Какво би искал/а да потърсиш?

Жадна планета: Усилията на WWF за справяне с недостига на вода по света

Около 71% от повърхността на Земята е покрита с вода. В същото време недостигът на вода е сред най-сериозните заплахи в света. Парадоксално ли е това?

Никак. Прясната (или сладка) вода – тази, която пием, с която се къпем или напояваме земеделските посеви – е изключително рядка. Тя представлява едва около 3% от водата в света, като две трети от нея се намира в замръзнали ледници или е по друг начин недостъпна за използване.

В резултат на това близо 2 милиарда души нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. 3,6 милиарда души пък живеят в лоши санитарни условия поради липса на достатъчно вода, което ги излага на риск от болести като холера, коремен тиф, хепатит А и много други. Данните са от тазгодишния Доклад на ООН за развитието на световните водни ресурси (UN World Water Development Report 2023).

Прогнозите са, че без категорични и навременни мерки проблемът ще продължи да се задълбочава. До 2030 г. над половината от населението на планетата може да се сблъска с недостиг на вода. 

Още данни

През август 2022 г. анализ на водещата световна природозащитна организация WWF показа, че 17% от населението на Европа ще бъде изправено пред висок или дори екстремен риск от недостиг на вода до 2050 г. Заплахата е особено голяма за държави като Гърция и Испания. На територията на целия континент обаче са необходими спешни действия от страна на правителствата и бизнеса за овладяване на проблема, особено чрез природно-базирани решения.

През март 2023 г. пък проучване на консултантската компания GlobeScan и WWF разкри, че 58% от хората по света са сериозно обезпокоени от недостига на прясна вода, a 30% вече са били „силно“ засегнати от него.


Изсушена и напукана почва, Френска Гвиана. Снимка: WWF

Защо в света не достига вода?

Причините са комплексни и за повечето от тях катализатор е именно човекът с неговите действия. Ето кои са основните:

Климатичните промени

Все повече въглероден диоксид и други парникови газове биват отвеждани в атмосферата поради човешката дейност. Това води до промени в климата. На някои места сушите стават по-чести, на други - наводненията. Ледниците и снежните покривки изчезват в дадени райони, което се отразява на снабдяването с прясна вода на общностите надолу по течението. Тези изменения водят до намаляване на количеството вода на разположение на селското стопанство, енергетиката, градовете и екосистемите по света.

Замърсяването

Замърсяването на водата идва от много източници - пестициди и торове, непречистени отпадъчни води от бита, промишлени отпадъци и т.н. Дори подпочвените води не са защитени, тъй като много замърсители могат да проникнат в подземните водоносни пластове. Някои от последиците са незабавни. В други случаи (например при токсичните вещества от промишлени процеси) може да минат години, преди да се установят всички вреди за хората и природата.


Замърсени с живак утайки от златни мини се вливат в река Тапахос, Бразилия. Снимка: WWF

Земеделието

Селското стопанство използва 70% от наличната в света прясна вода, но около 60% от нея се губи поради пропускливи напоителни системи или неефективни методи на напояване. Това разточителство води до пресъхване на реки, езера и подземни водоносни хоризонти. Както посочихме по-горе, земеделският сектор генерира и значително замърсяване на сладководните басейни чрез торове и пестициди.

Ръстът на световното население

През последните 50 години броят на хората в света се е увеличил повече от два пъти. Този бърз растеж, придружен от икономическо развитие и индустриализация, е променил водните екосистеми и е причинил невъобразима загуба на биоразнообразие. Довел е и до сериозен натиск върху сладководните ресурси. 

Страховитите последици от недостига на вода

За малко повече от един век (от 1900 г. насам) над половината от влажните зони по света са унищожени. А влажните зони са изключително ценни. Те осигуряват редица екосистемни услуги от полза за човечеството, вкл. филтриране на водата, защита от бури, контрол на наводненията, места за отдих. Дом са на огромно разнообразие от видове. Много животни се раждат и укрепват именно там. Влажните зони също така подпомагат отглеждането на ориз, който е основна храна за половината от световното население.

Недостигът на вода води до увреждане на екосистемите. Показателен пример е Аралско море в Централна Азия. Някога то е било четвъртото по големина сладководно езеро в света, но неадекватната човешка дейност го унищожава само за няколко десетилетия. Тази екологична катастрофа води до недостиг на храна, повишаване на детската смъртност и намаляване на продължителността на живота на близкото население.

Чистата прясна вода ни е необходима, за да живеем. Когато не можем да си я набавим за пиене, миене или отглеждане на култури, следват болести и икономически упадък. За съжаление, това е реалността за милиарди хора на нашата планета.


2 млрд. души на Земята нямат постоянен достъп до чиста и безопасна питейна вода. Снимка: WWF

Какво прави WWF?

WWF отдавна е посветена на овладяването на проблема с недостига на вода по света. Основните области, в които са насочени усилията ни, включват:  
 
  • Опазване на влажни зони
През 1971 г. е подписана Рамсарската конвенция – международно споразумение за защита на влажните зони по света. Конвенцията е ратифицирана от 158 държави, включително България. Благодарение на нея над 2000 влажни зони са обявени за влажни зони с международно значение. Това означава, че държавите, в които се намират, са се ангажирали да ги опазят от застрояване, замърсяване и пресушаване. Около 75% от местата, добавени в списъка от 1999 г. насам, са включени в резултат на работата на WWF.

Организацията изпълнява проекти за опазване на сладководните ресурси в десетки държави. Те варират от възстановяване на влажни зони и грижа за свободно течащите реки до защита на емблематични видове като есетри и речни делфини. 


Влажните зони са сред най-важните и ценни местообитания. Снимка: WWF
 
  • Насърчаване на устойчивото управление на водите
За да помага както на хората, така и на природата, WWF се застъпва за отговорно стопанисване на водите. На глобално ниво организацията работи по проекти за създаване на международен стандарт за управление на водите чрез Алианса за управление на водите (Alliance for Water Stewardship). Подкрепяме използването на инструменти за определяне на водния отпечатък и участваме в международни инициативи в областта.   

В различни държави WWF работи и за измерване на използването на вода и въздействието му върху речните басейни и предлага решения за намаляване на това въздействие. Партнираме си с бизнеса и индустриите, за да идентифицираме рисковете за водите и да установим още възможности за по-доброто им управление.
  • Адаптиране към климатичните промени
WWF работи за преодоляване на институционалните предизвикателства при управлението на водните ресурси и опазването на местообитанията, преди да настъпят най-тежките последици от изменението на климата. Тази дейност включва насърчаване на адаптирането към изменението на климата в международните конвенции и подкрепа за опазването и възстановяването на влажните зони. Организацията помага за извършването на оценки на уязвимостта на речните басейни и за интегрирането на мерки, свързани с климатичните промени, в стопанисването им.


Здравите реки са от ключово значение за живота на Земята. Снимка: WWF
 
  • Управление на недостига на вода
Когато водните ресурси са ограничени и се управляват лошо, страдат както екосистемите, така и хората. Необходимо е ефективно и ефикасно управление на водите. WWF работи с институции, учени, предприятия и местни общности, за да популяризира методите за устойчиво използване на водата.

Подари природа

Недостигът на вода е изключително сериозен проблем, който до голяма степен е създаден от нас, хората. Той е показателен за това как година след година губим все повече връзката си с природата и разрушаваме равновесието, което поддържа живота на нашата планета.

Мисията на WWF e да работи за изграждане на свят, в който хората и природата съществуват в хармония. Всеки, който желае, може да подкрепи дейността на организацията ТУК.


*Заглавието на материала е игра на думи с името на емблематичния за WWF доклад „Жива планета“, който организацията публикува на всеки две години.

Източници:
 
Абонирай се за електорнния бюлетин на WWF България
 
© Shutterstock
Водните рискове са едни от най-сериозните, пред които е изправен нашият свят.