WWF проведе обучения за горска сертификация в Източните Родопи | WWF

WWF проведе обучения за горска сертификация в Източните РодопиPosted on 18 November 2019
Десетки горски служители преминаха през обученията на WWF
© WWF / Яна Андонова
Заедно с подготовката за създаване на нова гора край река Марица, WWF организира полезни обучения по горска сертификация. През последните две седмици през курсовете преминаха 150 служители от десет държавни горски и ловни стопанства от Южното Централно Държавно Предприятие – „Златоград“, „Ардино“, „Крумовград“, „Женда“,  „Момчилград“, „Кормисош“, „Славейно“, „Широка Лъка“, „Извора - Девин“ и „Хвойна“. Това е част от работата на природозащитната организация за прилагане на горска сертификация по международната система FSC.

FSC насърчава икономически изгодно стопанисване на горите, при спазване на социалните стандарти и правата на местното население и работещите в горите, като същевременно се опазва околната среда и биоразнообразието. Днес 1,5 млн. хектара горски територии в България са сертифицирани по FSC. Това е около 40 % от горите в страната.

Основен фокус на обученията е представянето изискванията на Националния стандарт за горска сертификация. Особено интересни са практическите курсове, които показват нагледно на горските служители как протича един одит, интервюта със заинтересованите страни, теренна проверка, както и други специфични за горската сертификация елементи.

Обученията са двудневни и се провеждат от външни експерти – одитори, които имат солиден опит в извършването на проверки за спазване изискванията на горската сертификация. Предмет на обучението са също така и вътрешните процедури, които WWF разработи специално, за да улесни горските служители в процеса към постигане на сертификация.

Практическите обучения задължително се провеждат на терен. Обикновено се посещават обекти, на чиято територия в момента се извършва дърводобив. Целта е да се обсъдят в детайл отделните аспекти на този процес – от законовите постановки, до дрехите и оборудването за безопасност на служителите, възможни повреди, както и добри и лоши практики при сеч и извоз на дървесината.

„При тези обучения се отделя специално внимание на социалните фактори. Причината за това е залегналото в стандарта изискване за социална оценка на стопанствата, които искат да се сертифицират“, коментира Нели Дончева, главен експерт в практика  „Гори“ на WWF. „Това означава, че са направени проучвания – било чрез интервюта, разговори, посещения на терен или чрез срещи с различни заинтересовани страни, за да се установи доколко горскостопанските дейности въздействат върху техните интереси. Тук става въпрос за различни туристически дружества, ловни дружинки, църковни настоятелства, събирачи на гъби, билки и горски плодове, които зависят от гората и затова нейното управление е важно за тях.“

По време на обученията се посещават също и гори с висока консервационна стойност на територията на стопанството. Наличието на специфични елементи от околната среда в тях като водни течения, източници на питейна вода, стръмни склонове, съседни защитени територии, местообитания на защитени видове и т.н. допринасят за качеството на обучението, тъй като дават възможност да се обсъдят на терен специалните изисквания за тяхното опазване.

Дискутират се  и различни аспекти от грижата за околната среда, например пресичане на водни течения от камиони, натоварени с дървесина, прокарване на горски пътища и т.н. Важна част от обученията включва и наблюдение на процеса по поваляне на дърво. Целта е да се проследи техниката на дърводобива и да се прецени как да не се оставят следи върху околните дървета, какво да се прави с мъртвата дървесина на място, как да се запазват биотопните дървета, т.е. тези, по които има гнезда или хралупи, превръщащи ги в дом на различни животински видове.

От природозащитната организация WWF сме щастливи да съобщим за позитивната обратна връзка на горските служители, преминали през обученията. Повечето от тях споделят, че наученото през тези дни им е от полза по време на работа и им помага да установят къде биха срещнали евентуални затруднения при спазването изискванията на Националния стандарт. Предоставената възможност за среща с колеги и обмяна на професионален опит също се оценява високо от служителите на стопанствата, участвали в обученията.

Вижте повече за това как WWF работи за възстановяването на горите на https://www.spasetedivatapriroda.bg/gora

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWF има нужда от вашата подкрепа, за да продължи да пази българската природа!
Всеки, който иска, може да ни помогне с sms абонамент с текст  на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори).
 
Десетки горски служители преминаха през обученията на WWF
© WWF / Яна Андонова Enlarge