Какво би искал/а да потърсиш?

Програма Защитени територии
© WWF

Информационни материали и доклади

НПО преглед ОПОС 2014 - 2020
PDF
Становище във връзка с обявено обществено обсъждан...
PDF
Становище относно биоразнообразието в Националния ...
PDF
Редки и застрашени горски видове птици в Пирин, 20...
PDF
Справка строителство Царево
Excel
Европейски манифест за устойчивост, 2019
PDF
Европейски манифест за устойчивост - резюме, 2019
PDF
Какво разрешава проектоплана за Пирин от 2014 г.
PDF
Далберг: Хлъзгави склонове. Защита на Пирин от неу...
PDF
Становище на WWF относно проекта за изменение на З...
PDF
Становище на WWF за проектоплана за управление на ...
PDF
Ръководство за определяне на местообитания от евро...
PDF
Ръководство за определяне на местообитания от евро...
PDF
Финансиране на Натура 2000 - ръководство
PDF
Натура 2000 и горите – предизвикателства и възможн...
PDF
Преглед на местообитанията, включени в приложение ...
PDF
NATURA 2000: Review of habitats from Annex I to Co...
PDF
Сравнителен анализ на обхвата за нуждите на европе...
PDF
Comparative Analysis of the Scope with Reference t...
PDF
Предложения за местообитания за включване към Прил...
PDF
Proposals for Habitat Types to be Included in Anne...
PDF
Management Effectiveness Assessment of National an...
Word
Примерен план за управление на защитена зона „Ломо...
Word
Опазване и възстановяване на местообитания в 10 На...
Powerpoint
EC Pirin
PDF