WWF: Неефективното използване на биомасата крие рискове за горите и климатаPosted on 09 December 2020
Инсталация за производство на биоенергия в Шотландия
© WWF
Природозащитната организация WWF започна изготвянето на анализ за устойчиво оползотворяване на биомасата в България. До нуждата от това се стигна поради растящите рискове от увеличено използване на биомаса от дървесина за енергийни нужди. Тази неефективна практика заплашва да доведе до сериозни последици за климата, горите, както и за уязвимите местни общности, които зависят от тях.
 
Проектът Bio Screen се изпълнява от офисите на WWF в България, Румъния и Унгария, Енергийна агенция Пловдив и Фондация за регионално политическо сътрудничество в енергетиката и инфраструктурата, Унгария (REKK Foundation) с подкрепата на Германското федерално министерство на околната среда и програма EUKI.
 
„Регионът на Централна и Източна Европа е под заплаха от плановете на правителствата да увеличат ползването на биомаса за топлинна и електрическа енергия, в резултат на очаквания енергиен преход, свързан с края на въглищата и постигането на по-амбициозни климатични цели за намаляване на емисиите до 2030 г. Много страни, сред които и България, все още разполагат с обширни горски територии, включително и с вековни гори, към които сега се гледа като на неразработен източник на енергия“, коментира Георги Стефанов, ръководител на практика „Климат и енергетика“ във WWF. „Без съгласувани общи действия и ясни критерии за устойчив добив и оползотворяване на биомасата, рискуваме негативни последици както за горите, така и за климатичната система, не осъзнавайки какво можем да загубим.“
 
Биоенергията формира 60% от първичната енергийна консумация, произведена от въозбовяеми източници в Европейския съюз. От този дял, 76% идва от дървесна и друга биомаса. В отоплителния сектор биомасата осигурява почти 90% от възобновяемата енергия като повече от половината от произведената топлина се използва в домакинствата.  Основната причина за ускореното повишаване в дела на биоенергията са целите за възобновяема енергия за 2020 и 2030 г. И в двете директиви на ЕС – за търговия с емисии (ETS) и за споделяне на усилията (ESD) – биоенергията е един от инструментите за постигане на общите цели за намаляване на емисиите.
 
Какво ще прави WWF?
 
За да предотвратим риска от масово изсичане и натиск върху горите, WWF започва работа за ограничаване допълнителното търсене на горска биомаса за енергийни нужди. В тази връзка експертите от природозащитната организация ще се заемат с разработване на анализ, който да оцени какъв е потенциала на горската биомаса у нас, който може да се използва за енергийни нужди за постигане целите за декарбонизация до 2030 и 2050 г.
 
Освен това WWF се ангажира да постави началото на обществен диалог между заинтересованите страни, в рамките на който да бъдат обсъдени рисковете от увеличено използване на биомаса от дървесина, подкрепени от биологични, здравни и енергийни доказателства. Ще се разработят и критерии за устойчивото оползотворяване на наличния потенциал, така че да не се допуска свръхексплоатация на горите.
 
Не на последно място, проектът цели на база на изработените критерии да преостойности количеството биомаса за енергийни нужди в рамките на националните планове за „Климат и Енергетика“ на България, Румъния и Унгария, които да бъдат актуализирани спрямо последните научни данни. Ще се разработят и алтернативи за отопление в общо шест пилотни общини в трите държави, зависими от използването на дърва за огрев, като в тях ще бъдат въвличани както местните, така и национални представители от политическия спектър.

--------------------------
Проектът е финансиран от програма Европейска инициатива за климата (EUKI). EUKI е финансов инструмент на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Федерална република Германия (BMU). Основна цел на EUKI е да поощрява сътрудничеството по темата за климата в рамките на ЕС с цел смекчаване на последиците от емисиите парникови газове. Това се осъществява чрез засилване на трансграничния диалог и сътрудничество, както и чрез обмяна на знания и опит.
Инсталация за производство на биоенергия в Шотландия
© WWF Enlarge
EUKI
© EUKI Enlarge
Проектът се изпълнява с подкрепата на Германското федерално министерство на околната среда
© Federal Ministry of Environment of Germany Enlarge