Води rel=
Наводненията при река Искър, август 2005 г.
© Petko Tzvetkov

WWF опазва Дунав и притоците й

Българският участък на реката все още е сред най-малко повлияните от човека
Дунав е най-голямата река в България, но въпреки това е недооценявана. Близо 80% от крайречните природни местообитания и рибни ресурси са били унищожени през ХХ век, а останалите са застрашени.

WWF работи за опазването и възстановяването на екосистемите на река Дунав и притоците й. Търсят се и се прилагат модели за съхраняване на биологичното разнообразие чрез устойчиво управление на природните ресурси. Управлението на водите в България може да се подобри, като се прилага европейското и националното законодателство като Рамковата директива за водите, Директивата за наводненията и други.

WWF популяризира ценностите на влажните зони в България и техните проблеми и опазва конкретни места в басейна на река Дунав. В последните години се работи за опазването и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови. На островите Ковачев, Козлодуй, Есперанто и Алеко беше залесено с местни дървесни видове.

Завърши моделен проект за възстановяването на старото корито на река Веселина при село Миндя, Великотърновско и крайречни влажни зони на река Осъм при селата Българене и Обнова.

Възстановява се блатото Кайкуша в Природен парк Персина. Проектът включва подобряване на водния режим на блатото и демонстрационно внедряване на отоплителна инсталация на биомаса и слънчева енергия в сградата на Природен парк Персина.

Целта е намаляването на консумацията на електричество и на емисиите парникови газове, както и създаването на икономически механизми за възстановяване на влажни зони и устойчивото ползване на тръстиката като локален енергиен източник.

Възстановяват се крайречни местообитания, с което се намалява риска от наводнения по реките Русенски Лом и Бели Лом. Това е моделен проект, който прилага на практика принципа „повече място за реките, по-голяма сигурност за хората”.

WWF работи за разширяване на границите на Природен парк Русенски Лом и за създаване на нова защитена територия при устието на река Янтра. Опазват се застрашени видове птици по река Дунав като малък корморан и белоока потапница, както и на дунавските риби.

WWF търси решения за природосъобразно корабоплаване по река Дунав. В новите планове на Европейския съюз за развитието на трансевропейските транспортни коридори Дунав заема централно място като "Транспортен коридор VII". "Да пригодим корабите към реката, а не реката към корабите" е моделен проект на WWF. Предизвикателството е дали реката ще бъде превърната в транзитен канал с унищожени природни ресурси или ще остане жива - с риба и с кораби, пригодени към нея.

Стоян Михов,
Ръководител на програма „Води”,
ел. поща: smihov@wwf.bg
 
© WWF
Географска информационна система "Реките на България"
© WWF
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents. 
© WWF
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents.
© WWF