За проектаОбща информация за проекта LIFE+ “Свободни риби” на WWF

- Номер на проекта: LIFE12 NAT/BG/001011.

- Донор на проекта: LIFE+ (финансов инструмент за околна среда на ЕС).

- Продължителност: от 1 септември 2013 г. до 30 септември 2017 г.

- Обща стойност на проекта: 411 057 евро, в т.ч. 205 528 евро съфинансиране от ЕС и 190 179 евро от WWF с подкрепата на Кока-Кола и фондация MICHAEL OTTO.

- Бенефициенти по проекта: WWF България – Дунавско-Карпатска Програма, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“.

- Очаквани резултати:

• Систематизиране на научна информация за популации на 7 вида риби и безгръбначни в 30 места, с обща площ от над 45 000 кв м. в най-малко 14 Натура 2000 зони;

• Изследване и оценка на най-малко 10 съществуващи бариери в 3 Натура 2000 зони, предложение за действия, за да станат преодолими за рибите;

• Изготвяне на ръководство с изисквания за изграждане на рибни проходи;

• Зарибяване с 5 вида риби и 1 вид мида в избрани места в две Натура 2000 зони: най-малко 200 индивида от Cottus gobio, 5000 индивида от Rhodeus amarus, 800 индивида от Sabanejewia balcanica, 1000 екземпляра от Gobio kessleri, 200 екземпляра от Gobio uranoscopus и 400 екземпляра от Unio crassus;

• Възстановяване на най-малко 200 м. от река Русенски Лом в подходящи участъци с подходящ каменист дънен субстрат, осигуряващо подходящи местообитания за Gobio keslleri и Barbus meridionalis;

• Изграждане на рибен проход на р. Русенски Лом, свързващ участък от най-малко 15 км надолу по течението с участък 15 км нагоре по течението от рибния проход;

• Премахване на два баража на р. Русенски Лом в Натура 2000 зона „Ломовете“ и намаляване на фрагментацията на реките;

• Публикуване на статии в научни издания;

• Информиране на обществеността чрез достигане директно до поне 15-20 000 души и привличане на най-малко 30 доброволци по проекта.
 
© EU
Програма Лайф на ЕС
© EU
 
© EU
Натура 2000
© EU
 
© Природен парк
Природен парк "Русенски Лом"
© Природен парк "Русенски Лом"
 
© The Coca Cola Company
Проектът се подпомага финансово и от Кока-Кола.
© The Coca Cola Company
 
© Michael Otto Stiftung
С подкрепата на фондация Michael Otto
© Michael Otto Stiftung