Какво би искал/а да потърсиш?

Какви са добрите и лошите страни в новия закон за горите

Анализ на природозащитни организации, сред които и WWF

От 8 април 2011 г. влезе в сила на новия Закон за горите – законов инструмент, въвеждащ реформа в горската система, който е резултат от сериозен експертен труд и продължителен консултативен процес, съобщават от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”, сред чиито основатели е и WWF.

В новия закон са отразени повечето основни бележки и искания на коалицията, свързани с опазването и отговорното стопанисване на българската гора, както и със спиране на порочната практика на т.нар. „заменки”.

Новият закон дава основа за оценяване на всички важни функции на горите, а не само дървесината. От сега нататък тези принципи ще бъдат отразени в планирането на стопанисването и в провеждането на дейности в горите.

Дава се възможност и се стимулира въвеждането на горска сертификация като гаранция за добро и отговорно управление на горите, както и се въвеждат механизми за оценяване и заплащане на екологичните ползи и услуги от горите.

В окончателния вариант на закона отпадна възможността за продажба и замяна на имоти държавна собственост, попадащи в защитените територии. Беше премахната и възможността да се узаконят част от заменките, извършени от предишните правителства. До момента върху заменените гори с решение на Народното събрание е забранено строителството.

Законът обаче не реши проблема със заменените гори, чието предназначение беше променено по време на предходното правителство. Неуреденият въпрос няма да позволи затварянето на висящата наказателна процедура срещу България заради непозволени държавни помощи (фрапиращ пример за промяна предназначението на заменени гори и отваряне на възможност за застрояване са заменките на територията на бившата Защитена местност „Камчийски пясъци” на Северното Черноморие).

Не се допусна и предложението управлението на природните паркове, които са най-голямата по площ защитена природа в България, да премине към общините.

Не е ясно дали отпадна напълно възможността за застрояване на горите и защитените природни територии и зони чрез разпоредбата за застрояване на горските територии без промяна на предназначението за лифтове, влекове и съоръжения за ветрогенератори и фотоволтаици, тъй като окончателният текст в закона позволява тълкувания. Очакваме този текст да не бъде прилаган превратно за застрояване на горите и да бъде изчистен при първа възможност с поправка в закона.

В закона е заложено най-важните правила за действия в горите да бъдат определени от подзаконовите нормативни документи. Ето защо е ключово тяхното изработване да протече по качествен и открит начин, с гарантирано и навременно участие на всички заинтересовани страни. От подзаконовите актове ще се решават например:
- видовете сечи и начина на тяхното провеждане,
- видовете дейности в горите и начина на планирането им за 10-годишен период;
- правила за добив и търговия с дървесина;
- правила за движението в и достъпа до горите;
- правилата за ограничаване достъпа на граждани в гори и защитени територии по искане на частни лица, които извършват дейности в държавните гори.

Предстои ключов период от горската реформа – въвеждане на закона в действие, цялостна реформа в горската администрация и изработване на подзаконовите нормативни документи (наредби, методики и други). Процесите на преструктуриране на администрацията и завършване на нормативната база изискват достатъчно време, много добро планиране и отделяне на достатъчен капацитет.

За да протече навременно и ефективно заложената мащабна реформа в горите е необходима и сериозна инвестиция на държавни средства за националната горска инвентаризация и за обезпечаване дейността на горските инспектори към Изпълнителната агенция по горите. Настояваме тези средства да бъдат гарантирани от резервите в бюджета, за да не бъде обезсмислена горската реформа и да се гарантира съществуването на горите чрез ефективен контрол и охрана.

Необходимо е провеждането на широка информационна кампания за разясняване новите правила за охрана на горите на стотиците хиляди недържавни собственици на гори, чиито гори остават без охрана с влизане на новия закон. Смятаме, че съществува реална опасност от мащабни престъпления и злоупотреби с горските имоти на тези собственици в този период на преход.

Представители на коалицията ще продължават активно да следят и да предоставят съдействие за тези процеси.