© Мартин Тодоров

Проблемът

Изменението на климата е най-голямата заплаха за бъдещето на нашите общества и икономики. И макар да се говори за климатичната криза като за бъдеща заплаха, ние вече усещаме нейните последици - екстремни наводнения, суша, градушки, гръмотевични бури, загуба на биологично разнообразие. Здравето на нашите реки е от ключово значение за изграждане на устойчивост и капацитет за адаптацията към негативните последствия от имението на климата. Постигането им изисква отговорно планиране и управление на водните ресурсите.

Искър през годините

© WWF

Между 1990 и 2019 г. са наблюдавани три периода на засушаване. Особено интересни са данните за периода от 1990 г. до 1995 г. Те показват сравнително дълъг период на засушаване, който води до водна криза и режим на вода на територията на София - следствие от липсата на достатъчно валежи и неправилно управление на водите от язовир Искър.

Има промени и в честотата на екстремални явления като интензивни поройни валежи, водещи до повишен риск от наводнения, каквито има документирани през 2005 и 2014 г. Няма ясно изразена тенденция на промяна във валежните количества на територията на водосбора на р. Искър. Това означава, че наводненията са следствие от промяна в интензивността на валежите, периодите на изваляване и неправилно поддържане на хидротехническата инфраструктура.


Анализът на данните за температурата на въздуха във водосбора на река Искър за периода 1990 - 2019 г. показва ясна тенденция към повишение на средногодишната температура в граници между 0,5 ÷ 1.2°C.
© WWF
©: WWF

Река Искър

Най-дългата изцяло българска река е от огромно икономическо значение, осигурявайки вода за питейните нужди на града, за редица производствени предприятия и за напояване. Въпреки че реката не е плавателна, тя представлява важна транспортна връзка със Северна България през красивото Искърското дефиле.

За да ни осигури всичко това обаче Искър плаща сериозна екологична цена...

Някога богата на крайречни гори и меандри, днес заради развитието на селското стопанство и процесите на урбанизация те са напълно унищожени, а с тях и богатото биоразнообразие, което някога са приютявали. Река Искър е една от българските реки, засегнати най-силно от построяването на напречни прегради като ВЕЦ и язовири по течението ѝ.

©: Мартин Тодоров

Зони с висок риск от наводнения

Очакваните екстремни климатични явления правят рискът от наводнения в басейна на река Искър все по-важна тема, особени вземайки предвид, че София и Софийското поле са от районите с най-голям обхват и най-голям брой потенциално засегнати от наводнения жители.

Не на последно място реката е изложена и на замърсяване от битовия и промишления сектор и с особена сила  - от липсата на изградена ВиК  мрежа.

© Мартин Тодоров
© Мартин Тодоров

WWF България в сътрудничество с фондация Кока-Кола провежда анализ на управлението на водните ресурси в басейна на р. Искър, който включва идентифициране на ключовите за водните ресурси на р. Искър рискове. Въз основа на оценката на рисковете и определяне на основните заинтересовани страни е предложен набор от конкретни действия за по-добро управление на водите в басейна на Искър.

Ако искате да разберете повече за изследването на р. Искър, може да се запознаете с доклада на WWF.

Природно-базирани решения

© WWF

 

Кои решения са природно-базирани?1. Ограничаване изменението на климата

2. Възстановяване на биоразнообразието

3. Осигуряване на устойчив достъп до реката

4. Възстановяване на речни ръкави

5. Обособяване на влажни зони

6. Създаване на крайречни гори

Повече пространство за реката, повече ползи и сигурност за хората!

Природно-базирано развитие на Искър

© WWF

В рамките на проекта е разработена и идейна концепция за природно-базираното развитие на участъка на р. Искър между кв. Горубляне и с. Герман.

Концепцията представя визуално как реката би изглеждала след прилагането на природно-базирани мерки като залесяване, оформяне на влажна зона, възстановяване на стари речни ръкави, осигуряване на устойчив достъп до реката и повече пространство за нейното разливане. 

Този набор от решения имат за цел да се справят с проблемите пред река Искър като наводнения, загуба на биоразнообразие, замърсяване и изменението на климата по естествен начин, подсказан от самата природа.

Това носи със себе си и социално-икономичните ползи като по-ефективно използване на водните ресурси и по-достъпни  крайречните райони, приобщени към града.

Всичко това се случва по-ниска цена, отколкото чрез конвенционални инженерно-базирани подходи.

© WWF
© WWF

Какви са проблемите:

Как ще подходим:

Проектът се осъществява с любезната подкрепа на фондация Кока-Кола.