Становище на WWF относно реформите в MSCPosted on 29 March 2018
WWF за реформите в MSC
© WWF
Това е последващо становище след позицията на WWF относно MSC от 25 януари 2018 г.

MSC (Съветът за опазване на океаните и моретата/Marine Stewardship Council) е в сила от последните две десетилетия и за това време се превърна в инструмент, с който изкупвачите на морска храна и потребителите могат да оказват натиск върху пазара, за да подкрепят по-устойчиви практики в риболовната индустрия.

MSC успя да създаде международно разпознаваема оценителна програма за стопански риболов по отношение на околната среда, както и прозрачна система за оценка на стопански риболов спрямо тези стандарти, покрепена от пазара. По този начин, MSC успя да въведе глобална рамка за подкрепа на стопанския риболов в посока подобрение на устойчивостта. С тези постижения, MSC допринесе значително за опазването на световния океан. В допълнение, изискванията на MSC за оценка на веригата за снабдяване помогнаха за подсигуряване на проследяемостта, закоността и прозрачността на много на стопански рибарства.

На фона на увеличаващия се натиск върху световния океан, широко използваните екологични стандарти за стопански риболов на MSC навлизат в своето трето десетилетие. MSC трябва да продължава да утвърждава съответствието на стандарта си с актуалните научни достижения, както и международно признатите добри практики. Това означава, че индикаторите за екологично представяне трябва изчерпателно да измерват състоянието и целостта на конкретни рибни запаси, както и други видове, повлияни от стопанския риболов в по-общи граници на морските екосистеми. В допълнение, методите за оценка на MSC следва да осигурят без никакво съмнение, че сертифицираните стопански рибарства доказано са изпълнили всички изисквания на стандарта.

Към този момент, WWF вярва, че е MSC следва да се ангажира и да приоритизира ключови реформи, с които да утвърди репутацията си като водещият световен стандарт за сертификация на стопански риболов, както и за да изпълни своята роля като гарант за опазването на океаните.

WWF, заедно с други заинтересовани страни, се застъпва за научно доказани, прозрачни и достоверни оценки в рамките на системата на MSC през последните години. MSC предприе определени стъпки за подобрение в някои области, както и в самия стандарт, но предстои още работа в посока разширяване на научната база и включването на практически опит, които да развият стандарта.

През януари 2018 MSC публикува становище в отговор на призивите на различни заинтересовани страни за допълнителни реформи. WWF публикува своята позиция по въпроса. В предварителния си отговор, WWF пое ангажимент за предоставяне на детайлни препоръки относно необходимите реформи в MSC, които имат нужда от последващи действия. Те се разделят в две категории - точността и обективността на процеса по оценка, както и екологичната строгост на самия стандарт.
 
Подсигуряване на точни и обективни оценки - WWF препоръчва на MSC незабавно да предприеме действия по изпълнението на следните ключови реформи:

1. Процесът по сертификация на MSC има нужда от допълнителни проверки, за да подсигури пълно адресиране на коментарите при провеждане на допълнителни оценки от различни заинтересовани страни. Необходимо е решенията, особено тези, които са обект на научна кратика, да са доказани с най-категоричните възможни проверки.
2. Екипите за оценка на съответствието, които правят самите оценки, следва да бъдат безпристрастни и да действат обективно и независимо от своите клиенти. Те следва да използват солидни научни доказателства и специфични данни, за да оправдаят всички свои оценки, а там, където липсват данни, да взимат решения на базата на принципи, базирани на предпазни мерки.
3. Процедурата по възражения към оценката трябва да включва възможност за независима научна проверка на оценката на съответствието, особено там където има видими противоречия и/или критични научни трудове.
 
Подсигуряване на екологична строгост на стандарта - WWF препоръчва MSC да предприеме тези важни стъпки и да се ангажира с конкретен срок за тяхното въвеждане:
 
  • MSC не следва да позволява сертифицирането на стопански рибарства, които умишлено увреждат морски бозайници (за да осъществят риболовните си активности)
  • MSC трябва да подсили предпазните мерки във връзка с предотвратяването на съпътстващ улов, включително натрупващите се ефекти на рибарствата върху съпътстващия улов (задържан или пуснат обратно), както и да включи като задължително изискване сертифицираните рибарства да намаляват съпътстващия улов и изхвърлените обратно бройки.
  • Рибарствата, които са сертифицирани с условия (с конкретни действия, които сертифицираното рибарство трябва да предприеме, за да изпълни нивото на представяне според стандарта) трябва да подсигурят, че условията са изпълнени с Планове за действие, които са въведени в рамките на 5-годишния сертификационен период, както и че напредъкът по тях е измерван независимо.
  • Стандартът на MSC трябва да увеличи изискванията с цел подобрение на условията за безопасност за служителите и наблюдателите на борда на рибарските съдове, да ги приведе в съответствие с изискванията на Международната организация за труда, както и да изключи възможността само за доброволно придържане към тях (от страна на рибарствата).
  • Трябва да бъде подсигурена пълна прозрачност на MSC сертифицираните рибарства чрез постоянен достъп до данни за проследяемост на рибарствата.
  • Всички дейности по MSC - сертифицираните рибарства следва да бъдат предприети или включени в изчерпателен План за подобряване на рибарството, съобразен със стандарта и изпълнен в рамките на 5 години.
  • Трябва да бъдат предоставени ясни и ефективни насоки на рибарствата, които, като най-малко усилие, да не нарушават и се продържат към целите, свързани със защитени водни територии и не оказват негативно влияние върху чувствителни морски екосистеми.
Въпреки че WWF беше сред създателите на MSC преди 20 години, MSC от достатъчно дълго време е независима организация със собствен борд и управителен съвет. В тази връзка, бъдещето на MSC зависи от самите тях. WWF се придържа към разбирането си, че висококачественото сертифициране за улов на морска храна може да играе важна роля в мерките за опазване на океаните, ето защо ние ще продължим да работим за последващи подобрения от страна на MSC.
WWF за реформите в MSC
© WWF Enlarge