Какво би искал/а да потърсиш?

Защитени територии и защитени зони – що е то?

Защитените територии и защитените зони са важни инструменти за опазване на биологичното разнообразие. Много хора обаче имат само бегла представа за техните функции, за разликите между тях и за това колко значими са всъщност. С този материал ще се постараем да внесем повече яснота по темата.

Какво представляват защитените територии

Защитените територии се създават, за да се опазят най-ценните и редки видове и местообитания. Обявяват се по Закона за защитените територии (ЗЗТ), който е приет през 1998 г.

В България защитените територии заемат около 5% от територията на страната. Те се разделят на 6 категории в зависимост от целите и начина им на управление: 
  • Национални паркове  – Те включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове, както и местообитания с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Националните паркове в България са 3: Национален парк „Рила“, Национален парк „Пирин“ и Национален парк „Централен Балкан“. Най-старият от тях е „Пирин“ – обявен за „народен“ парк през 1962 г., а най-големият е „Рила“.
  • Природни паркове – За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Природните паркове в България са 11 и информация за тях има ТУК. 
Разлики между национален и природен парк:
1. В границите на националните паркове не попадат населени места и селищни образувания, докато в природните паркове може да има, но те не са част от парка. Също така в природните паркове могат да се осъществяват производства и дейности, които не замърсяват околната среда и не противоречат на целите на защитената територия и режима на опазване; 
2. Пашата на кози в националните паркове е забранена, а в природните паркове се допуска само на определени за това места; 
3. В националните паркове е забранено всякакъв вид строителство, което не е свързано с нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите. В природните паркове са позволени дейности и строителства, които са разрешени в плана за управление на парка и устройствените технически планове и проекти. 
  • Защитени местности –  За защитени местности се обявяват: 1) територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата; 2) местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. Примери са Аязмото, Кайлъка, Побити камъни, Силистар и др.
  • Природни забележителности – Характерни или забележителни обекти на неживата природа. Например: скални форми, земни пирамиди, пещери, водопади, пясъчни дюни и др. Става дума за обекти, които са с изключителна стойност поради рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата. Природните забележителности се обявяват с прилежаща територия, необходима за опазването им. Природни забележителности са Белоградчишките скали, Боаза, ждрелото на река Ерма, Деветашката пещера, пещера Магурата и др.
  • Резервати -  В България именно резерватите са с най-строг режим на защита. За такива се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. У нас има 55 резервата, сред които са „Калиакра“ и „Ропотамо“. Най-старият резерват в България е „Силкосия“, обявен за такъв в началото на 30-те години на миналия век. Намира се в Природен парк „Странджа“.
  • Поддържани резервати – За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. За разлика от резерватите, в поддържаните резервати са позволени определени поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки. Поддържаните резервати в България са 35, като пример за такъв е „Сребърна“. 

Какво представляват защитените зони

Защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен район на разпространение.

Защитените зони се обявяват по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Той е от 2002 г. и включва изискванията на европейското законодателство за защитената природа, а именно Директивата за природните местообитания, която постановява създаването на общоевропейската мрежа „Натура 2000“, и Директивата за опазване на дивите птици.

Защитените зони са именно местата, които попадат в мрежата „Натура 2000“.  

Целта на защитените зони е да се съхранят редките местообитания и местообитанията на видове на тяхна територия. Природата в тях следва да се запази и като ресурс за устойчиво развитие на районите, в които тези зони попадат.

Разлики межди защитени територии и защитени зони

Както вече споменахме, защитените територии се обявяват по Закона за защитените територии, а защитените зони – по Закона за биологичното разнообразие.

Подходът към създаването им също е различен. Още в миналото защитените територии са обявявани там, където е възниквала необходимост. При техния подбор не е имало систематичен подход. При защитените зони целта е опазване на списък от типове природни местообитания и видове от европейско значение. За България това са 90 типа природни местообитания от приложение 1 на ЗБР и над 260 вида животни от приложение 2 на ЗБР. Водещото е да има представителност на мрежата, т.е. определен процент от местата, в които са разпространени видовете и местообитанията, трябва да бъде обхванат в защитени зони. За видовете, които се опазват с приоритет, това покритие е 60%. Такъв вид например е мечката. 

При защитените територии има определени хоризонтални режими, които са характерни за съответната категория. В националните паркове например е забранено строителството, но има изключения – може да се построи хижа или да се ремонтира вече съществуващ път. В резерватите обаче строителството е забранено без изключения.

Защитените зони не налагат хоризонтални забрани за всякакви човешки дейности. Режимите там зависят от съответните заповеди за обявяване и планове за управление.

Постижения на WWF България  

От години експертите на WWF България работят неуморно за опазването на защитените територии и защитените зони в България, както и за обявяването на нови защитени територии.

През 2012 г. по предложение на WWF България край Велико Търново бе обявена защитена местност „Река Веселина“. Тя включва комплекс от влажни зони и други ценни природни местообитания, между които крайречни гори.

През 2022 г. отново по наше предложение бе създадена защитена местност „Есетрите – Ветрен“. Това е първата защитена територия в България, посветена на дунавските есетри – невероятен вид, съществувал още по времето на динозаврите.

WWF България има принос и към създаването на мрежата „Натура 2000“ в България. Участвахме в проучвания на рибите и природните местообитания и в подготовката на предложения за защитени зони по притоците на река Дунав и дунавските острови – общо 35 зони. Включихме се в мащабна кампания на природозащитната общност за приемане на пълното научно предложение за мрежата, на площ от близо 1/3 от сухоземната територия на страната. Допринесохме и за повишаване на капацитета на държавната администрация по темата „Натура 2000“ чрез научни публикации за различни природни местообитания и събитие за обучение.

През годините заедно с други организации, с коалиция „За да остане природа“, колеги и съмишленици сме били активни участници в борбите за защита на Природен парк „Странджа“, Природен парк „Витоша“, Национален парк „Пирин“, Национален парк „Рила“ и др.

Извършвали сме и много други дейности за опазване на защитени територии и защитени зони у нас. Работата ни в тази насока продължава и е сред нашите приоритети.

WWF България с предложения за 10 нови защитени територии

В началото на 2023 г. WWF България внесе в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предложения за обявяване на 10 нови защитени територии. Според експертите на организацията местата трябва да бъдат поставени в категория „Защитена местност“, тъй като пазят ценни екосистеми от стари и крайречни гори, които са местообитания на редица животински и растителни видове.

Предложените територии включват местности по поречието на река Марица, както и в Стара планина, Златишко-Пирдопската котловина и Родопите. В тях попадат горски и водни територии, част от които са държавна, а други – общинска собственост. 

Повече за предложенията за нови 10 защитени територии прочетете ТУК.

Защо са важни защитените територии и защитените зони

Защитените територии и защитените зони са ценен инструмент за опазването на биоразнообразието. Ако се управляват ефективно и справедливо, те помагат за поддържане на баланса на екосистемите, запазване на важни местообитания, изграждане на устойчивост към климатичните промени, осигуряване на продоволствена сигурност, поддържане на качеството на водата, опазване на природните ресурси, ограничаване на разпространението на болести и вредители и осигуряване на много други ползи за дивата природа и човешкото здраве.

Защитата на биологичното разнообразие е важна и за благосъстоянието на всеки от нас. Здравите екосистеми означават чиста вода, добра храна, здрава почва.

От изключително значение е да опазваме природното наследство на България, за да могат да му се радват и нашите деца, внуци и правнуци.

Ако желаете да ни подкрепите в грижата за българската дива природа, можете да го направите ТУК.
© Michel Gunther / WWF
Красотата на Природен парк "Странджа"
© WWF / Евгени Димитров
Дива коза в Пирин
© Michel Gunther / WWF
Защитена местност "Река Веселина" бе обявена за такава по предложение на WWF България.
© МОСВ
"Есетрите-Ветрен" е първата защитена територия в България, посветена на древните есетри.