Проблемни случаи rel=
Река Янтра.
© WWF

Случаят с река Янтра

Няколко проекта за ВЕЦ налагат издаването на забрана за строежи в защитена зона „Река Янтра”.
В началото на февруари 2014 г. чрез заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова се въведоха забрани за издаване на разрешителни документи за дейности в защитена зона BG 0000610 „Река Янтра" по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Тази заповед пази реката от строителство на ВЕЦ до провеждане на процедурите по официалното обявяване на защитената зона като такава, съобщи РИОСВ Русе на 7 февруари 2014 г.

Издаването на заповедта се наложи вследствие на намеренията за строежи на ВЕЦ по реката. Мярката е предприета на основание чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие, които позволява въвеждането на ограничения за инвестиционни намерения с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на опасността от увреждане и/или унищожаване на територията на защитената зона до момента на провеждане на процедурите по обявяването й. Със заповедта се налагат забрани за издаване на разрешителни по Закона за водите за намерения с цел: добив на електроенергия от водноелектрически централи (ВЕЦ), корекции в участъци на р. Янтра и притоците й, залесяване на ливади, пасища и мери, планиране и извеждане на сечи и др. Забраната се налага в срок от две години или до издаването на заповед за обявяването й. Пълният текст на заповедта можете да намерите тук.

В защитената зона „Река Янтра" се опазват приоритетни за Европейската общност местообитания и местообитания на животински и растителни видове, обект на специална защита.

Още през 2007 г. инвестиционното предложение за МВЕЦ “Янтра 1” беше разгледано от РИОСВ – Русе, като предизвика остра реакция и внасянето на отрицателни становища. Въпреки основанията за спиране на проекта, още тогава РИОСВ-Русе не взе такова решение. Досегашната политика на министерствата на околната среда и водите и на енергетиката беше да разглеждат инвестиционни предложения „на парче”.

В долното си течение Янтра е притокът на Дунав с най-запазена природа, част от Натура 2000. Тук се срещат застрашени видове, посочени в Бернската конвенция и международния червен лист (IUCN), които могат да бъдат критично засегнати.

Освен това, при преминаване през турбините на ВЕЦ се очаква висока смъртност на възрастни риби и личинки. Речен кефал, скобар, распер, бяла мряна, които са основен обект за спортния риболов в Янтра, ще бъдат ограничени в преминаването си нагоре по течението, което ще доведе до намаляване и дори изчезване на рибата.

След проучвания още през 2006 и 2007 г. WWF и община Ценово подготвиха проект за преодоляване на баража при Долна Студена, който е миграционна бариера за рибата. Това ще й позволи да стигне и до горния участък от Янтра.

Водните спортове са основен компонент на прохождащия в община Ценово туризъм. Тази част на Янтра е най-атрактивната в Северна България и активно се използва за организирано спускане с каяк. Необходимостта от преминаване през шлюзове и шлаухи ще отблъсне почитателите на водните спортове от района.

WWF участва в проведените серия обществени обсъждания за изграждането на нова водноелектрическа централа на река Янтра. Предложението за изграждането на ВЕЦ беше еднозначно отхвърлено от участниците в обсъжданията в Белцов, Долна Студена и Ценово.

Проектът може да доведе до силно намаляване на рибата по цялото долно течение на Янтра, до заливане на държавни, общински и частни земи около селата Белцов, Ценово и Долна Студена, ще унищожи приоритетни местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000 и ще влоши условията за воден туризъм в района.

Основните аргументи против изграждането на ВЕЦ бяха, че централата ще подприщва реката, което значително увеличава риска от аварии и наводнения. Земите на Ценово и Долна студена и самото село Долна студена са сред най-рисковите за наводнения места по река Янтра. И сега част от земите на Ценово покрай реката са преовлажнени през пролетта. Опасенията са, че покачването на подпочвените води заради задбаражното езеро на ВЕЦ може да доведе до трайно загуба на тези земи като земеделски.

Въпреки забраната, през 2013 г. Пирин Енерджи ООД изпраща писмо до Общинската администрация в с. Ценово относно процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на бент на ПС „Янтра” и изграждане на МВЕЦ „Долна Студена””. Местната администрация приема становища и мнения до март 2013 г. WWF отново изпраща своето отрицателно становище относно липсата на необходимост от ОВОС – оценката е необходима винаги за всеки отделен проект, тъй като характеристиките на всяка река са различни и специфични, както и местообитанията и природата около нея.

В следствие на последната процедура, през 2014 г. със заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова се въвеждат забрани за издаване на разрешителни документи и дейности в защитена зона BG 0000610 „Река Янтра" по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.