Какво би искал/а да потърсиш?

Първият в света биосферен резерват в 5 държави е в Източна Европа

ЮНЕСКО обявява Мура-Драва-Дунав за биосферен резерват

При климатичните и природни кризи, пред които се изправя светът, днешното обозначаване от ЮНЕСКО на МУРА-ДРАВА-ДУНАВ като първи в света „биосферен резерват, обхващащ 5 държави“ представлява историческа стъпка към една нова епоха за хората и природата в Европа, както и международен модел за регионално опазване, устойчиво развитие и климат.
 
Простирайки се върху територията на Австрия, Словения, Хърватия, Унгария и Сърбия, биосферният резерват покрива 700 км от протежението на реките Мура, Драва и Дунав и е с обща площ от близо 1 милион хектара, т.нар. „Амазонка на Европа“, правейки я най-голямата защитена речна зона на континента.
 
„Това знаково трансгранично обозначаване е силна демонстрация на споделена зелена визия, която надгражда и подсилва регионалното сътрудничество и обединението на Европа“, каза Андреа Йоханидес, изпълнителен директор на WWF Австрия. „То е значима стъпка напред в опазването на природните и културни съкровища на региона и служи като ярък пример за това как защитени зони могат да са от полза за общностите и дивата природа, а и да обединят държавите.“
 
С редките си крайречни гори, чакълести и пясъчни брегове, острови, меандри и крайречни ливади, новият резерват Мура-Драва-Дунав поддържа изключително биологично разнообразие, както и поминъка на 900 000 души.
 
Гордеейки се с най-висока гъстота на гнездящи белоопашати орли в континентална Европа, регионът е и дом на видри, бобри, както и на критично застрашени есетри. Освен това е и важно място за почивка на над 250 000 мигриращи птици всяка година.
 
Великолепните, непокътнати пейзажи на биосферния резерват привличат също нарастващ брой посетители към тази Амазонка на Европа, подчертавайки по този начин потенциала за развитието на устойчив природен туризъм. Междувременно, девствените му заливни низини осигуряват чиста питейна вода и помагат защитата на общностите от наводнения – една нарастваща заплаха в епохата на климатичните промени.


 
„Пет държави са се съгласили заедно да защитават един от най-уникалните речни коридори в Европа. Тези полезни сладководни местообитания играят важна роля в адаптацията към климатичните промени и опазването им ще помогне на региона да се подготви за промените в климата – най-голямото предизвикателство, пред което се е изправяло някога човечеството“, каза Каталин Сипос, изпълнителен директор на WWF Унгария.
 
Биосферният резерват представлява важен принос към Европейската Зелена Сделка, както и допринася за прилагането на новата стратегия за биоразнообразие на ЕС. Също така е и международна демонстрация за това как опазването на уникални природни области трябва да бъде интегрирано с устойчиво развитие.
 
“Отбелязването му като такъв дава сериозен тласък към обособяване на нови и нови защитени територии по поречието на Дунав, но и не само”, коментира Филип Пенчев, старши експерт Води във WWF България.
 
„Изправени пред климатичната криза и голямото изчезване на видове, става въпрос на оцеляване да опазим оставащите диви райони в полза на хората и природата“, каза Наташа Калауз, изпълнителен директор на WWF Адриа. „Обявяването от ЮНЕСКО на тази зона за биосферен резерват е важна стъпка към едно зелено и устойчиво бъдеще, в което няма място за вредни практики като нови хидроенергийни проекти или извличане на седименти. Ние виждаме тази Амазонка на Европа като страхотен пример за това как хора и природа могат да процъфтяват заедно.
 
Паралелно с посочването на този „биосферен резерват, обхващащ 5 държави“, допълнителни проекти за природата и хората, съфинансирани от ЕС, вече се изпълняват за обща сума от около 20 милиона евро. Te включват речно възстановяване, устойчиви бизнес практики и подобрено трансгранично сътрудничество относно опазването и управлението на района.
 
Новият биосферен резерват е резултат от години упорит труд на властите в петте държави, със значителната подкрепа на WWF, Фондация „MAVA“, Програма "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО и много местни консервационни партньори. Отбелязването му като такъв показва, че опазването на водните ресурси е от изключителна важност и не признава териториални граници. Създават се условия за дългосрочно и устойчиво опазване на водите на тези три реки.
 
„От над 20 години WWF (WWF CEE и WWF Adria в частност) и  е инвестирала много, за да постигне по-добро опазване на естествените ценности на тези реки и ние сме много горди с тази титла, която ще запази уникалните реки Мура-Драва-Дунав за нас и бъдещите поколения“, каза Арно Мол, програмен лидер на Мура-Драва-Дунав във WWF и агитатор за опазването на Мура, Драва и Дунав от самото начало.
 
 
„Все пак е важно да се подчертае, че само ако на тези реки им бъде позволено да продължат да текат свободно, и по този начин продължат да поддържат уникалната природа и живот на местните общности, които зависят от тях, само тогава биосферният резерват наистина ще влезе в историята като европейски модел на успеха“, добави Мол.
 
Защо този успех е важен за нас?

На първо място усилията на WWF България са насочени изключително към опазването на долното течение на река Дунав. Предвид факта, че изграденият хидровъзел “Железни врата” има роля на регулиращо оттока съоръжение, то опазването на количеството и качеството на водите в Среден Дунав е изключително важно за поддържане на живота в Долен Дунав. Този успех е и сериозна мотивация за продължаване на работата ни по Дунав и опазването на последните останали есетрови видове.

“На практика 700 км от средното течение на река Дунав ще бъдат (напълно) защитени, което ще осигури устойчиво развитие на речните екосистеми и крайречните местообитания. Това от своя страна ще донесе и много социални ползи.”, добави Филип Пенчев, нашият старши експерт Води.
Sunset on the Mura-Drava-Danube biosphere reserve.
© Ante Gugić
Sunset on the Mura-Drava-Danube biosphere reserve.