Какво би искал/а да потърсиш?

Опазване на вековните гори
© Marián Jasík/ OZ Prales

Вековните гори са последните кътчета дива природа. Слабо повлияни от човека, те пазят уникални примери за естествените процеси в природата и съхраняват генетичното и биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували в цяла България преди много векове. Те са се развивали столетия наред без съществена човешка намеса.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Основна заплаха за старите гори у нас е извършването на сечи за дърводобив, които променят драстично характеристиките им и водят до изчезването на техните обитатели – голям брой защитени видове, които не могат да оцелеят в стопанисвани гори, като белогърбия кълвач, пернатоногата кукумявка, врабчовата кукумявка, бръмбара алпийска розалия, широкоухия прилеп, златката и много други. Губят се и изключителните водоохранни и противоерозионни функции на тези гори.

Над 50% от последните вековни гори в страната не попадат в защитени територии. Това означава, че те не се ползват с висока степен на закрила и предназначението им може да бъде променено, което да доведе до изсичането им. Дори горите в природните и национални паркове не са в безопасност.

Важно е горите във фаза на старост да бъдат проучени и опазвани като част от природното ни богатство.

Знаеш ли, че?

Днес вековните гори заемат не повече от 4% от всички гори в страната и голяма част от тях не са защитени.

© Ruben Smit / Wild Wonders of Europe
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF активно подкрепя сертификацията на държавните гори и участва в развитието на горската нормативна база, която да гарантира опазването на вековните гори. Вече помогнахме за защитата на над 200 000 хектара стари гори в цялата страна.

Проучихме и картирахме повече от 150 000 хектара горски територии в Западни Родопи, Стара планина и Средна гора.

През 2016 г. Министерството на земеделието и храните официално обяви 109 000 ха вековни гори за защитени от изсичане - площ по-голяма от всички резервати, опазващи горски екосистеми, в България! Този огромен успех в полза на българската природа се случи след дългогодишна работа с лесовъди, учени и различни организации, сред които и WWF.

В периода 2018-2021 г., заедно с научни експерти, екипът ни проучи и картира 82 000 декара стари гори на територията на 62 общини и им изпрати резултатите с апел за действие. В резултат на тези усилия, статут на „гори във фаза на старост“ получиха гори на обща площ от 10 844 декара в общините Ботевград, Севлиево, Кюстендил, Трявна, Харманли, Велико Търново, Горна Малина, Пирдоп, Златица и Ихтиман. Очакваме и други общини да последват хубавия им пример.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Нуждаем се от твоята подкрепа, за да продължим да опазваме горите на България.