Свободен път за рибите по Дунав rel=
Много от миграционните коридори на рибите по Дунав са прекъснати
© Interreg/Franz Kovacs

WWF работи за опазването на мигриращите риби по Дунав

Есетрите, както и другите мигриращи риби, представляват историческото, икономическото и природното наследство на Дунавския басейн. Също така те показват какво е екологичното състояние на водните екосистеми и дали функционират екологичните коридори в тях. За съжаление обаче, през последния половин век рибните популации в Дунав понасят сериозни щети. Това се дължи както на прекомерния улов, замърсяването на водите и унищожаването на местообитания им, така и на прекъсването на техните миграционни маршрути.
 
Нуждата от опазването на мигриращите риби по Дунав е осъзната на най-висше политическо и управленско ниво. Въпреки това сме изправени пред редица проблеми, възпрепятстващи възстановяването на техните миграциони коридори, които са от жизненоважно значение за видовете в дългосрочен план. Сред тях са липсата на задълбочени познания за местообитанията на мигриращите риби, както и липсата на единна стратегия за опазването на екологичните коридори.
 
В тази връзка ние от WWF осъзнаваме необходимостта от предприемането на спешни действия за опазването на мигриращите риби, както и от въвеждането на трансгранично сътрудничество за управлението на миграционните маршрути. Именно с тези предизвикателства ще се заеме проектът „Свободен път за рибите по Дунав“ (MEASURES).
 

Повече за проекта
 
За да възстанови старите и да създаде нови екологични коридори по втората най-дълга европейска река проектът предвижда:
 
-  идентифициране на ключовите местообитания по поречието на река Дунав и нейните основни притоци
 
-  разработване и тестване на методология за картографиране на местообитанията на мигриращите риби
 
- разгръщане на хармонизирана стратегия за възстановяването на екологичните коридори
 
- възстановяване на популациите на два местни вида с цел запазване на генетичния фонд
 
- създаване на единна система, която да улесни достъпа до информация от страна както на експерти и управляващи, така и на широката общественост
 
Очаква се резултатите от проекта „Свободен път за рибите по Дунав“ (MEASURES) да осигурят функциониращи екологични коридори и да положат основите на тяхното устойчиво управление.
 
 
Какво ще правим ние по проекта?
 
1. През септември тази година наши експерти ще участват в обучение по картиране на местообитанията на есетрите.
 
2. Ще се отправим на експедиция със специализиран кораб за да картираме местообитанията на есетрите край българските брегове на Дунав.
 
3. Ще отбележим Световния ден на мигриращите риби (21-ви април), както и Международния ден на река Дунав (29-и юни)
 
4. WWF ще се включи в разработването на Стратегията за възстановяване и опазване на разрушените екологични коридори.
 
Проектът „Свободен път за рибите по Дунав“ (MEASURES) е финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. Водещ партньор по проекта е Университетът по естествени ресурси и природни науки във Виена. Останалите 22 партньора на WWF включват научно-изследователски организации и институции от 10 държави, сред които Германия, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения, Словакия, Сърбия, Холандия, Австрия и България.
 
© Interreg
Проектът е финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав"
© Interreg