Остров Белене, България. Бивши заливни гори и влажни зони са били възстановени в българската част ... 
© Александър Иванов

Life + Крайречни гори

Крайречните гори са толкова богати на биоразнообразие, че приличат на екваториалните джунгли. Освен дом на стотици видове растения и животни, те са изключително важни за предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката. При поройни дъждове, високите води могат да се разливат в крайречните гори и така да забавят своята разрушителна скорост. Благодарение на крайречните гори, част от водата отново се връща в реките.
 
Крайречните гори (местообитание тип 91ЕО) са гори в низините и равнините, които се развиват на богати почви, заливани периодично от прииждането на реката. Представляват едно от най-уязвимите и редки местообитания. Макар да се срещат из цялата страна, заемат едва половин процент от площта на горските територии в България
 
Затова, в края на 2014 г., WWF  в партньорство с Изпълнителната агенция по горите и Регионалните дирекции по горите Русе и Пловдив започна проект за възстановяване и опазване на естествени крайречни гори от местни видове около реките Дунав и Марица.
 
В рамките на проекта, който приключи през февруари 2019 г.,  заедно възстановихме 48,1 хектара (481 декара) крайречни гори.  Освен залесяване за възстановяването WWF приложи също иновативния Саарландски метод. Той позволява набелязване „дървета на бъдещето“ от характерен местен вид и отстраняване с природосъобразни методи на агресивни „конкурентни дървета“ от чужди видове, които пречат на развитието им.
 
Край река Марица възстановихме 160 декара гори. Бяха засадени дръвчета от местни видове като черната топола, полски бряст, дъб, бяла и черна елша и полски ясен.
 
В защитена зона Мартен-Ряхово край Русе бяха възстановихме 321 декара крайречни гори. Бе залесено с бяла върба и черна топола.
 
Разработено беше и Ръководство за възстановяване и управление на крайречните гори, чиято основна цел е да насочи  вниманието на собствениците и стопанисващите тези територии върху техния специален статут и особености и да подпомогне специалистите в тяхната бъдеща работа при управлението и възстановяването им.
 
В проекта активно бяха включвани  доброволци и по-конкретно – ученици, които помогнаха със засаждането и отглеждането на дървета. Участието на младите хора е много важно, тъй като е най-удачно културата за опазване и възстановяване на природните ресурси и биоразнообразие да се изгражда от ранна възраст.
 
Проектът е съфинансиран от инструмента LIFE + на Европейската комисия и се реализира в периода между септември 2014 и февруари 2019 година. 
 
 
 
© European Commission LIFE+
Проектът е съ-финансиран от финансовият инструмент Life+ на Европейската комисия
© European Commission LIFE+
Official logo of Natura 2000 network of EC 
© EU
Проекът ще възстановява местни видове в места от мрежата Натура 2000
© EU
 
© Елица Грънчарова/WWF

Партньори

Изпълнителна агенция по горите

 
© Изпълнителна агенция по горите
© Изпълнителна агенция по горите
Изпълнителна агенция по горите е юридическо лице, финансирано от държавния бюджет. Тя е отговорна за финансирането, управлението и контрола върху следните дейности: възстановяване на горите, залесяване, дейности за борба с ерозията, изтъняване; опазването на биологичното разнообразие; защита на горите от вредители и болести; лесовъдски дейности; оползотворяване на дървесни и недървесни горски ресурси; лов и опазване на дивеча; консултантски услуги и др.

Регионална дирекция по горите Пловдив

 
© RDG Plovdiv
© RDG Plovdiv
РДГ Пловдив е организацията, която упражнява контрол върху лесовъдски дейности в горските територии, независимо от собствеността им. Дирекцията има специалисти, тясно свързани с възстановяването на горите, производството в разсадници, опазване на горите на горски територии.

Регионална дирекция по горите Русе

 
© Изпълнителна агенция по горите
© Изпълнителна агенция по горите
РДГ Русе е създадени в съответствие със Закона за горите, за да се осигури надзор върху горски дейности в горските територии. РДГ Русе има много опит в надзора и изпълнението на залесяване, отглеждане и производство на дървен материал.