Какво би искал/а да потърсиш?

Обмисля се нова зона от европейската екологична мрежа Натура 2000 в Рила

Тя ще обхване ниските части на планината

Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”, сред чиито основатели е и WWF, подкрепя работата на Сдружение за дива природа „Балкани” по обявяване на нова защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000 за опазване на видове и местообитания в планината Рила.

В момента Национален парк Рила е и част от Натура 2000. Буферната зона около него обаче не е - въпреки че в нея са установени 30 тревни, скални, горски и речни природни местообитания и десетки видове животни, които би трябвало да се опазват от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Защитена зона „Рила буфер” беше единствената зона за природните местообитания, която не беше приета от българското правителство в процеса на изграждане на Натура 2000 мрежата на България през 2007 г. Границите и документацията за обявяване на защитената зона „Рила буфер” бяха внесени в Министерство на околната среда и водите в края на 2006 година от Сдружение за дива природа „Балкани”.

Всички представители на природозащитните организации и с малки изключения на БАН твърдо защитаваха необходимостта зоната „Рила буфер” да се обяви. Въпреки това правителството не прие зоната. Затова тя не беше официално изпратена до Европейската комисия от българското правителство, а от неправителствените организации.

Защитените зони по директивата за местообитанията от Натура 2000 се приемат в процеса на т.нар. биогеографски семинари. През юни 2008 г. в Румъния бяха проведени биогеографските семинари за България и Румъния. Изводът беше, че за 6 вида в България има нужда от допълнителни научни аргументи за пълнотата на мрежата Натура 2000, специално в района на Рила: мечка, лалугер, шипоопашата костенурка, поточен рак, главоч (вид риба), алпийска розалия (бръмбар, живеещ в планинските гори).

Понастоящем е необходимо на базата на научни аргументи за тези видове да се предложат допълнителни територии в района на Рила, които да отговорят на изискванията за тяхното опазване. Тези нови територии трябва да бъдат предложени във вид на нова защитена зона. Нейните граници няма как да съвпадат с границите на старата „Рила буфер”, тъй като като обосновка за новата зона могат да служат само и единствено местообитанията на шестте вида.

Научите аргументи за мечката например са описани в приложение 11 към Плана за действие за опазване на кафявата мечка, който дава анализ на пълнотата на мрежата Натура 2000 за мечката. Това приложение е консенсусна оценка на всички български учени, работещи за опазване на кафявата мечка. Изводите на приложението са, че е необходимо включването на нови територии в Рила в мрежата Натура 2000, като се включват приоритетно най-качествените местообитания, в които видът се размножава.

Работата по проектограниците на новата зона от Натура 2000 вече започна съвместно между неправителствени организации и учени на Националния природонаучен музей. Предложената към момента предварителна карта на защитената зона в ниската част на Рила предстои да бъде обсъдена и доразработена съгласно научните критерии.

До септември 2010 г. българското правителство трябва да внесе в Европейската комисия допълнителни зони и научна аргументация за опазване на някои от видовете от Натура 2000 в България.

Междувременно много от местообитанията в буферната зона на Национален парк Рила са заплашени от унищожение заради планираните ски курорти „Паничище – Езерата – връх Кабул”, „Искровете – Мальовица”, „Супер Боровец”, „Бодрост/Картала”.