LIFE Залесявания - REFOREST rel=
ЮЗДП и WWF стартират залесявания в Югозападна България
© WWF
Проектът „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ или накратко LIFE REFOREST се осъществява с финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

Основната му цел е възстановяване на горски местообитания в рамките на мрежата от защитени територии „Натура 2000“. Някои гори се нуждаят от усилия за възстановяване, тъй като са увредени от природни бедствия или са били залесени в миналото с неподходящи видове, уязвими на промените в климата. За постигането на проектните цели Югозападното държавно предприятие ще приложи най-добрите научни практики в залесяването с подкрепата на дългогодишния опит на WWF в разработване на методики за отговорно стопанисване на горите. Ще бъдат създадени и съвременни модели за предвиждане ефектите на климатичните промени върху горските местообитания. Залесявания се предвиждат във Витоша, Конявска и Осоговска планини, Кресна-Илинденци и Долна Места като общата площ на възстановените гори ще бъде 2750 дка.
 
Освен производството на милиони контейнерни фиданки и мащабните дейности по залесяване е предвидено изграждане на информационен център за горите и мрежата „Натура 2000“ на територията на горски разсадник – с. Локорско, където е инсталирана автоматизираната линия за производство на контейнерни фиданки.
 
Други ключови дейности са свързани с организирането на обучителни семинари и посещения на терен с участието на деца, студенти и експерти в сферата на горското стопанство – на национално и международно ниво. Предвидено е също разработването на експертна методика за анализ на климатични данни и изготвена ГИС база данни относно настоящите и бъдещи екологични изисквания на горските местообитания във връзка с промените в климата, както и работа по актуализиране на нормативната уредба в сферата на горското стопанство. Проектът предвижда съвместна работа и обмен на опит с горскостопански предприятия и недържавни собственици на гори с цел по-широко мултиплициране на постигнатите резултати в държавни, общински и частни гори в страната.
 
Общият бюджет на проекта е 2 066 611 евро, от които 1 537 148 евро (74,38%) ще бъдат осигурени от Програма LIFE на ЕК. Проектът ще разчита и на капацитета, изграден при предишни проекти, финансирани по европейската програма LIFE. 
 
© European Commission LIFE
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на европейската програма LIFE
© European Commission LIFE
 
© EU
Проектът ще възстановява горски местообитания в рамките на екологичната мрежа "Натура 2000"
© EU