Какво би искал/а да потърсиш?

Управление на горите в условията на климатични промени

WWF насърчава горското стопанство в полза на хората и природата

Живеем във времена на интензивни климатични промени, които оказват все по-силно влияние върху нашето ежедневие, навици и модели на работа. Това ясно се усеща и в сектора на горското стопанство, който се грижи за най-големия склад на въглероден диоксид на Земята след океаните – горите. На този фон адекватното и интелигентно управление на горските екосистеми е от изключителна важност както за хората, така и за околната среда.

В тази връзка WWF България задено с партньори в страната и чужбина започна работа по изработването и прилагането на специфични модели за управление на горите в контекста на промените в климата. Дейностите са част от проекта „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа” – LIFE19 CCA/SK/001276финансиран от прогама LIFE на Европейската комисия. Теренната работа у нас ще се извършва на площ от над 1300 ха (13 000 дка) в обхвата на седем държвни горски стопанства: ДГС „Витошко-Студена“, ДГС „Радомир“, ДГС „Невестино“, ДГС „Петрич-Първомай“, ДГС „Гоце Делчев“, ДГС „Сандански“ и ДГС „Кюстендил“ – всичките на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). Целта е да се адаптират към климатичните промени най-уязвимите гори у нас – изкуствено създадените горски култури от бял бор.Ще бъдат създадени 100 дка семепроизводствени градини и експериментални насаждения от устойчиви на засушаване дървесни видове като космат дъб, пърнар и калабрийски бор в най-южните части на ЮЗДП. Идеята е да се увеличи устойчивостта на горите в тези райони на предприятието, които са най-уязвими към изменението на климата. Създадена е и система за дистанционно наблюдение, която в продължение на седем години ще показва чрез сателитни снимки как климатът влияе на здравето на горите. Това дава възмжност за бързо ограничаване на потенциални щети в резултат от засушавания, каламитети, наводнения или други проявления на климатичните промени.

Освен с държавните горски структури, WWF ще провежда консултации с всички заинтересовани страни: институции, управляващи общински и частни гори; учени и експерти по горскостопанска и консервационна дейност; местни общности и собственици на земи. Планира се също и обмяна на опит с експерти от други държави от Централна и Източна Европа.

Какво конкретно ще правим ние от WWF?
  1. Ще проучим детайлно вече съществуващите мерки, които се прилагат успешно в останалите европейски страни със сходни климатични условия;
     
  2. Ще съберем подробна информация за биоразнообразието, състоянието на горите и други техни основни характеристики и чрез редовен мониторинг ще следим как промяната в насажденията би могла да засегне местната флора и фауна;
     
  3. С помощта на експерти и заедно с ЮЗДП ще изработим помагало с добри практики в полза на горските служители;
     
  4. Съвместно с ЮЗДП ще изготвим мерки за устойчиво стопанисване на горите в условията на климатични промени и ще ги предложим за включване в националното законодателство.

„Една от пилотните ни дейности е да направим анализ на биоразнообразието в районите, в които ще се прилагат мерките за адаптиране на горите към климата. В момента установяваме кои консервационно значими видове растения и животни биха могли да бъдат повлияни положително или неблагоприятно от тези мерки и съответно да ги съобразим с изискванията на всеки от тези видове“, разказва експертът по горите от WWF България Костадин Вълчев.

„Крайната цел е да се открият и въведат най-подходящите мерки, които да повишат устойчивостта и водния баланс на горите, страдащи от засушаване в контекста на климатичните промени. Освен това искаме да изчсислим ефекта на тези мерки върху биоразнообразието, както и да установим социално-икономическите ползи от постигнатото“, споделя координаторът на проекта за WWF България Яна Барзова.

Изпълнението на проекта е от клочово значение за общностите в Югозападна България, тъй като повишаването устойчивостта на горите към климатичните промени ще гарантира запазването на техните стопански, водохранни и екологични функции. Проектът е в пълно съответствие със стратегията на Европейския съюз за адаптиране към изменението на климата, както и  с националните стратегии за адаптация и свързаните с тях планове за действие.
 
© Яна Барзова, WWF
Снимка от въздуха над ЮЗДП
© Нели Дончева, WWF
Теренна проверка в ЮЗДП
© Яна Барзова, WWF
Дървета, изсъхнали в резултат от климатичните промени