайречни и други широколистни гори, включително гори, възстановени от WWF България.

• Грижим се за крайречната гора край гр. Стамболийски

Преди три години положихме основите на нова крайречна гора на брега на река Марица, близо до град Стамболийски. Въпреки многото предизвикателства, с които се сблъскваме (суша, щети от паша на домашни и диви животни и други), през 2022 г. имаше добро прихващане на новите фиданки и резници и добро развитие на оцелелите от предишни години. Предизвикателство бе и инвестиционното намерение за изземване на голямо количество пясък. То създава множество рискове за новата гора и инфраструктурата наоколо. Тези рискове, както и законови нарушения и пропуски, бяха причините да започнем съдебно дело срещу инициативата. Спечелихме го на първа инстанция, макар решението да не е окончателно заради обжалване.

• По наше предложение бе създадена защитена местност „Есетрите – Ветрен“

Предложение на WWF България доведе до обявяването на нова защитена местност на име „Есетрите – Ветрен“ в участък на река Дунав. Това е първата защитена територия у нас, посветена на есетрите – едни от най-застрашените от изчезване животни в световен мащаб. Постижението е резултат от десетгодишни теренни проучвания и работа с местните рибарски общности и отговорните институции. Особено сме горди, че местните професионални риболовци подкрепиха обявяването на защитената територия -  свидетелство, че имаме споделено виждане относно важността на опазването на есетрите в Дунава. 

• Хуба, Вихър и Горан се завърнаха у дома

Успешно осъществихме операцията по връщането на трите мечета Хуба, Вихър и Горан в дивата природа заедно с МОСВ и фондация „Четири лапи“. Трите мечета бяха намерени осиротели и уплашени в Родопите през юни 2021 г. Те прекараха близо година в Центъра за рехабилитация на кафяви мечки на организацията „Арктурос“ в Гърция. След като специалистите там установиха, че мечетата са укрепнали достатъчно, бе създадена организация да се върнат обратно в природата. Те бяха пуснати на свобода в Национален парк „Централен Балкан“. 
 
• Спасителният мечешки отряд на WWF продължава активната си дейност

През последната година Спасителният мечешки отряд работи по 20 сигнала – наблюдавахме мечки и следи от тях в или в близост до различни населени места. Поставихме 12 електропастира за предотвратяване на нападения от мечки над пчелини, малинови градини, домашни животни. Срещнахме се с представители на различни институции и местни власти. Все така подпомагаме и гражданите с полезна информация за мечките и местата, които обитават.

Край 11 хижи в Пирин поставихме и табели със съвети как да се избегне среща с мечка и какво да направи човек, ако все пак види животното. 

Тези дейности са част от работата ни за превенция и намаляване на конфликта човек-мечка.

• Изготвихме първия по рода си доклад за престъпленията срещу дивата природа у нас

Проучването ни за реалния мащаб на закононарушенията срещу дивата природа обхваща периода 2016 – 2020 г. Подобен анализ не е правен в България досега. Резултатите са повече от интересни. Оказва се например, че има голямо разминаване между броя пострадали животни, регистрирани от институции, и преминалите през рехабилитационни центрове в страната. От данните става ясно също, че застрашените видове се ползват със значително по-слаба защита от т.нар икономически значими видове т.е от разрешените за лов и риболов. В доклада отправяме редица препоръки към компетентните държавни органи.

• Работим с институции за по-ефективна борба с престъпленията срещу диви животни

Участвахме в междуведомствената група за създаването на Специализирано звено за борба с престъпленията срещу природата към Главна дирекция „Национална полиция“. Създаването на „единна точка“ е необходимо, защото реален напредък в борбата с нарушенията и престъпленията срещу дивата природа може да се постигне само чрез прилагането на последователна политика и координирани действия от всички заинтересовани страни в този процес.

През 2022 г. в партньорство с Асоциация на прокурорите в България проведохме първото от серия обучения за прокурори по темата „Престъпления срещу природата". Над 50 прокурори от цялата страна се запознаха с резултатите от нашето проучване, със социално-икономическите и екологични ефекти и предизвикателствата пред разкриването на тези престъпления.

• Взехме дейно участие в Консултативния съвет за Европейската зелена сделка

Работихме с институциите и различни заинтересовани страни в рамките на новосформирания Консултативен съвет за Европейската зелена сделка и Комисията за енергиен преход към Министерски съвет. Участвахме в планирането на прехода към безвъглеродна икономика, мерките за адресиране на енергийната бедност и ускореното внедряване на възобновяема енергия по пакет „Подготвени за цел 55“ и плана REPowerEU. Следяхме за това инвестициите и реформите по Националния план за възстановяване и устойчивост да ускорят енергийния преход и изхода от изкопаеми горива. 

Представихме на срещи с институции и народни представители препоръки за по-справедлив енергиен преход във въглищните региони, адресиране на климатичните рискове и адаптация посредством природно-базирани решения. Поискахме актуализация на Закона за ограничаване изменението на климата, с цел включване на гражданите в създаването и изпълнението на климатичните политики и приоритизиране на политиките за адаптация на икономиката и екосистемите към климатичните промени.

• Помагаме за устойчивото управление на биомасата като ресурс

Успешно завършихме проекта EUKI BioScreen и продължаваме да работим по проект LIFE BioBalance. С тях целим да подобрим политиките за устойчиво управление на биомасата като ресурс, намаляване на вредите за климата, горите и биоразнообразието от изгарянето на биомаса за енергийни и промишлени цели, както и да адресираме проблема с енергийната бедност и подкрепим домакинствата за преминаване към по-щадящи околната среда технологии и практики на отопление.

• Създадена бе ПанГея – младежката организация към WWF България

11 страхотни млади природозащитници бяха избрани измежду над 50 кандидати, за да сформират младежката организация към WWF ПанГея. Младите панди на възраст между 15 и 25 години бяха на едноседмичен летен лагер, по време на който преминаха през редица обучения, изготвиха устав, избраха ръководство и стартираха своята дейност. Голямата цел на ПанГея е да създаде активна младежка общност, ангажирана с опазването на околната среда у нас.

• Хакатоните на Panda Labs родиха вдъхновяващи идеи

Десетки младежи се включиха в хакатоните на младежката ни платформа за иновации Panda Labs. Те предложиха устойчиви решения за преодоляването на актуални екологични предизвикателства. Как е нужно да се променят производството и консумацията на енергия? Как трябва да изглеждат градовете на бъдещето? Какво да е развитието на селските райони в България? Участниците в различните хакатони подадоха много ценни и интересни предложения по тези теми, а идеите-победители бяха наистина впечатляващи.

• Две престижни отличия за Panda Labs

През изминалата година програмата Panda Labs спечели и две награди: награда на ESG Awards на PwC в категория „Образователна програма за външна аудитория” и награда за „Най-сполучливо партньорство“ заедно с Kaufland Bulgaria на конкурса „Корпоративен дарител“, организиран от Български дарителски форум. Щастливи сме, че благодарение на Panda Labs все повече младежи в България се ориентират към иновационното предприемачество.

• Подпомогнахме развитието на млади климатични герои

Шест интересни инициативи бяха реализирани по младежкия проект Climate Heroes. Те включваха информационна кампания, свързана с поставяне на компост в училище, арт-инсталация в Поморие, изработена от събрани от плажа отпадъци от морето, еко-семинар в Бургас на тема рециклиране, отпадъци и еко решения и други. 19 младежи от България преминаха обучения по проекта през изминалата година, а за целия му период общо 117 млади хора от четири държави (България, Сърбия, Румъния и Чехия) бяха обучени по теми като климатични промени, природосъобразни решения, медийни кампании. През месец юли в Бърно, Чехия се проведе регионално събитие, на което младежи от четирите държави представиха свои идеи за екоинициативи. 

• Допринесохме за забавна и съдържателна комуникация във Viber

През 2022 г. посветихме кампанията си за Часа на Земята на мира. Защото мирът между хората е първата крачка по пътя към хармоничното съжителство между човека и природата. По случай Часа на Земята пуснахме и първия изцяло български Viber пакет стикери с нашия виртуален асистент – пандата Пан, който по забавен начин ни напомня да опазваме природата всеки ден.

Всички наши постижения стават възможни и заради безценната помощ на нашите партньори, поддръжници и дарители. Благодарим Ви от сърце за доверието и подкрепата! 

През 2023 г. оставаме посветени на мисията за създаване на свят, който хора и животни обитават в хармония. Ако все още не сте подкрепили някоя от нашите каузи, а желаете да го направите, посетете www.spasetedivatapriroda.bg

 
Част от екипа на WWF България на терен край град Стамболийски.
Борим се за опазването на българските гори.
Извършихме мониторинг на ключови видове птици, насекоми и прилепи.
Национален парк Пирин, гледан откъм Семково в Национален парк Рила
Национален парк Пирин, гледан откъм Семково в Национален парк Рила
Обмяната на опит с експерти, колеги и партньори е важна част от дейността ни.
Защитената местност "Есетрите - Ветрен" в участък на река Дунав.
Есетрите са съществували още преди 200 млн. години, но днес са критично застрашени.
Трите мечета Хуба, Вихър и Горан отново са в дивата природа.
Трудим се неуморно за предотвратяване и намаляване на конфликта човек-мечка.
Публикувахме първото по рода си проучване за реалния мащаб на престъпленията срещу дивата природа у нас.
Конференция на тема "Биомаса и справедлив енергиен преход" събра учени, експерти, политически фигури и природозащитници през юли.
Гордеем се с нашите колеги от ПанГея - младежката организация към WWF.
Младите климатични герои са изключително вдъхновяващи.
Нашият симпатичен и полезен виртуален асистент Пан