Опазваме Пирин

© Alexander Ivanov

Предложихме експертни решения за опазването му, водихме дела, инициирахме проверки и проведохме най-голямата международна кампания за спиране на план за управление на Парка, който трябваше да разреши мащабни сечи и строежи на територията му с цел развитие на нова туристическа и ски инфраструктура. 

29 април 2020 г. е датата, която никога няма да забравим. След три години непрестанни усилия, на този ден спечелихме съдебната битка за Пирин! Така планът, който даваше възможност за строителство в 66% и сечи в 48% от Парка, няма да влезе в сила.

Днес продължаваме да следим заплахите за Пирин и водим дело срещу санитарните сечи, които неправомерно и късогледо унищожават стари гори, нарушават спокойствието на обитателите им и пречат на естественото възстановяване на горските екосистеми. През 2019 г. проведохме и мониторинг на врабчовата кукумявка и на дивата коза в националния парк, които показаха, че популациите им продължават да са под натиска на човешки дейности и съответно не могат да се увеличат.

 

По наше предложение бе създадена нова защитена местност "Есетрите-Ветрен"

© МОСВ

Предложение на WWF България доведе до обявяването на нова защитена местност на име „Есетрите – Ветрен“ в участък на река Дунав. Това е първата защитена територия у нас, посветена на есетрите – едни от най-застрашените от изчезване животни в световен мащаб. Постижението е резултат от десетгодишни теренни проучвания и работа с местните рибарски общности и отговорните институции. Особено сме горди, че местните професионални риболовци подкрепиха обявяването на защитената територия -  свидетелство, че имаме споделено виждане относно важността на опазването на есетрите в Дунава. 

С наша помощ бе създадена нова защитена местност "Река Веселина"

© WWF

По наше предложение бе обявена нова защитена местност, обхващаща района на река Веселина в землищата на селата Къпиново и Миндя край Велико Търново. Защитената местност включва комплекс от влажни зони и други ценни природни местообитания, между които крайречни гори, пасища и ливади.

Опазваме Странджа

© WWF Bulgaria

Сагата "Природен парк Странджа" тече от години. Всичко започна през 2006 г. с опита да се заличи статутът му. Тогава, заедно с други природозащитни организации, проведохме голяма кампания, за да не го позволим. В резултат Законът за защитените територии беше променен и подобен тип обжалвания станаха невъзможни.
През 2008 г. беше направен втори опит за застрояване на крайбрежието на природен парк Странджа чрез проект на Общ устройствен план на община Царево. Последваха жалби от наша страна, в резултат на които планът беше отхвърлен. За съжаление днес строителството в района на Синеморец не спира. Не спират и нашите усилия да го предотвратим и да опазим това чудно природно богатство.

Опазваме Витоша

© Vitosha Nature Park Administration

Взехме активно участие в борбата срещу плановете за изсичане на гори за трикратно разширение на съществуващите ски-съоръжения през 2009 г. Последва нов опит да се прокара същият проект чрез промени в Закона за горите и през 2012 г., която завърши с президентско вето и връщане на закона в парламента, където вредните поправки бяха отхвърлени.
През 2015 г. се наложи да реагираме на проект за актуализация на плана за управление на парка, който предвиждаше възможност да се строи на 40% от територията на парка. Кампанията съвпадна с тази срещу плана за актуализация на плана за управление на “Пирин”, като това не позволи приемане на плана в този му вид. В момента в сила е предишният план, който има много силни режими за опазване на парка.

Навръх 87-ия рожден ден на Природен парк Витоша поставихме 82 нови табели, които да запознаят хората с огромното значение на мъртвата дървесина за живота в гората. 

Възстановихме гори в 10 природни парка

© Balgarka Nature Park

Подобрихме природозащитното състояние на 10 защитени зони, стопанисвани от ИАГ, като възстановихме 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите. Общата площ на тези райони е около 21 000 ха.
- премахнахме 3 чужди вида в 4 парка;
- възстановихме 5 типа горски местообитания чрез засаждане на фиданки от местни видове в 7 природни парка;
- възстановихме 13 вида редки растения, характерни за 4 типа местообитания в 4 парка;
- в природен парк „Странджа“ бяха отгледани 1441 дка млади гори по Саарланския метод;
- погрижихме се за парковата инфраструктура: направихме 17 туристически къта, 1 туристически маршрут, 25 малки дървени моста, 123 информационни табели, 246 пътуващи знаци, 70 забранителни знаци, 735 огради, 380 м дървени скари;
- проведохме дни за почистване на природните паркове 3 поредни години, в които участваха 9400 доброволци и бяха събрани 36 тона отпадъци;
- организирахме над 10 обучения на горски собственици за устойчиво горско стопанисване.

Допринесохме към създаването на Натура 2000 мрежата в България

Включихме се в тази толкова значима за българската природа инициатива със следните дейности:

  • Проучвания на рибите и природните местообитания и подготовка на предложения за защитени зони по притоците на река Дунав и Дунавските острови - общо 35 зони на площ от 50 000 ха;

  • Участие в мащабна кампания на природозащитната общност за приемане на пълното научно предложение за Натура 2000 мрежата, на площ от близо една трета от сухоземната територия на страната. Това включваше застъпнически дейности и обществена кампания през 2007 и 2008 г.;

  • Повишаване на капацитета на администрацията за Натура 2000 за изграждане и управление - научни публикации по различни природни местообитания, събитие за обучение.

Успешни кампании в защита на НАТУРА 2000 и на Рамковата директива за водите

Стотици хиляди души дадоха гласа си за запазването на жизненоважни закони в Европа в защита на най-ценната ни дива природа. Рекорден брой за цялата история на Европейския съюз! Заявихме категорично на Европейската комисия, че директивите не трябва да се преразглеждат и отслабват, какъвто беше първоначалният замисъл. 

Кампаниите ни се увенчаха с успех - през декември 2016 г. Европейската комисия обяви, че екомрежата Натура 2000 е доказала полезността си и че няма да бъде ревизирана, а през 2020 г. същото решение беше взето и за Директивата за водите.

© WWF-Bulgaria
© WILD WONDERS OF EUROPE /DIETMAR NILL / WWF