Започна „Зелена седмица” в подкрепа на пълната мрежа Натура 2000Posted on 19 December 2006
beach near blue sea in Bulgaria
A secluded beach in Strandhza Nature Park, Bulgaria
© Michel Gunther
Присъединете се към гражданско присъствие по време на заседанието на правителството на 21 декември

Тази седмица е решаваща за бъдещето на българската природа и начина, по който България ще влезе в Европейския съюз – с наказания или с изпълнени ангажименти. Решението е в ръцете на Министерски съвет, който на 21 декември 2006 г. (четвъртък) трябва да разгледа и гласува националите списъци с Натура 2000 места по двете европейски директиви – за птиците и за местообитанията. Според договора за присъединяване към ЕС, България трябва да представи в Европейската комисия пълен национален списък от потенциални Натура 2000 места към датата на присъединяване 1 януари 2007 г.

Природозащитните организации в България взеха най-активна роля по подготовка на мрежата НАТУРА 2000 както по поръчка на Министерството на околната среда и водите, така и самостоятелно. Според Закона за биологичното разнообразие, който определя изграждането на Натура 2000 в България, всяко физическо или юридическо лице може да подготви и внесе предложения за Натура 2000 места, стига да отговарят на критериите на закона и да са в изисквания формат.

За работата по НАТУРА 2000 бяха привлечени средства от програми на българското, датското, швейцарското и холандското правителство, както и от други донори. Необходимите полеви проучвания и определяне границите на зоните бяха извършени от всички налични експерти за съответните местообитания и видове растения и животни (институтите на БАН, университетите, Националния природонаучен музей, неправителствените организации).

Официалните вносители на защитени зони по Директивата да местообитанията са природозащитните организации Зелени Балкани, Сдружение за дива природа „Балкани”, WWF Дунавско- Карпатска програма България и Информационен и учебен център по екология.

По инициатива на вносителите на предложения за Натура 2000 места, в края на октомври беше сформирана работна група от представители на неправителствените организации, Биологическия факултет при Софийския университет, Института по ботаника, Института по гората, Института по зоология, Лесотехническия университет, Министерството на околната среда и водите и Национално управление по горите. Групата оцени и преразгледа всички предложения за Натура 2000 места съгласно критериите на Европейската комисия. В резултат някои зони отпаднаха, а границите на други бяха намалени. От внесени 394 проектозони по Директивата за местообитанията, заемащи площ от 36%, списъкът спадна до 225, които обхващат 28,6% от територията на страната. В тях не се включват населените места и промишлените зони към декември 2004 г.

На свое заседание от 21 ноември 2006 г Националният съвет по биологично разнообразие (НСБР) към Министерство на околната среда и водите принципно одобри всички 225 места. С мнозинство обаче беше гласувано предложение на Национално управление по горите за отлагане на 29 от най-големите зони с цел прецизиране на границите. Мотивът беше, че е включен голям процент гори със стопанско ползване.

Това решение води до много големи проблеми, защото:

• изключването на предложените 29 зони води до намаляване на проектомрежата с близо 15%. Това оставя без покритие близо половината от типовете природни местообитания и местообитания на видове, които се срещат в България.

• ако не внесе пълния списък от 225 зони България няма да изпълни задълженията си по чл. 4 (1) на Директивата за местообитанията и Договора за присъединяване. А те са: към датата на нашето членство да представи пълен списък на местата, които предлага да бъдат включени в Натура 2000 и да осигури тяхната защита. Ако страната не изпълни задълженията си, това ще доведе до заплаха от санкции от Европейската комисия и забавяне, а в най-лошия случай и спиране на структурни фондове.

Вече съществува примерът с Полша, която наскоро получи последно писмено предупреждение от Европейската комисия заради непълна и некачествена Натура 2000 мрежа. Следващият ход на Комисията ще е да заведе дело в Европейския съд срещу Полша. Ще следват и финансови санкции. Друг голям негатив за България ще е, че собствениците на земи и гори в тези 29 отложени най-големи зони няма да могат да се ползват от средствата за Натура 2000, предвидени във всички европейски фондове.

Природозащитните организации призовават всички министри на заседанието на Министерски съвет на 21 декември 2006 г. да разгледат и одобрят пълния списък от 225 защитени зони. Ако това се случи, България ще изпълни навреме своите ангажименти за присъединяване. За да подкрепи разумните държавнически решения, коалиция от неправителствени организации, сред които и WWF, организира гражданско присъствие пред Министерски съвет на 21 декември от 9 ч., до сградата на бившия Партиен дом.

В дните преди заседанието на правителството коалицията от неправителствени организации обявява „Зелена седмица”. Всеки, който смята, че българското правителство трябва да приеме пълния списък от Натура 2000 места, може да постави зелена лентичка на ревера си, за да покаже своята съпричастност..

Важно уточнение

През изминалата година WWF извърши научни проучвания, въз основа на които бяха определени 34 Натура 2000 места по долните течения на западните дунавски притоци – от река Искър до река Тимок, както и по течението на Дунав и островите (съвместно със „Зелени Балкани”). Тези зони опазват природата във и покрай реките – най-вече крайречни гори, водна растителност и някои редки видове риби. Допълнително бяха определени места, които опазват стари и ценни широколистни гори, както и естествени езера и блата в района.