Българското правителство продължава да заблуждава за отложените Натура 2000 зониPosted on 15 March 2007
beach near blue sea in Bulgaria
A secluded beach in Strandhza Nature Park, Bulgaria
© Michel Gunther
В изявление от 12 март 2007 г. Министерски съвет окачестви като спекулация и неотговарящи на истината твърденията на природозащитни организации, че между заседанието на МС, одобрило мрежата НАТУРА 2000 в България, и публикуването на решенията са отпаднали допълнително зони.

Като данъкоплатци ние не можем да оставим правителството да продължава да ни заблуждава. Затова ще си позволим да сравним прессъобщението на МС от 15.02.2007 г., публикувано на неговата интернет страница и решението на МС, публикувано в „Държавен вестник”.

Прессъобщение на МС от 15.02.2007 г.  І  Решение в „Държавен вестник” на 9.03.2007г.
Брой защитени зони за опазване на дивите птици 109    І  88
Процент от националната територия заета от защитените зони за опазване на дивите птици 16   І  11.3
Брой защитени зони за опазване на природните местообитания 196    І    180
Процент от националната територия заета от защитените зони за опазване на природните местообитания 15    І   13.4

По отношение на петте допълнително извадени зони можем само да потвърдим, че от зоните за птиците се отлагат незаконно "Белите скали", "Балчик", "Камчийска планина", "Комплекс Мандра-Пода", а от зоните за местообитанията - "Комплекс Мандра - Пода". Всеки може да се убеди в това, прочитайки изказването на министър-председателя Сергей Станишев на пресконференцията, публикувано на интернет страницата на правителството.

Министерски съвет твърди, че „всеки журналист или гражданин, поискал списъка на т. нар. „отложени територии”, го е получил още същия ден”. В нито една от достъпните ни медии петте зони не са посочени като такива, които се отлагат.

Допълнително трябва да подчертаем, че част от защитените зони са приети с намалени площи в сравнение с тези одобрени от Националния съвет за биологично разнообразие. Например защитената зона за опазване на дивите птици „Западни Родопи” е намалена от 125677 ха на 72263ха, а защитена зона Ломовете - от 27871 ха на 3408 ха.

Продължаваме да твърдим, че решението на МС се приема с неразрешимо вътрешно противоречие – с първите две точки се одобрява списък от зони, които след това на основание на следващите разпоредби се изключват. Например, с общия устройствен план на община Приморско, приет през 2006 г., отпада голяма част от защитената зона „Комплекс Ропотамо”, а общият устройствен план на София, приет през миналата година, изключва зоните „Витоша”, „Лозенска планина” и „Плана”.

Природозащитните организации заявяват, че решението на МС е прието в противоречие със Закона за биологичното разнообразие и с Европейските директиви за опазване на дивите птици и за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.

С решението си правителството официално въведе инвеститорския интерес като водещ критерий за определяне на мрежата Натура 2000. Директивите, както и множество решения на Европейския съд ясно дават да се разбере, че на етап обявяване на Натура 2000 местата, единствените критерии са научните. Икономическите и социални аспекти се взимат предвид на етап определяне на управленски мерки.

Подписалите позицията, 17 организации са:

WWF Дунавско-Карпатска програма България, Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българско дружество за защита на птиците, Българско дружество по фитоценология – 2001, Българска фондация “Биоразнообразие”, Информационен и учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, гражданска група „Да спасим Иракли”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”
beach near blue sea in Bulgaria
A secluded beach in Strandhza Nature Park, Bulgaria
© Michel Gunther Enlarge