Горска сертификация по FSCПрилагане на FSC в България

Съществуват както общи и задължителни за всички гори изисквания на FSC, така и специфични изсквания, тъй като горите и държавите по света са много различни.

Ето някои от изискванията на FSC за България:

1. Опазват се вододайните зони и речните течения:

- Не се допускат интензивни сечи във вододайни зони, тъй като това може да доведе до намаляване водния дебит;

- Забранява се сечта в 15 метровата ивица по дължината на речните корита, от двете страни на коритото, за да не се увреди специфичната речна екосистема с богато разнообразие от организми, както и естествените укрития на горските животни, които ползват реката за водопой; забранява се изхвърлянето на отпадъци от сечта в речни корита и дерета;

- Забранява се влаченето на дървесина по речните корита, защото това разрушава местообитанията (укритията и хранителната база на речните организми) и разрушава речните брегове, като създава опасност от свлачища;

- Забранява се замътняването на водата на реките и горските извори, защото това влошава качеството на питейните води в каптажите за ползване от местните хора. Ако се налага пресичането на речно корито или извор, за да се извози дървесината, се изграждат специални съоръжения, които да ограничат замътняването на водата – мостове, тръби, налагане на временна каменна настилка по коритото на мястото, през което се пресича и др.).

2. Опазват се уязвимите и застрашените от изчезване видове и екосистеми:

- Определят се и се запазват най-малко 5% гори във фаза на старост. Това означава, че се запазват старите гори със 100-, 200-, 300-годишни и по-стари дървета, установени в района, а ако няма такива се определят млади гори, които да бъдат оставени да остареят. Изискването е тези гори никога да не се предвиждат за сеч в устройствените проекти на стопанството. Тези гори осигуряват малки територии, в които екосистемите са оставени да следват естествения ход на своята еволюция. Важно е да съществуват такива „острови на старостта”, за да се проследи и осигури възможността за естествена поява на еволюционно нови видове, както и да се осигури съществуването на достатъчно територии, в които изключително редки и уязвими видове да могат да продължат естественото си съществуване и да се поддържа естественото генетично разнообразие на планетата. (Жизнеността и здравето на глобалната екосистема зависи от генетичното разнообразие в нея. Старите гори са естествени научни лаборатории и складове на генетична информация, която е изключително важна както за науката, така и за жизнеността и цялостта на глобалната екосистема. В тази система всички видове са взаимосвързани и взаимозависими. Те функционират заедно като органите на човешкото тяло. Тези силни връзки са се оформили в течение на милиарди години еволюция на живота на планетата. Колкото и динамична и променлива да е природната среда, ако се наруши естествения баланс на еволюционния процес (напр. баланса на скоростта, с която едновременно се появяват и изчезват видове), може да се стигне до глобална криза на цялостната екосистема. Ето защо биологичното разнообразие е най-важният ресурс и богатство на тази планета – то представлява органите, клетките на биосферата на Земята, т.е. то гарантира живота на Земята.);

- Оставят се най-малко 10 % от естествените количества мъртва дървесина в гората без да се изнася (естественият запас мъртва дървесина в една гора е почти същият като количество запас от жива дървесина). Така се осигурява дом и хранителна база за над 50% от видовете горските обитатели, тъй като най-малко 50 % от горските видове животни, гъби и микроорганизми са зависими именно от наличието на гниеща дървесина. Много от видовете растения, а и жизнеността на цялата горска екосистема зависят и от наличието на гниеща дървесина, тъй като тя е най-добрият естествен тор и обогатител на горските почви;

- Не се секат дървета, в които има хралупи на птици, прилепи и други бозайници, както и дървета, под които има редки и застрашени растения.

3. Опазва се културата и поминъка на местното население (хората, които живеят в близост до горите и техният живот са директно зависими от горите, такива каквито са).

4. Гарантират се правата на горските работници (да имат подходящо защитно облекло, да имат договори и да са осигурени, да са добре обучени и квалифицирани, да не се експлоатира детски труд при добива и обработката на дървесина).

5. Не се допуска използването на опасни пестициди.

6. Не се допуска отглеждането на ГМО организми в горите.

7. Не се допуска превръщането на естествени гори в горски култури.

8. Не се допуска намаляване на горската площ (напр. изсичане на гора на голо, за да бъде застроено мястото или да бъде направена ски писта).
 
© Michel Gunther/WWF
Стара гора.
© Michel Gunther/WWF

Защо FSC

В началото на 90-те години на ХХ в. обществената загриженост и интерес към обезлесяването стават световен проблем. Хората искат да са сигурни, че продуктите от дървесина, които купуват, не допринасят за унищожението на световните гори.

В отговор на обществените нагласи и загриженост на срещата в Рио де Жанейро (т.нар. Earth Summit) през 1992 г. е взето решение за създаване на стандарт, който да даде общоприето понятие и норма за това какво представлява добре управлявана гора.

Впоследствие той е изработен от неправителствената организация Forest Stewardship Council – FSC (Съвет за стопанисване на горите). FSC е организация с членство и структура на управление, зачитаща баланса между екологични, социални и икономически интереси.
Visit of WWF to an old growth forest in Bulgaria 
© WWF/Neli Doncheva
Visit of WWF to an old growth forest in Bulgaria
© WWF/Neli Doncheva
Помогнете на WWF в спасяването
и възстановяването на българските гори на S
paseteDivataPriroda.bg/gora.
Системата за горска сертификация FSC е първата световна, независима, етикетираща система за горски продукти. Започнал като една обикновена идея, FSC се разрасна и превърна в световен успех.

Системата за горска сертификация на FSC има за цел да осигури и насърчи икономически изгодно стопанисване на горите, при спазване на социалните стандарти и правата на местното население, като същевременно се опазва и околната среда. Горската сертификация представлява пряк икономически инструмент за гарантиране на устойчивото ползване и управление на горските ресурси.

В момента сертификация по системата FSC се прилага в 80 държави на 5 континента.

Към септември 2010 г. сертифицираните в света гори по системата на FSC възлизат на 135 милиона хектара.

В сравнение с останалите стандарти само FSC:
• Не допуска превръщането на естествени гори в други хабитати;
• Забранява използването на силно опасни пестициди;
• Забранява отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО);
• Зачита правата на коренното/местното население;
• Контролира притежателите на сертификати поне веднъж годишно дали спазват изискванията на стандарта и в противен случай отнема сертификата.

Какво отличава етикета FSC от другите етикети?

Надежден: FSC е първата в света и най-строга етикетираща система за горски продукти. Това е единственият горски етикет, подкрепен както от WWF, Грийнпийс и Приятели на Земята, така и от най-големите търговци на горски продукти като Home Depot, B&Q и IKEA.

Обединяващ: FSC вярва, че уважението на гледната точка и нуждите на околните е от съществено значение. Чрез открит процес, който приобщава различни заинтересовани страни, FSC помага да се даде достъп, глас и вот на хората от всяка ниша на обществото.

Демократичен: FSC се управлява от членовете си, които се срещат на всеки три години, за да решат в каква посока да върви FSC. Равна тежест на гласовете се дава на социалната, икономическа и екологична камари от развитите и развиващите се държави.

Световен: FSC може да бъде открита в 80 държави по целия свят. FSC наистина е световна мрежа - централата е в Бон, Германия, действат четири регионални офиса и над 50 национални инициативи.
 
© N.C. Turner / WWF
© N.C. Turner / WWF

Стриктна система за контрол

Поставянето на етикета на FSC се базира на стриктна система за контрол:

• Дървесината може да се проследи обратно до гората, от която произхожда – без значение броя на звената, през които минава от гората до магазина.

• Всички FSC сертификати се издават от независими сертифициращи органи.

• За да продава или произвежда сертифициран по FSC продукт, компанията трябва да има сертификат за проследяване на продукцията (СоС) показващ, че тя може да проследи дървесината от купуването й  до повторната й продажба.

• Всяка компания с издаден сертификат подлежи на контролна проверка поне веднъж годишно. Тя също така се проверява внезапно, ако се наложи.

• Сертифицираните компании трябва по всяко време да могат да докажат, че съхраняват FSC дървесината и суровината, идваща от контролирани източници, отделно от другите материали при производството или в складовете.

• Използването на логото на FSC се контролира непрекъснато. Всяка компания има свой уникален код и произхода на продукта, който купувате, може да се провери винаги и от всеки.
Put the "green" back into forestry 
© WWF / Edward Parker
© WWF / Edward Parker