Какво би искал/а да потърсиш?

Витоша в опасност

Най-старият природен парк на Балканите може да се превърне в нова, голяма ски зона

Какво предвижда проектът за нова ски зона на Алеко

Според доклада по екологична оценка, представен за консултации с обществеността в периода 18 юни - 2 юли 2009 г., проектът на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на ски зоната включва:

• Площ на плана – 914,65 ха.
Изцяло държавен горски фонд
• Площ на ски-пистите – от сегашна 19 ха – увеличаване на 142,5 ха
• Изграждане на 8 нови ски писти и общо 18 влекове и лифтове
• Нов микроязовир за изкуствен сняг – 70 000 куб.м.

Нарушени процедури

• Инвеститорът е внесъл задание за СПУП пролетта на 2008 г. в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)–София, без то да е одобрено от Столична община и Държавна агенция по горите (ДАГ)
• РИОСВ–София стартира процедура по екологична оценка на проекта, въпреки че той предвижда нарушения на Плана за управление на Природен парк Витоша и въпреки че няма задание, одобрено от Столична община
• „Витоша ски” АД обявяват консултации с обществеността по докладите по екологична оценка и оценката за съвместимост с Натура 2000 през октомври 2008 г., въпреки че няма одобрение на заданието от Столична община. Докладите са предоставени за запознаване без подписи от експерти и без изискваното по наредба присъствие на експерти. Достъпът е осигурен на долна лифтена станция на Симеоновски лифт.
• Заданието за разработване на СПУП на ски зона Алеко е внесено в Столична община едва през януари 2009 г.
• Инвеститорът твърди, че е получил одобрение на заданието със заповед на главния архитект № РД-09-50-736/2009. Документът е поискан по закона за достъп до обществена информация и не е получен. Заведено е дело за мълчалив отказ за достъп до информация. На сайта на Дирекция „Архитектура и градоустройство” към Столична община, в секция «Заповеди» и «Документи» към днешна дата такъв документ липсва.
• Вероятно причината, поради която тази заповед се крие, е датата, на която е издадена.

На 29 май 2009 г. на заседание на експертен съвет по „Архитектура и градоустройство” се обсъжда задание за разработване на СПУП, а на 18 юни 2009 г. „Витоша ски” обявяват обществените консултации на докладите по екологична оценка. Излиза, че от 29 май до 18 юни (за 20 дни) са станали следните неща:
• Коригирано е заданието за разработване на устройствения план,
• Разработен е самият устройствен план
• Разработени са докладите по екологична оценка и оценка за съвместимост на устройствения план.

Срещу решението на РИОСВ–София за стартиране на процедурата по екологична оценка е заведено дело. Всяко придвижване на процедурата при висящо дело и издаване на становище по екологична оценка би било незаконно.

Извършени вече нарушения на „Витоша ски” и липса на санкция

• По цялото протежение на писта Витошко лале и в района на каменната река в подножието на вр. Малък Резен над междинната станция на лифт „Витошко лале” са взривени, извадени и преместени общо около 400 камъка (известни като морени) с размери между 0,5 и 3,5 куб. метра.
• В подножието на вр. Малък Резен практически е построен нов ски път.
• Посредством тежка строителна техника и чрез взривове са унищожени каменни реки и тревна растителност на площ от общо 18 дка. Унищожени са местообитания от Натура 2000 и "невъзстановими скални образувания" (става дума за морени).
• Подаден е сигнал до Софийска градска прокуратура през октомври 2008 г. През ноември 2008 г. бяха внесени подробни допълнителни доказателства.
• На 20 юли 2009 г., осем месеца по-късно, при проверка в регистратурата на Софийска градска прокуратура стана ясно, че няма прокурорско решение по случая.

Подкрепа от държавата за „Витоша ски”

Липса на адекватни действия на прокуратурата
• Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не изразяваше до последно становище по нарушенията в Природен парк Витоша от миналата есен и не прекратява процедурата по екологична оценка въпреки противоречието с Плана за управление на Природен парк Витоша. Министърът на околната среда и горите прекрати процедурата за новата, по-голяма ски зона в последния възможен момент през есента на 2009 г.
• Предишното ръководство на ДАГ не е потърсило таксите, които дължи „Витоша ски” за ползване на държавен горски фонд. От писмо от Държавно горско стопанство–София става ясно, че за 2008 г. са платени такси за ползване на държавен горски фонд са платени за периода януари – 15 април в размер на 5005 лв.
Такси за ползване на държавните и общински земи, върху които са съоръженията, не са плащани. Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (приета с ПМС № 202 от 11.08.2008 г.), „Витоша ски” АД следва да заплаща допълнително „Такса за разполагане на временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност в гори и земи от държавния горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове в размер на 1,20 лв. на кв. м./ден”.
• Ски влекът „Заека” е даден за безвъзмездно ползване от Държавната агенция за младежта и спорта на Българската федерация ски, но той е включен в цената на общата ски карта за Алеко.
Председателят на съвета на директорите на "Витоша ски" Георги Бобев е и заместник председател на Българска федерация ски. През 2008-09 г. федерацията е получила държавни средства от Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) за обучение на деца по ски. Тази добра идея беше опорочена, защото Българска федерация по ски възложи на „Витоша ски” АД да извърши обученията без задължителните процедури по Закона за обществените поръчки.

Изводи и искания

• Проектът за ски зона на Алеко е на „Витоша ски” АД, която е собственост на офшорна компания с неясен собственик и произход на капиталите.
• Проектът за ски зона Алеко никога не е бил публично представен, независимо от изискванията по Закона за опазване на околната среда.
Ски зоната започна да се изгражда незаконно, „на парче”, през есента на 2008 г. с изораването на писта „Лалето” и изграждане на нов ски път между нея и т.нар. Синя писта.
Всичко това много силно напомня на случая със ски зона Банско в Национален парк Пирин, изградена преди няколко години по подобен начин с много нарушения на процедури и закони. Между концесионера на ски зона Банско „Юлен” АД и „Витоша ски” АД има връзка чрез общо лице в управлението на двете фирми.
Предишното правителство с действието и бездействието си подпомогна и толерира нарушаването на закона в Природен парк Витоша. Обръщаме се към новите управляващи с искане да прекратят процедурите, свързани с проекта за ски зона Алеко на „Витоша ски” АД. Разчитаме новото управление да прояви воля и да изпълни намеренията си да прекрати злоупотребите с обществени ресурси, да повиши събираемостта на държавните вземания и да наложи спазване на законите.
Министърът на околната среда и водите Нона Караджова отхвърли положителната екологична оценка на проекта за многократно разширение на ски зона Алеко в Природен парк Витоша през август 2011 г.
В края на 2011 г. обаче държавата подготви промени в Закона за горите, които улесняват застрояването на държавните гори в Природен парк Витоша в името на по-голяма ски зона. Промените позволяват частен инвеститор да използва завинаги държавна земя в защитена територия срещу минимална еднократна сума, което на практика е евтина приватизация на държавни гори в място, което на теория законът опазва.