Натура 2000 rel=
Врачански Балкан
© WWF / Anton Vorauer

WWF подпомага изграждането на европейската екологична мрежа Натура 2000

В България зоните се пазят само на хартия
Натура 2000 е най-сериозната инициатива на Европейския съюз за съхраняване на природата и устойчивото развитие в райони със запазена природа. Всяка страна членка е задължена да изгради своята мрежата. Тя се състои от специални защитени природни зони, които опазват ландшафти, растения и животни от европейска значимост.

WWF подпомогна правителството в процеса по изграждане на мрежата Натура 2000 в България. Българското законодателство за биологично разнообразие беше хармонизирано с европейското. WWF направи проучвания и подготви документация за 35 Натура 2000 места, заемащи над 58 хил. ха в част от своя приоритетен програмен район - течението на река Дунав и западните дунавски притоци. Заедно с организациите, предложили Натура 2000 места, WWF прецизира списъка от зони и работи за приемането на пълния обхват на мрежата.

За да се подобри научната информация за Натура 2000, WWF подготви редица проучвания за природните местообитания. Заедно с неправителствената организация "Зелени Балкани" беше издадено първото в България ръководство на местообитанията от европейска значимост.

Позиция Ръководство хабитати

 rel=
Креснеското дефиле
© WWF
Експерти на WWF участват в планирането на средствата от Националния план за развитие на селските райони (2007 - 2013), който ще разпределя средствата от европейските земеделски фондове и предвижда също плащания за земи в местата от Натура 2000. Стремежът е да се гарантира залагането на достатъчно средства.

Фермерите и други заинтересованите страни се информират за възможностите за финансиране на Натура 2000 от европейските фондове. На български език излезе ръководството "Финансиране на Натура 2000", изработено по поръчка на Европейската комисия и публикувано във всички страни членки на Европейския съюз.

След дългия процес на изграждане на мрежата сега усилията се пренасочват към управлението на защитените зони. WWF работи по планирането на управлението на Натура 2000 зона „Ломовете” и партнира на други организации по проект за въвеждане на добри агроекологични практики за защитените зони „Обнова – Караман дол”, „Никополско плато” и „Кресна”.