Българското правителство тихомълком извади още 5 защитени зони от Натура 2000Posted on 08 March 2007
Общият устройствен план на Община Царево предвиждаше 50 хиляди нови легла по крайбрежието на Природен парк Странджа
Общият устройствен план на Община Царево предвиждаше 50 хиляди нови легла по крайбрежието на Природен парк Странджа
© WWF/Michael Gunther
Позиция на природозащитни организации относно решението на Министерски съвет за одобряване на списъците със защитените зони от мрежата Натура 2000

На 15 февруари 2007 г. Министерският съвет на Република България взе решение относно мрежата от защитени зони Натура 2000 с близо двумесечно закъснение. Решението беше обнародвано с две седмици закъснение на 2.03.2007. Заради частни инвестиционни интереси почти половината от минималната площ на мрежата е съкратена, включително най-ценните територии по Черноморието и планините. По този начин мрежата НАТУРА 2000 в България ще заеме при най-добрият случай 18% от територията на страната при предложени 34.5%.

Между заседанието на Министерския съвет и издаването на решението скандално са дописани в списъка на отложените още пет зони. От зоните за птиците се отлагат "Белите скали", "Балчик", "Камчийска планина", "Мандра-Пода", а от зоните за местообитанията - "Комплекс Мандра - Пода". Всеки може да се убеди в това, сравнявайки изказването на министър-председателя Сергей Станишев на пресконференцията, публикувано на интернет страницата на правителството и решението от 2.03.2007 г.

По предложение на министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов е прието предложение, с което от бъдещите зони ще бъдат изключени и териториите с приет общ и/или подробен устройствен план. Възмутително е, че компетентният министър и десетките юристи в МС не познават основните термини в устройството на територията. Съгласно Закона за устройство на територията (чл.104 и 105) с общите устройствени планове се устройват основно цели общини или групи от землища. Така решението на МС се приема с неразрешимо вътрешно противоречие – с първите две точки се одобрява списък от зони, които след това се изключват на основание на следващите разпоредби. Например, с общия устройствен план на община Приморско (приет през 2006 г.) отпадат голяма част от защитената зона „Комплекс Ропотамо”, а общият устройствен план на София, приет през миналата година ще изключи зоните „Витоша”, „Лозенска планина” и „Плана”.

В противоречие с българските закони и Европейската директива за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания, правителството официално въведе инвеститорския интерес като водещ критерий за определяне на мрежата Натура 2000. Директивата, както и множество решения на Европейския съд ясно дават да се разбере, че на етап обявяване на Натура 2000 местата, единствените критерии са научните. Икономическите и социални аспекти се взимат предвид на етап определяне на управленски мерки.

Освен от законност решението е лишено от логика, тъй като са отложени от приемане съществуващи резервати (Алиботуш), и защитени местности (край Иракли, нос Калиакра, река Камчия, Дуранкулашкото езеро и др.)

Само преди месец същият този Министерски съвет получи две петиции за опазване на природа на България и специално за черноморското крайбрежие, подписани от над 50 000 души. С решението си правителството обрича малкото останали места със запазена природа и показва липса на какъвто и да било интерес към опазване на обществения интерес. То е израз на демонстративно налагане на частни и партийни “инвеститорски” интереси.

Природозащитните организации заявяват, че ще използват всички законови средства (включително съдебни процедури) и искане към Европейската комисия да предприеме всички действия, за да принуди България да опази зоните от екологичната мрежа Натура 2000. Българската държава вече доказа, че не желае да осигури опазването на природата и доброто качество на живот на българите. Тъй като държавата не се съобразява с мнението на своите граждани, разчитаме на външен натиск, за да постигнем това, което ни се полага по конституция - опазена околната среда и поддържането и разнообразието на живата природа.

Допълнителна информация

Други проблеми, свързани с решението за отпадане на Общи и подробни усторствени планове от териториите на защитените зони:

• Неразбираемо е и как Министерски съвет, който трябва да познава европейското законодателство и процедурите по неговото прилагане, счита, че на основание приетото решение ще изпрати едни граници и площи на защитени зони от НАТУРА 2000 в Европейската комисия, които впоследствие ще се редуцират от общинските съвети и кметовете на базата на приети от тях общи и подробни устройствени планове или от министерствата на базата на концесионни процедури. Подобна административна практика е невъзможна не само в България, но и в Европейския съюз.

• Не е логично изключването на урбанизирани територии съгласно приет общ устройствен план (ОУП), но незастроени към момента, защото това предвиждане може да не се реализира изобщо.

• Изключването на територии с подробен устройствен план (ПУП), които не са отразени в ОУП е поощряване на нарушенията на Закона за устройство на територията, защото подробните устройствени планове трябва да се съобразят с предвижданията на общите.

Изключването априори на „територии от първостепенен обществен интерес” по никакъв начин не отговаря на Закона за биологичното разнообразие, тъй като изключения по него се правят при всеки отделен случай. Още повече - опазването на биоразнообразието и създаването на мрежата Натура 2000 е от първостепенен обществен интерес.

• Приетото изискване от зоните да отпаднат територии с ОУП и ПУП, приети преди заповедта на министъра на околната среда, е обричане на всички зони по морето, тъй като заповедите на министър за обявяване зоните за местообитанията, ще започнат да се издават едва през 2008 година.

Още през ноември 2006 г., съвещателният орган към Министерство на околната среда и водите - Националният съвет по биоразнообразие - принципно одобри списък от 225 защитени зони за местообитанията. След предложение на Национално управление по горите бе обявено, че съветът е решил да отложи 29 зони, които по площ обхващат почти половината от мрежата със зони по местообитанията. Сред тях са и големите планински територии като Западна Стара планина, Западни Родопи. В Министерски съвет бяха внесени за одобрение 196 защитени зони. От тях обаче кабинетът отложи още 16, които са всъщност последните останали незастроени места по българското Черноморие – Иракли, Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Камчия, както и планините Среден Пирин и Славянка.

Процедурата по одобряване на списъка със защитени зони за птиците започна през октомври, когато НСБР одобри списък от 112 зони, за разглеждане в Министерски съвет влязоха три различни орязани варианта. След заседанието на Министерски съвет на пресконференцията министрите обявиха отлагането на още 17 зони за птиците, а на 5 март, когато ни бе предоставен хартиен вариант на решението на Министерски съвет в него фигурираха още 4 отложени зони.

Трудно е да повярваме, че решението е съобразено с изразени обществени позиции на местните хора от районите на проектомрежата от Натура 2000. Стана ясно на всички, че зад „народното недоволство“ срещу Натура 2000 стоят различни инвеститори. Ако решението беше съобразено с мнението на местните хора, щеше да бъдат взети под внимание желанието на местните общности от отложените зони. Примерите са много: асеновградчани и жителите на Триград за Западни Родопи, хората от Скрино и Земен за Скрински и Земенски Пролом, хората от Попинци и т.н.
Общият устройствен план на Община Царево предвиждаше 50 хиляди нови легла по крайбрежието на Природен парк Странджа
Общият устройствен план на Община Царево предвиждаше 50 хиляди нови легла по крайбрежието на Природен парк Странджа
© WWF/Michael Gunther Enlarge