Справедлив преход в Източна и Южна ЕвропаПроектът “Справедлив преход в Източна и Южна Европа” се изпълнява от международната природозащитна организация WWF, като в него участват WWF Германия (водещ партньор), WWF Полша, WWF Гърция и WWF България. Дейностите са подкрепени и от Офиса за европейски политики на WWF в Брюксел (WWF EPO).

Финансираща институция е Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на ФР Германия.

Проектът стартира през ноември 2017 г. и продължава до февруари 2020 г.

Благодарение на проекта “Справедлив преход в Източна и Южна Европа” бяха разработени специализирани планове за енергиен преход, насочени към икономическа трансформация на отделни региони в България, Гърция и Полша. Част от изработването на плана е и изготвянето на задълбочен анализ на устойчивите икономически дейности, които могат да бъдат алтернатива на въглищата в целевите региони. Опитът на Германия е моделен за работата по проекта.
 
© BMUB
BMUB
© BMUB
 
© EUKI
EUKI
© EUKI

Повече за проекта

Основното предизвикателство за човечеството днес е справянето с климатичните промени заедно с постигането на устойчиво икономическо развитие. Сред необходимите мерки са спешни действия за намаляване на емисиите парникови газове. Преходът към нисковъглеродна икономика в Европа вече не е просто абстрактна концепция. Той се превърна в официална политика, както с приемането на Парижкото споразумение през 2015 г., така и с поставянето на конкретни цели на ЕС в областта на климата и енергетиката. Сред тях са намаляване с поне 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Целта за 2050 г. е още по-амбициозна: намаляване с 80-95 %.

Поставените цели влияят по различен начин върху различните икономически сектори. Добивът на въглища и производството на електроенергия от тях обаче са най-пряко засегнати, тъй като те като цяло не са съвместими с концепцията за нисковъглеродна икономика. Тези сектори първи ще усетят последиците от неизбежния енергиен преход, който ще изисква сериозно преструктуриране на местната икономика, включително от гледна точка на работна заетост, образование и квалификация.

Проект „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“

В тази връзка WWF започна работа по проект, с който да подкрепи прехода в отделни региони, зависими от въгледобивната и въглищна промишленост. Основната цел на дейността е да създаде диалог и да постави първите стъпки за дългосрочно планиране и - впоследствие -  осигуряване на плавно и социално отговорно преминаване към алтернативни икономически дейности.
 
Проектът „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“ се изпълнява от WWF в периода октомври 2017 г. - февруари 2020 г. в четири държави: Германия, Полша, Гърция и България. Дейностите се финансират от програмата Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Федерална република Германия.

В България фокусът пада върху Югозападна България, където традиционно въгледобивът и въглищната промишленост представляват голяма част от икономиката на някои райони (например Бобов дол).

За да е успешен проекта, се търси активното участие и съвместна работа с различни групи предварително индетифицирани заинтересовани страни: синдикати, местни институции, власти и бизнес, национални институции, представители на гражданското общество и неправителствени организации, журналисти и институции на ЕС (Европейската комисия и и Европейския парламент).

Основен принос на проекта е изработването на т.нар. план за справедлив преход (just transition plan), обхващащ изготвянето на социо-икономически анализ на средата и създаването на прогнозни модели за алтернативни икономически дейности в региона. Разработването на такъв документ цели да даде визия за изграждане на нов тип регионална икономика и наред с това да идентифицира нужните промени в образованието и други сфери на обществения живот, които да подпомогнат региона. Не на последно място, планът за справедлив преход на Югозападна България трябва да остойности разходите за извършването на прехода.

Сред дейностите на проекта в България са още:

1. създаването на междуинституционален диалог чрез организирането на общи събития и кръгли маси по темата „справедлив преход“

В тази връзка на 15 февруари 2018 г. в София се проведе първата междуинституционална кръгла маса за справедлив преход в региони, които са зависими от въгледобива и от въглищната промишленост. Участниците обсъдиха спецификите на Югозападна България, както и възможностите и предизвикателствата за справедлив преход в този регион.

На 21 октомври 2018 г. в представителството на Европейската комисия в България се проведе първата по рода си кръгла маса и публичен дебат на тема „Справедлив енергиен преход“. Събитието беше осъществено съвместно от природозащитната организация WWF и екологично сдружение „За Земята“. Публичният дебат отвори възможност да положим началото на конструктивен диалог между представители на всички ключови сектори. А въпросите за справедливия преход бяха поставени за първи път в публичното пространство у нас, събирайки всички заинтересовани страни на едно място.

На 09 април 2019 г. в Бобов дол се проведе публична дискусия, на която за първи път беше представен специално подготвения от WWF доклад за справедливия преход в Югозападна България.

Предизвикателствата на проекта далеч надхвърлят границите на България. Още през лятото на 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел се проведе открит дебат за това как да се намали безболезнено зависимостта от въглищата.

2. организиране на поредица от пътувания за обмяна на опит

Между 19 и 22 март 2018 г. екипът на WWF България пътува до Рур, където се запозна с начина, по който Германия се справя с енергийните предизвикателства. Между 17 и 22 септември 2018 г. се състоя пътуване до Козани в гръцкия въгледобивен район Западна Македония. Югозападна България ще покаже на партньорите си своя опит между 3 и 6 юни 2019 г. А последното от поредицата пътувания ще се състои в полския въгледобивен район Силезия в края на ноември 2019 г.

3. създаването на кратък документален филм по темата за справедливия преход

Филмът е пред завършване и първата му официална прожекция е насрочена за 19:00 ч. на 13 юни 2019 г. във Френския културен институт в гр. София.

"В интерес на всички ни е да има проспериращи региони, незамърсена природа, разнообразни и устойчиви икономически дейности, добри перспективи за развитие. Позитивната промяната няма да настъпи изведнъж, защото за нея се изисква разумно и дългосрочно планиране. Тя трябва да започне сега, за да се извърши плавно, но навременно", отбелязва Георги Стефанов, ръководител на практика "Климат и енергетика" във WWF България.

По-подробна информация по темата „справедлив преход“ за останалите държави можете да намерите на официалния сайт на проекта:
http://regionsbeyondcoal.eu/

Първа междуинституционална кръгла маса на тема „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“

На 15 февруари 2018 г. в София се проведе първата междуинституционална кръгла маса за справедлив преход в региони, които са зависими от въгледобива и от въглищната промишленост. Срещата се проведе в рамките на проекта на WWF „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“, който ще създаде по-голяма ангажираност и диалог за регионите, вече засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика. Участниците обсъдиха спецификите на Югозападна България и възможностите и предизвикателствата за справедлив преход в този регион.

Присъстваха представители на различни групи заинтересовани страни: профсъюзи (КНСБ и КТ Подкрепа), местна администрация (кметът на община Бобов дол и представител на община Перник), национални инстутиции (представители на
Министерство на околната среда и водите и на Министерство на регионалното развитие), регионални власти (областната администрация на Софийска област), неправителствени организации (За Земята, Грийнпийс-България и WWF България) и експерти от сферата на икономиката и регионалното развитие.

Срещата имаше много важна цел, а именно започването на диалог по щекотлива и важна тема – социално отговорното планиране на енергийния преход от страна на институциите. В рамките на събитието за първи път се срещнаха за официална дискусия екологични неправителствени организации и профсъюзи, които, заедно с местните и национални власти, обсъдиха общие за всички тях предизвикателствата и нужди. Въпреки различната гледна точка, от която всяка заинтересована страна разглежда темата, всички участници признаха необходимостта от открит диалог и прозрачност на процеса.

На кръглата маса представителите на WWF представиха детайлен план за работата си по проекта, както и подробен обзор на политиките на ЕС в сферата на климата и енергетиката. България не е единствената държава, която ще бъде изправена пред
подобни предизвикателства – около 40 региона в цяла Европа се сблъскват с проблемите на енергийния преход.

Особен акцент беше поставен върху разработването на „план за справедлив преход за Югозападна България“, който WWF България ще осъществи през 2018 година. Въпреки тази стъпка в правилната посока, все още предстои да се развива процесът по изграждане на диалог и обществена дискусия по въпросите за необходимите мерки за провеждането на справедлив преход към устойчива икономика в българските въглищни региони. WWF България ще продължи да работи по темата и да търси сътрудничеството на всички заинтересовани страни, включително на местното население.
 rel=
Справедливият преход крие в себе си социален, екологичен и икономически елемент
© WWF

Новини по проекта

Миньорските райони у нас в капана на климатичните промени

Държавите в ЕС настояват за нулеви емисии преди ключовата среща на върха тази седмица

WWF представи филма си „След въглищата“

Какво ще стане с миньорите в България след закриването на мините и ТЕЦ-овете?

WWF предлага алтернативи за въгледобивните райони в България

Държавите в ЕС с подвеждащи послания за климатичните промени

WWF с възможности за развитие на районите в Югозападна България, засегнатите от края на въгледобива

На COP24 беше подписана важна за България декларация за намаляване на въглищната зависимост

Огромният залог на преговорите в Катовице

Ще отговори ли на очакванията срещата за климата в Катовице?

Нека не повтаряме грешките от Бобов дол

Енергийна трансформация. Какво е бъдещето на въглищата у нас?

Как да намалим безболезнено въглищната енергия?

Визия за един по-чист и уютен Перник

 

----------------------------------------------------

Проект „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“ е финансиран от програма Европейска инициатива за климата (EUKI). EUKI е финансов инструмент на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Федерална република Германия(BMU). Неговото прилагане се осъществява с подкрепата на Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Основна цел на EUKI
е да поощрява сътрудничеството по темата за климата в рамките на ЕС с цел смекчаване на последиците от емисиите парникови газове. Това се осъществява чрез засилване на трансграничния диалог и сътрудничество, както и чрез обмяна на знания и опит.

Информацията и мненията, изложени в този сайт, принадлежат на авторите му и не отразяват задължително официалната позиция на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Федерална република Германия.