Над 100 организации се застъпиха за европейските рекиPosted on 15 February 2023
ВЕЦ "Румянцево"
© WWF
Предстои нов етап на разглеждане на промените в  Директивата за енергията от възобновяеми източници. Повече от 100 неправителствени организации изпратиха отворено писмо до ангажираните с темата представители на Европейския парламент, Европейската комисия и председателството на Съвета. То съдържа молба за изключването на водноелектрическата енергия от прeдпочитаните зони за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и за добавянето на критерии за устойчивост, които отчитат, че водноелектрическата енергия има пряко негативно въздействие върху сладководните екосистеми и то трябва да бъде ограничено.
 
Експертите на WWF са категорични, че хидроенергийният потенциал в Европа вече е толкова експлоатиран, че новата хидроенергия би допринесла слабо за енергийния преход, като в същото време ще причини големи екологични щети на нашите реки.
 
„Има голяма вероятност разглежданите промени в Директивата за енергията от възобновяеми източници да повлияят негативно на целта от 25 000 км свободно-течащи реки, включена в Стратегията на ЕС за биоразнообразие 2030“, предупреждава ръководителят на програма „Води“ във WWF Стоян Михов. „Според доклада „Жива планета“ на WWF за 2022 г. популациите на сладководни видове са отбелязали най-голям общ спад от цели 83% в глобален мащаб. В рамките на тази група видове наблюдаваните популации на мигриращи риби са намалели средно с 93% в Европа, което прави нашият континент най-засегнатият в това отношение.“
 
Конкретно в България хидроенергийният потенциал на вътрешните реки също е почти изчерпан. Изграждането на нови малки хидроенергийни мощности имат нищожен принос за енергийната система на страната: всички изградени досега над 260 мини-ВЕЦ са допринесли с по-малко от 1% от произвежданата електроенергия у нас. В същото време нанесените екологични щети върху водните екосистеми и речната свързаност са значителни.
 
WWF България продължава усилената си застъпническа дейност по опазване на речните екосистеми, възстановяване на естественото състояние на реките у нас и премахване на миграционни бариери.
ВЕЦ "Румянцево"
© WWF Enlarge