Какво би искал/а да потърсиш?

България трета в Европа въвежда най-новите изисквания за отговорно управление на горите

WWF координира изработването на национален FSC стандарт

WWF България депозира в края на миналата седмица националния стандарт за отговорно управление на горите. По този начин нашата страна се превръща в едва третата в Европа (след Португалия и Франция), която адаптира националните си стандарти спрямо най-новите изисквания на Съвета по стопанисване на горите (FSC). Изготвянето на стандарта е резултат от двугодишния труд на работна група, в чийто състав се включиха представители на различни министерства, институции и организации, и която бе координирана от WWF.
 
За да бъде сертифицирана една гора е необходимо да се спазват редица изисквания, сред които:
 
1. Опазват се вододайните зони и речните течения (Не се допускат интензивни сечи във вододайни зони, тъй като това може да доведе до намаляване водния дебит. Забранява се сечта в 15-метровата ивица по дължината на речните корита, от двете страни на коритото и т.н.)
 
2. Опазват се уязвимите и застрашените от изчезване видове и екосистеми (Определят се и се запазват най-малко 5% гори във фаза на старост. Това означава, че се запазват старите гори със 100-, 200-, 300-годишни и по-стари дървета, установени в района. Оставят се най-малко 10 % от естествените количества мъртва дървесина. Така се осигурява дом и хранителна база за над 50% от видовете горските обитатели, тъй като най-малко половината от горските видове животни, гъби и микроорганизми са зависими именно от наличието на гниеща дървесина. Не се секат дървета, в които има хралупи на птици, прилепи и други бозайници, както и дървета, под които има редки и застрашени растения.)
 
3. Опазва се културата и поминъка на местното население.
 
4. Гарантират се правата на горските работници (да имат подходящо защитно облекло, да имат договори и да са осигурени, да са добре обучени и квалифицирани, да не се експлоатира детски труд).
 
5. Не се допуска използването на опасни пестициди.
 
6. Не се допуска намаляване на горската площ (напр. изсичане на гора на голо, за да бъде застроено мястото или да бъде направена ски писта).
 
Остава една последна крачка до въвеждането на стандарта в страната ни – това е официалното одобрение от страна на FSC. Очакваме в рамките на няколко месеца екип на FSC да разгледа адаптирания за българските условия стандарт и да финализира процедурата.
 
Към настоящия момент в България са сертифицирани над 560 000 хектара гори. Във всички тези територии са въведени по-строги правила по отношение на стопанисването на горите и прилагането им се проверява ежегодно от международни одиторски екипи. FSC сертификацията се прилага в България от 2006 г. и WWF подкрепя активно този процес, тъй като на глобално ниво FSC е признат като един от най-добре работещите инструменти за по щадящо отношение към горите.
 
“Към момента България демонстрира голям интерес към горската сертификация и това е позитивен знак за нашите гори.  Разбира се, освен по отношение на количеството сертифицирани площи, все повече назрява необходимостта България да положи сериозни усилия и в посока подобряване качеството на горската сертификация.“, споделя Нели Арабаджиева, експерт от отдел “Гори” на WWF България. „Изготвянето на национален стандарт е важна стъпка в посока към по-качествена сертификация в страната ни.“, допълва тя.