Напредък в сертификацията на българските гори и твърде много незаконна сечPosted on 30 March 2007
Замените на гори са концентирани край планинските курорти и по Черноморието
Замените на гори са концентирани край планинските курорти и по Черноморието
© Michel Gunther
София – По повод започващата Седмица на гората (2 – 8 април 2007 г.) международната природозащитна организация WWF припомня, че България е сред държавите с най-много гори в Европа. Те покриват една трета от територията на страната и повечето са с естествен произход. Над 4% от тях са девствени гори, неповлияни от човешка дейност.

В горския фонд на България се съхраняват популациите на 43 световно застрашени видa животни и растения и около 80% от потенциалните български места от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Но само 10% от горския фонд попада в защитени природни територии.

Към това се добавя нарастващата несигурност в целесъобразността на управленските решения и високото ниво на незаконните дейности в горския сектор в България. Според доклад на WWF за незаконния дърводобив в България от 2005 г., добиването на 45% от цялата дървесина в България е било незаконно.

В същото време в горския сектор в България са направени и някои положителни стъпки. През 2006 г. WWF и Национално управление по горите подписаха споразумение за взаимодействие за повишаване на качеството на управление и опазването на българските гори. С него горската администрация в страната пое ангажимента да приложи независимата и надеждна горска сертификация по схемата на FSC върху 30% от държавните гори в страната. Това означава, че в следващите години ще бъдат сертифицирани около една четвърт от всички български гори.

Стандартът FSC гарантира устойчиво и отговорно управление на горите. Той следи за спазването на законността на дейностите в горите, защитата на интересите на работниците и местното население, опазването на биоразнообразието и ограничаване на замърсяването на околната среда. В последните години дървесината с логото FSC се предпочита от преработвателите и потребителите, които вече отбягват несертифицираната.

WWF участва в реализацията на първата в България горска сертификация по схемата на FSC – на Държавно лесничейство Доспат и на Горска и потребителска кооперация «Борика», с. Стойките в Родопите, както и в сертифицирането на «Дунавагро» ООД, гр. Бяла, Държавна дивечовъдна станция „Росица” в Централна Стара планина, Държавно лесничейство Кости и частно стопанство „Кобарелови гори” в Странджа.

WWF подпомага работната група по създаването на Национален стандарт за горска сертификация по схемата на FSC. По проект на WWF и IKEA районът на Странджа беше определен за моделна територия за демонстриране на добри горскостопански практики и подобряване на планирането в горите.
Замените на гори са концентирани край планинските курорти и по Черноморието
Замените на гори са концентирани край планинските курорти и по Черноморието
© Michel Gunther Enlarge