Какво би искал/а да потърсиш?

България има нова защитена местност

 

Нова защитена местност ще бъде официално обявена в България - при река Веселина в землищата на селата Къпиново и Миндя край Велико Търново. Защитената местност включва комплекс от влажни зони и други ценни природни местообитания, между които крайречни гори, пасища и ливади.

Официалната заповед за обявяването на местността ще бъде връчена на 22 май 2012 г., вторник, от 11,00 часа, в село Миндя, община Велико Търново. Събитието съвпада с Международния ден на биологичното разнообразие и се организира от Министерство на околната среда и водите по гражданска инициатива на жителите на село Миндя и под патронажа на кмета на Община Велико Търново с идеята за опазване на природата и ползите за местните общности.

След официалната част Иван Христов, координатор на програма „Води” на WWF - България, ще разкаже за възстановяването на стария меандър на река Веселина при с. Миндя, който попада в границите на новата защитена местност. Той ще представи и добри практики от опита на WWF в управлението на влажни зони.

До възстановяването на речното корито се стигна по идея на сдружение „За Веселина” и ловно-рибарската дружинка от село Миндя и беше извършено по проект, финансиран от WWF и фондация DOEN. Досега WWF участва в няколко възстановявания на крайречни влажни зони: подобряване на водния режим на блатото Кайкуша в Природен парк Персина и мочурищата на река Осъм при селата Българене и Обнова, които пряко подпомагат опазването на редки видове птици и растения, както и при река Русенски Лом в района на Ивановските скални църкви, с което се намали риска от щети при наводнения.