OPERA съчетава научната работа и практическите дейности за остойностяване на екосистемните услугиЗа проекта OPERA

Проектът ОПЕРА (или OPERAs: Operational Potential of Ecosystem Research Applications) е европейски научен проект, който посредничи между науката и практиката за екосистемите. Проектът има 27 партньори от университети, неправителствени организации и бизнес от цяла Европа и се изпълнява в периода 2012-2017 г. с финансиране от Седма рамкова програма на Европейския съюз.

Екосистемите предоставят на човека широк кръг от ресурси, стоки и услуги. Но скоростта, с която ги използваме, се увеличава и много от основните екосистеми може да загубят функциите си, които са жизненоважни за съществуването на човечеството.

Концепциите за екосистемни услуги и природен капитал ни помагат да управляваме и опазваме по-добре екосистемите, но все още се използват основно на високо политическо и научно ниво и рядко достигат до нивото на взимане на решения на практика. Затова проектът ОПЕРА изследва как тези понятия да излязат от чисто научната сфера и да започнат да се прилагат на практика за устойчиво управление на екосистемите.
 
© WWF
Логото на проекта OPERA
© WWF

Цели на проекта

OPERA цели:

1. Подобряване на разбирането за ефектите на различни фактори върху това как се управляват екосистемите и как това влияе върху екосистемните услуги;
2. Изследване на механизми и добри практики за поддържане на устойчив поток на екосистемните услуги при опазване на екологичната стойност и биоразнообразието;
3. Анализ на различни компромиси, които трябва да се направят или синергии между екосистемните услуги и тяхната социална и икономическа стойност;
4. Подобряване на съществуващите инструменти за взимане на решения, за да отразяват по-добре концепциите за екосистемни услуги;
5. Предоставяне на взимащите решения и различните заинтересовани страни на ясни насоки за ефективни и икономически-обосновани структури за управление на екосистемните услуги и конкретни мерки за управление.

Дейности на WWF в България

В България е един от пилотните райони за изпробване на различни научни методи и практически инструменти за оценка и управление на екосистемните услуги. Тестовият район е долното течение на Дунав и конкретно Природен парк „Персина“.

По проекта се прави икономическа оценка на екосистемните услуги, предоставяни от парка. Същевременно с това се прави и социално-културна оценка на тези услуги, чрез проведени повече от 100 интервюта на местно ниво. Резултатите от двете изследвания ще се сравнят, за да се идентифицират общите страни и разликите между икономическата и културната стойност на екосистемите. Това знание ще се използва при формулиране на местните политики за развитие, както и на различни финансиращи инструменти за управление на влажните зони.
 
© Alexander Ivanov
Остров Персина, част от едноименният парк.
© Alexander Ivanov