Свободни риби rel=
Cottus gobio Free fish
© L. Hlasek

Проект „Свободни риби“ възстановява защитени речни обитатели и миграционните им пътища в зони по Натура 2000

Иновативни за страната и региона техники ще опазват реки в българската част на басейна на река Дунав
На 1 септември 2013 г. WWF започна работа по проекта LIFE+ „Свободни риби“, който е с продължителност четири години и е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.

Главната цел на проекта е подобряването на природозащитното състояние на шест защитени и застрашени от изчезване малки реофилни (които обитават бързи води) вида риби и един вид мекотело (мида) в избрани участъци на реки от Натура 2000 зони от басейна на река Дунав в северна България.

За да постигне целта си, WWF събира и систематизира актуална и задълбочена научна информация от територията на проекта. Данните за статуса на целевите видове и техните местообитания обхващат популации на седем вида риби и безгръбначни в 30 речни басейна с обща площ от над 45 000 кв м в поне 14 Натура 2000 зони.

Също така, организацията изследва и оценява поне десет съществуващи бариери по реките, които пречат на естественото движение на рибите. Предмет на тези изследвания са препятствия във водни басейни от три зони по Натура 2000. На базата на резултатите от проучванията, WWF изготвя предложение за действия относно речните бариери, за да станат те преодолими за рибите, както и ръководство с изисквания за изграждане на рибни проходи. В тази насока се очаква да се подобрят подзаконовите нормативни актове или да се официализират в друга форма.

Следващата стъпка е зарибяване на реките и премахването на част от бариерите, които пречат на естествената миграция на водните обитатели. Природозащитната организация ще пусне пет вида риби и един вид мида в избраните подходящи реки в две Натура 2000 зони: най-малко 200 индивида от вида главоч (Cottus gobio), 5000 индивида от вида европейска горчивка (Rhodeus amarus), 800 индивида от вида балкански щипок (Sabanejewia balcanica), 1000 екземпляра балканска кротушка (Gobio kessleri), 200 екземпляра малка кротушка (Gobio uranoscopus) и 400 екземпляра бисерна мида (Unio crassus).

Друг резултат от проекта е възстановяването на най-малко 200 метра от дъното на река Русенски Лом с подходящ каменист дънен субстрат, който осигурява необходимото местообитание за видовете балканска кротушка и черна мряна. Организацията ще изгради рибен проход на р. Русенски Лом, който служи като свързващ участък между зона от поне 15 км надолу по течението с участък от 15 км нагоре по течението от рибния проход. Планира се и премахването на два баража на р. Русенски Лом в Натура 2000 зона „Ломовете“, както и намаляване на фрагментацията в реките в зона поне 10 км нагоре и 10 км надолу по течението, които ще бъдат свързани като се премахне всеки от баражите.

В рамките на проекта природозащитната организация ще фокусира вниманието на институциите и заинтересованите страни по въпросите на речната свързаност, речната фрагментация и реофилните видове риби. Резултатите от проекта ще бъдат оповестени в достъпни за специализираната публика статии, които ще бъдат публикувани в научни издания. Проектът ще информира широката общественост и ще привлече поне 30 доброволеца, ангажирани с част от дейностите. WWF ще създаде и онлайн общност от рибари, както и форуми за широки дискусии с национални и международни експерти.

Като част от дейностите по проекта международната природозащитна организация планира и национално информационно турне.

Резултатите от проект "Свободни риби" ще бъдат оценени чрез последващ мониторинг на речните участъци, където са извършени консервационните дейности. 

Проектът се подпомага финансово и от Кока-Кола.
 
© EU
Програма Лайф на ЕС
© EU
 
© EU
Натура 2000
© EU
 
© Природен парк
Природен парк "Русенски Лом"
© Природен парк "Русенски Лом"
 
© Coca-Cola
Проектът се подпомага финансово и от Кока-Кола.
© Coca-Cola
 
© Michael Otto Stiftung
С подкрепата на фондация Michael Otto
© Michael Otto Stiftung