Какво би искал/а да потърсиш?

Защитените местности и зони, които попадат в обсега на търга с компенсаторки, запазват предназначението си при евентуална продажба

Това ще стане ще стане чрез специална клауза в договорите на купувачите

Ангажимент да не се променя предназначението на териториите, част от европейската екологична мрежа Натура 2000, които не бяха изключени от търга за земи срещу компенсаторни бонове пое земеделският министър Мирослав Найденов. Това стана днес, след среща с представители на Коалицията „За да остане природа в България”.

Запазването на предназначението ще става чрез специална клауза в договорите на купувачите. От Коалицията допълниха, че ще изискат предназначението на земите да остане гарантирано непроменено и в случаите на препродажбата им.

Припомняме, че от общо над 150 000 дка държавни земи, пуснати за продажба срещу компенсаторни бонове, една трета - 50 000 дка попадаха в защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000. След реакция на природозащитниците и заповед на земеделското министерство, голяма част от тях бяха „извадени” от списъка за търга. Впоследствие се оказа, че поради технически причини все пак 14 000 дка са останали заплашени от продажба. Тези земи са съсредоточени основно в областите Пловдив, Плевен и Хасково, като част от тях попадат в защитени зони в Средна гора, Дунавската равнина и Родопите, както и в защитената местност "Невида", която е буферна зона на резервата около връх Богдан в Средна гора.

„Със запазването на предназначението на пасищата и ливадите в Натура 2000 се гарантира обществения интерес”, коментираха от Коалицията.

Причината за създадения хаос, който постави под въпрос бъдещето на ценни природни местообитания, беше технически проблем. Преди повече от месец се оказа, че земеделското министерство не разполага с актуална карта на териториите, част от Натура 2000, поради което информацията беше изисквана от тяхна страна от регионалните инспекции по околна среда. Така пуснати за продажба се оказаха защитени територии, което е в тотално противоречие с българското и европейското законодателство.