Природен парк "Българка". 
© Natural Park

Българка

В сърцето на Стара планина

Природен парк „Българка”, разположен в сърцето на Стара планина, е обявен през 2002 г., за да опази масивите от стари буковите гори, както и изворите на река Янтра и притоците в горната й част. Златки, вълци и мечки обитават вековните букови гори, заедно с голямо разнообразие от горски птици. Паркът е изключително богат и на медицински растения. Тук се срещат 70% от всички видове лечебни растения в България. В парка се намира и известният исторически комплекс „Шипка-Бузлуджа”, както и етнографският комплекс „Етъра”. Почти цялата територия на „Българка“ е включена и в мрежата Натура 2000 като защитена зона по Директивата за местообитанията.

Паркът обхваща населени места от общините Габрово, Трявна и Мъглиж, като общо на територията на парка живеят 5 500 души, а други 55 000 живеят в непосредствена близост – град Габрово.

Горите са най-важната екосистема в "Българка". Те покриват 80% от територията на парка. Преките услуги, които предоставят, са дървен материал за многобройните дървообработващи предприятия в околните общини, медицински растения, както и диви плодове, гъби и дивеч. Основната част от тях (60%) са букови гори, които имат най-важно значение за възстановяването на подземните води, пречистването на водите и опазването на почвите, както и за улавянето на въглерода и смекчаване на климатичните промени. Те, в съчетание с планинския ландшафт и богатото културно-историческо наследство, предоставят и естетическа и духовна наслада, която привлича многобройните туристи.

Водните екосистеми в парка също доставят изключително важни услуги. Тук води началото си река Янтра и част от нейните притоци, която дава вода за питейни и земеделски нужди на много градове и села по течението си. Водите на р. Янтра, както и язовир „Христо Смирненски” и другите микроязовири в парка, са от основно значение за развитието на рибраниците в района, на малките ВЕЦ, както и за дървообработващите предприятия в Трявна, кариерата в Плачковци и кожарските и обувни предприятия в Габрово. Те не могат да функционират без постоянно снабдяване с вода.

Земеделските площи в парка са малко, но от добрите земеделски практики зависи опазването на качеството на водоизточниците и поддържането на плодородието на почвите в района.

Проектът си поставя за цел подробно да опише и остойности екосистемните услуги на природен парк „Българка”, както и доставчиците им (собствениците или управителите на земите) и ползвателите им, които са потенциални „купувачи” (фермери, местно население, бизнес, туристи и др.). След това ще се разбработят схеми, чрез които доставчиците на екосистемни услуги да бъдат компенсирани и подпомогнати финансово от ползвателите. Разработена е и схема за безвъзмездно подпомагане на местен бизнес, който опазва биоразнообразието.

Проектни дейности в ПП "Българка"