Внимание - сеч!

© WWF

Можем да спрем незаконните сечи

Незаконният дърводобив в България е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина, което формира сенчест бизнес за близо 150 милиона лева годишно.  Освен че ощетяват държавния бюджет, незаконните сечи лишават дългосрочно цели райони от гора и от питейна вода. 

Всеки може да даде своя принос, за да промени това. Представяме ви кратки инструкции, илюстрирани със снимки и видеа, за възможностите, които законът и инструментите, разработени от WWF и партньорите ни, дават на всеки човек, който иска да помогне за опазване на горите.

© WWF

Стъпка 1: Потърсете табела, обозначаваща сечище.

Усъмните ли се, че сечта, на която сте попаднали, е незаконна, потърсете табелата, която я обозначава. Тя информира за територията, в която се извършва добивът на дървесина. Показва също собственоста на гората, разрешението за сеч, датата на издаване и изпълнителя.

Табелата най-често изглежда по начина, показан на снимката - временна, на лист хартия, защитен с подръчни средства от атмосферни влияния.

© WWF

Стъпка 2: Сравнете интензивността на сечта.

Съотношението на маркираните за сеч дървета спрямо общия брой дървета в гората е важен индикатор за незаконна сеч. В младата гора покритието на короните на дърветата не трябва да пада под 70%, като дърветата се отсичат равномерно.

Ако на единица площ (например 1000 м2) са отсечени всеки 5 от 10 дървета, може да се предположи, че има нарушение (освен ако не са отсечени предимно най-тънките дървета).

© WWF

Стъпка 3: Проверете за контролна горска марка, поставена по регламентиран начин.

Дърветата за сеч са маркирани най-често една година преди започване на дърводобива. Марката се поставя на две места с видим знак, оцветен различно от червен и зелен цвят (често, но не задължително, цветът е син). Знакът е на височина 130 см на ствола на дървото и в основата му, за да остане видим след изсичането му.

Марката, която е в в основата на дървото, е шестоъгълен печат, показващ номера на контролната горска марка.

Незаконно отсечените дървета най-често са маркирани с фалшива марка или спрей, което ясно се разпознава спрямо шестостенния отпечатък на законно отсечените дървета.

Дънерът на вече установена от горските служители незаконна сеч се маркира с червен знак и не е нужно сигнализиране.

© WWF

Стъпка 4: Локализирайте сечта.

Локализирайте възможно най-точно местоположението на гората, в която се извършва сечта. Най-лесно е да го направите през нашата GIS платформа на https://gis.wwf.bg/mobilz/. Tам можете да установите също в кое стопанство и в кой горски подотдел попада гората (например Държавно горско стопанство (ДГС) Самоков, подотдел 122 „а“) - важна информация при подаване на сигнал. 

Проверете дали има издадено позволително за сеч в съответната гора в регистъра на издадените позволителни за сеч на сайта на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) - http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi 
Тук се събира информация за всички издадени позволителни за сечи.


По възможност направете снимки или видео на сечта.

Стъпка 5: Подайте сигнал.

Подаването на сигнали е начин да противодействаме на закононарушенията в гората. От всички нас зависи да пазим природата. 

Ако сте открили разминавания или фалшива маркировка, ако липсва позволително за сеч, или имате съмнение за нередност, подайте сигнал за потенциално нарушение. Изберете най-удобния за вас начин и бъдете проактивни, за да запазим горите си:
•  обадете се на телефон 112
•  използвайте нашето мобилно приложение „Спаси гората“
•  пишете до местната Регионална дирекция по горите: http://www.iag.bg/struct/lang/1/type/R/id/16/unit_single 

Как да разпознаем дали камион превозва незаконно отсечена дървесина?

1) Снимайте, запомнете или запишете номера на превозното средство. Включително и този на ремаркето, ако има такова.
2) Проверете дали камионът има издаден електронен превозен билет в сайта на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), като въведете регистрационния му номер тук: http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi

Използвайте специално разработеното приложение от WWF България за улесняване на гражданите в подаването на сигнали при съмнения за незаконни сечи.

Свалете апликацията "Спаси гората" за Android тук.