Какво би искал/а да потърсиш?

Спряха незаконната процедура за приватизация на Природен парк Сините камъни

Идеята беше Карандила да се застрои

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” получи информация, че областният управител на Сливен Марин Кавръков е върнал на общинския съвет в града решението, с което кметът Йордан Лечков поиска от държавата да му предостави безвъзмездно публичната държавна собственост в Природен парк Сините камъни над града.

Решението на областния управител е заповед и не може да се обжалва.

Природозащитниците припомнят, че на 18 февруари 2010 г. общинският съвет на Сливен одобри предложение на кмета на града да бъде предприета процедура за безвъзмездно прехвърляне към община Сливен на собствеността върху недвижим имот - държавна собственост.

Под „недвижим имот - държавна собственост” община Сливен имаше предвид публичната държавна собственост на територията на Природен парк Сините камъни. Тя заема над 90% от цялата площ от 11 хиляди хектара на природния парк.

Такова прехвърляне би било незаконосъобразно, защото собствеността на държавата в защитените природни територии е публична и не може да бъде обект на разпореждане, т.е. не може да се прехвърля, продава, заменя.

Освен природен парк „Сините камъни” са и част от европейската мрежа от защитени зони Натура 2000, както по Директивата за опазване на местообитанията, така и по Директивата за опазване на птиците.

Кметът на Сливен имаше идея да превърне местност „Карандила” в Природен парк Сините камъни в „селищно образувание”, което ще позволи защитената територия да се застрои. Друга идея беше да се построи ски курорт в местност „Даулите” (където сега има малка ски писта), който да обслужва Източна България. Комичното е, че най-високата точка в Сливенския балкан, връх Българка, е едва на 1181 метра.

Природен парк Сините камъни е покрит предимно с широколистни гори от мизийски бук. В «Червената книга на България» са включени близо 80 вида растения и 60 вида птици (като сокол орко и кръстат орел), които се срещат в Природен парк Сините камъни, както и 6 вида растения (сред които урумово лале), обявени за застрашени в световен мащаб.