Какво би искал/а да потърсиш?

Мрежата Натура 2000 се създава по научни критерии и не налага смяна на собствеността

На 21 ноември 2006 г. Националният съвет по биологично разнообразие обсъди местата от териториалния обхват на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

На 21 ноември 2006 г. Националният съвет по биологично разнообразие обсъди местата от териториалния обхват на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

През изминалата година международната природозащитна организация WWF извърши научни проучвания, въз основа на които бяха определени 18 Натура 2000 места по долните течения на западните Дунавски притоци – от река Искър до река Тимок – с обща площ над 20 хил. хектара. Те опазват природата във и покрай реките – крайречни гори, водна растителност и редки видове риби.

Европейската екологична мрежа Натура 2000 е най-голямата европейска инициатива за съхраняване на природното наследство и стимулиране на устойчивото развитие в райони със запазена природа. Мрежата Натура 2000 се състои от специални защитени зони, които опазват ландшафти, растения и животни от европейска значимост.

Изграждането на тази мрежа от защитени природни зони става според европейското законодателство и има задължителен характер. България трябва да определи местата по Натура 2000 към 1 януари 2007 г. - датата на присъединяването към Европейския съюз.

Определянето става въз основа само на научни критерии. Към двете европейски директиви, които определят изграждането на екологичната мрежа, има приложени списъци на местообитания, растения и животни, които са определени като важни за Европа и за опазването на които се създават защитените зони.

Всяка страна определя Натура 2000 местата си като използва налична научна информация, но най-вече като извършва мащабни теренни проучвания, при които ботаници и зоолози посещават дадени области и проучват природата там. Ако в района се установят растения, животни или местообитания от списъците на двете директиви, има основание за обявяване на Натура 2000 място.

Режимът на Натура 2000 не налага прекратяване на човешките дейности, нито смяна на собствеността на земята, а напротив - стреми се да стимулира устойчива и природосъобразна стопанска дейност, която да допринесе за развитието на по-изостаналите райони и да отвори нови възможности пред тях.

Тъй като отчита големия ангажимент за страните-членки по управление и поддържане на Натура 2000, Европейският съюз предвижда възможности за финансиране и средства за мрежата във всички свои фондове. Собственици на гори и земи в такива райони ще могат да получават средства за развитие на устойчиви и природосъобразни дейности или компенсации за пропуснати ползи в земите си в местата от Натура 2000.

В България над 150 експерти и научни работници прекараха повече от 7000 дни на терен из цялата страна, за да установят кои територии отговарят на строгите критерии на Европейския съюз за НАТУРА 2000 място. Инвентаризацията на местата показа, че над 35 % от територията на страната покрива критериите.

Ако България представи непълен списък от места, които да се включат в мрежата Натура 2000, това може да доведе до санкции от страна на Европейската комисия, включително при изплащането на европейски структурни фондове.