Какво би искал/а да потърсиш?

Преглед на проблеми по програма ОПОС

Експерти от WWF и природозащитната коалиция "За да остане природа в България" направиха преглед на резултатите на дейностите, финансирани по оста „Натура и биоразнообразие“ по приключилата програма „Околна среда“ 2014 - 2020.

Прегледът показва, че средствата по програмата не са усвоени изцяло, въпреки наличието на големи природозащитни дефицити, около 30 милиона лева са пренасочени. Експертите препоръчват тази грешка да не се допуска отново при изпълнение на новата програма „Околна среда 2021 - 2027“. В момента все още има време средствата да се планират адекватно.

Системна е липсата на прозрачност за изпълнените дейности и резултатите от тях по част от проектите - липсва информация къде и какво е свършено, както и кои са местообитанията, които са опазени или възстановени по даден проект.

Има и проблеми с качеството на някои проекти и контрола на допустимите дейности по тях. Например горско държавно предприятие залесява с чужди видове.

В други природозащитни проекти мащабно се финансират дейности с неясна или спорна природозащитна полза, като строежи на пътища или на фотоволтаици в частно стопанство.

Към всяка от различните групи проблеми авторите на прегледа дават и препоръки за избягването му в бъдеще.

В текста са представени и най-големите ползватели на средства по приоритетна ос "Натура 2000 и биоразнообразие", като се обръща внимание, че чрез директните бенефициенти голямата част от средствата достигат до едни и същи фирми - подизпълнители

Целта на прегледа е да се направи обзор на основния инструмент за финансиране на биоразнообразието след изтичането на Програма “Околна Среда 2014 – 2020” и да се предложат решения на набелязаните проблеми. Прегледът е извършен въз основа на публично-достъпна информация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН). Предназначен е да бъде в помощ на Министерство на околната среда и водите, както и да информира гражданите по проблемите с ефективността на публичните средства за опазване на природата.

Целия преглед ще намерите тук.

 
© European union
логотип Європейського союзу