Covenant capaCITY: Изграждане на капацитет на местните властиПрез последното десетилетие се наблюдава все по-изразена необходимост от изграждането на енергийно устойчиви общности в Европа, които да са в състояние да осигурят постигане на целите от пакета директиви „Енергетика и климат”, познат като 20/20/20.

Съвременното общество е изправено пред редица предизвикателства при изграждането на устойчива жизнена среда с развита зелена инфраструктура, енергийно ефективно строителство и устойчив транспорт.

Проектът „Изграждане на капацитет на местните власти за постигане на напредък в областта на климатичните промени и устойчива енергия - от планиране до мониторинг" подпомага изграждането на капацитет на местните власти и заинтересованите страни.

Целта му е намаляване на парниковите емисии с 20% до 2020 г. чрез постигане на принципите за устойчиво развитие и създаване на нови, „зелени” работни места.

Основният фокус в дейността на проекта ще бъдат малки и средни общини, които преобладават в Европа. След дейностите за изграждането на капацитет, отделните общини ще бъдат стимулирани да се присъединят към инициативи като Споразумението на кметовете, Международната климатична пътна карта на общините и Хартата и ангажиментите от Олборг.

Всяка община може да допринесе за борбата с климатичните промени като разработи план за намаляване на емисиите чрез енергийна ефективност и използване на устойчива енергия

Проектът „Изграждане на капацитет на местните власти за постигане на напредък в областта на климатичните промени и устойчива енергия - от планиране до мониторинг" е финансиран от програма „Интелигентна енергия Европа” на Европейския съюз и е на обща стойност над 2,3 млн. евро. Той стартира през юни 2011 г. и ще продължи три години. В него си партнират 19 организации от 15 европейски страни.

Още информация за проекта можете да намерите тук.

Основни дейности

1. Разработване и тестване на цялостна, многоезична програма за изграждане на капацитет на местните власти в 15 страни, създадена като институционализирана основа за присъединяване към т.нар. Конвент на кметовете

2. Разработване и прилагане на програма тип „обучение на обучаващи” за общински асоциации, експерти и служители, с цел да се изгради капацитет в страните и партньорите по проекта

3. Съдействие при разработването на 92 плана за намаляване на емисиите чрез енергийна ефективност и устойчива енергия в 12 страни чрез оказване на насоки и експертна помощ от всички партньори

4. Популяризиране на резултатите от проекта сред общините в целия ЕС-27 и останалата част на Европа, подкрепящите структури на Конвента на кметовете и представителите на всички национални общински сдружения. Насърчаване на използването на програмата за изграждане на капацитет, за да се даде възможност на общините да се регистрират към Конвента на кметовете

5. Провеждане на работни срещи и сформиране на работни групи в страните - участници, включващи експерти от различни звена и институции

6. Набелязване на съществуващи инициативи, добри практики, методологии и инструменти в Европа, които демонстрират елементи за намаляване на въглеродните емисии, като се използват най-добрите налични инструменти и методики за по-нататъшни планове за действие

7. Ревизия на настоящите действия в сферата на изменението на климата, основно изготвяне и прилагане на мерки за енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии на населени места, включвайки сектори като енергийно оползотворяване, транспорт, отпадъци, енергийна ефективност в сгради и др.

8. Национални срещи за обмяна на опит между партниращите си градове и организации
 
© ewg3D
Насърчаването на енергийно ефективното строителство е сред основните задачи на проекта
© ewg3D