Какво би искал/а да потърсиш?

"Услуги" от горите

„Екосистемни услуги предоставяни от горите – остойностяване и възможности за въвеждане на финансови механизми” е темата на кръгла маса, организирана днес от екипа на WWF.

„Екосистемни услуги предоставяни от горите – остойностяване и възможности за въвеждане на финансови механизми” е темата на кръгла маса, организирана днес от екипа на WWF.

В дискусията се включиха заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров, представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Изпълнителна агенция по горите, браншови, неправителствени и научни организации.

Природните екосистеми предоставят огромно разнообразие от „услуги”. Такива услуги са пречистването на въздуха и водите, регулирането на дъждовния отток, асимилацията и детоксикацията на отпадъците, почвообразуването и много други. В България е особено важен въпросът за екосистемните услуги предоставяни от горите, тъй като 1/3 от територията на страната ни е покрита с гори. За да продължат да предоставят присъщите им услуги и за в бъдеще, е необходимо за тях да се полагат определени грижи, които от своя страна не са безплатни.

От екосистемни услуги към плащания за екосистемни услуги


За да се предотврати деградацията и унищожаването на околната среда, днес повече от всякога се засилва необходимостта от въвеждане и регламентиране на т.нар. “плащания за екосистемни услуги” (Payments for environmental services - PES) или “възмездно ползване на екосистемни услуги”.

По света са разработени и се прилагат успешно различни механизми за отчитане и остойностяване на многообразните ползи от горите. Плащанията за екосистемни услуги са водещ механизъм в подхода на международни финансови институции като Световната банка, за намаляване на бедността, подобряване качеството на живот и грижата за околната среда.

Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров изрази позицията на Министерството, която подкрепя разработването на механизми, които задължават ползвателя на една услуга да заплаща на собственика на природния ресурс. "Министерството на земеделието и храните има воля за този нов тип обществени отношения по отношение на гората", каза заместник-министърът по време на кръглата маса.

85% от водните ресурси в България се получават от планински водосбори. Типичен пример за плащане за екосистемна услуга е изплащането на възнаграждение на собствениците на гори за това, че горите събират и пречистват водата.

Кой ще плаща и на кого?

"Има много механизми, чрез които това плащане да не натовари крайния потребител. Например, чрез преразпределяне на такси, които вече плащаме за услугата "вода". Друг механизъм е децентрализирането на плащането. По този начин потребителят заплаща само за водата, която е консумирал. Най-хубавото в случая е, че плащанията за екосистемни услуги гарантират, че "услугата" ще продължи да се предлага - например, че гората ще продължава да водоснабдява определен район с чиста питейна вода", казва Живко Богданов, координатор на програма "Гори" във WWF.

Според заместник-министър Цветан Димитров важните въпроси, на които трябва да бъдат намерени отговори са:
  • кой ще плаща за ползването на тези екосистемни услуги и на кого
  • как и по каква методика ще се остойностяват тези екосистемни услуги
  • колко и кои закони трябва да бъдат променени, за да се постигне всеобхватна и цялостна национална политика по отношение възмездяването за тези екосистемни услуги (от национално финансиране и фискална политика, до обществените и частни интереси и правителствени разходи)
  • по какъв начин ще се създават условия за предоставяне на екосистемните услуги (какви горскостопански практики е необходимо да се прилагат, за да могат горите да предоставят определени екосистемни услуги)
Заместник-министър Цветан Димитров предложи да бъде сформирана междуведомствена работна група от представители на Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представители на неправителствените организации, която да предложи решение на поставените въпроси за начините на осъществяване на тази нова дейност.

"Много се радвам, че участниците днес се обединиха около толкова силно послание, но за всички ни трябва да е ясно, че сме много закъснели в обсъждането на тези механизми и в момента е необходим силен ангажимент от страна на всички държавни институции, за да направим скоростно необходимите промени в нормативната база. Новият Закон за горите, който се готви в момента, е чудесна възможност за действие", коментира Веселина Кавръкова, програмен директор на WWF за България.

Участниците в Кръглата маса приеха позиция, в която се казва, че нормативното въвеждане и регламентираното прилагане на механизми за възмездно ползване на екосистемни услуги в България, не би затруднило изпълнителната власт или бюджета, напротив, то ще предостави належащата финансова възможност и съществено ще подпомогне горските стопани за изпълнение на ежедневните им задължения по поддържането и устойчивото развитие на горските екосистеми.