Какво би искал/а да потърсиш?

Натура 2000 в България - до днес без управление, а от утре - с лошо

Парламентът е на път да обезсмисли управлението на защитените зони от екомрежата.

Коалиция от природозащитни сдружения и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и WWF, призовава депутатите да отхвърлят идеята на екоминистерството за планиране на управлението на парчета от защитени зони.
 
В четвъртък, 14.9.2023, на първо четене в КОСВ, ще се разглежда законопроект за изменение на закона за биоразнообразието. Той предвижда изготвянето на териториални планове на защитените зони, изработени на ниво Регионална инспекция по околната среда и водите, за цели зони и части от тях. Предложението плановете да са за парчета, а не за цели зони противоречи на директивата за природните местообитания, която изрично изисква консервационните мерки да са на ниво зона.  

Какви ще са последствията: неефективност на управлението, прахосани пари за разработване на планове и вместо решени проблеми – задълбочена загуба на природа. Пример за защитена зона, която попада в две регионални инспекции са "Централен Балкан – буфер", и защитена зона "Българка". Тези зони са обитавани от мечки и вместо смислени мерки за предотвратяване на конфликта човек – хищник на ниво цяла зона, всеки РИОСВ ще си разработва собствен план за частта от зоната попадаща на негова територия. Така надеждите, че може да се подобри управлението и да се предотвратят опасни прецеденти като подпорни стени в колониите на пчелоядите или залесяване на ливади с орхидеи, ще бъдат забравени.

За неадекватни документи ще се изхарчат милиони левове, по принцип предвидени за управление на мрежата. Тези средства биха могли  да се насочат към решаване на проблеми и реална природозащита.
Не случайно преди три години (при първото им обсъждане в парламента) природозащитни организации и представители на академичната общност се обявиха срещу тях, а през 2020 г. станаха повод и за улични протести.

Промяна в закона е заложена в Плана за възстановяване и устойчивост като реформа, чието приемане е условие за получаване на следващ транш от средствата по плана. Друг мотив за промените в ЗБР е наказателна процедура от страна на ЕК срещу България. Това е напълно възможно да се случи и без екзотични планови експерименти.

Вместо да се обезсмисля управлението на Натура 2000, коалицията припомня, че в закона може да се променят три важни неща:

- консервационните мерки съгласно чл.6.1. на директивата за местообитанията са задължителни -  това не е транспонирано в нашия закон;
- създаване на органи за управление на защитените зони -  настояване на ЕК (макар и незадължително според директивата);
- специфичните природозащитни цели – нужно е тяхното законово регламентиране, както и приоритети за всяка зона, въпрос наскоро разгледан и в решение на Съда на европейския съюз.

Тези три най-важни неща може да бъдат приети бързо, като детайлите по тях са изцяло национални решения. А „териториалните планове за управление“ на части от защитени са изцяло хрумка на министерството, вероятно с административни мотиви, неподкрепени от каквито и да било правни основания. Такъв тип планове обезсмислят идеята за консервационни мерки на ниво зона, не решават проблема с наказателната процедура, ще създадат огромен шум в системата с много средства за изработване на планови, липса на ефективност и нулев резултат.

В случай, че се бърза заради ПВУ, може законът да въведе само трите важни точки, посочени по-горе, а останалите въпроси, които се нуждаят от изчистване, да се разгледат допълнително на спокойствие. Такива въпроси включват начина на промяна на предмета на опазване (видовете и местообитанията опазвани в зоните), рамката за Натура 2000 и много други.
© EU
Natura 2000