Какво би искал/а да потърсиш?

Ново сдружение обедини интересите в горския сектор в България

Сред учредителите е и WWF

На 10-ти май 2024 г. с участието на природозащитната организация WWF се проведе учредително събрание на Сдружение „Устойчиви гори“. Сдружението обедини екологични сдружения, социални сдружения, браншови организации, социални лидери, природозащитни лидери и компании от дървопреработвателния сектор, които са заинтересовани от устойчивото управление на горите и поддържането на баланса между интересите на икономическия, екологичния и социалния сектор в България. На учредителното събрание присъства и представител на ИАГ, който се запозна с процеса.

Учредителите на Сдружение „Устойчиви гори“ се обединиха около идеята и мисията на международната организация Forest Stewardship Council®(FSC®).

FSC е глобална организация, която вече 30 години активно прилага и популяризира инструментите на доброволната сертификация в горския сектор. Стандартите на FSC са сред най-уважаваните в света, а зелените етикети на организацията са едни от най-разпознаваемите сред отговорните потребители на продукти от дървесина. В България около 65% от всички горски територии, в т.ч. около 80% от държавните гори са сертифицирани съгласно принципите и критериите на FSC. По FSC стандартите за проследяване на веригата за доставки в България са сертифицирани и близо 400 търговци и фирми от дървопреработвателния сектор.  

Учредяването на Сдружение „Устойчиви гори“ е част от процеса по създаване на FSC представителство в България. Членовете на новото сдружение са мотивирани да привлекат още съмишленици и членове, които да подкрепят идеята за доброволната сертификация като ефективен начин за устойчиво управление на горите и подобряване имиджа на горския сектор. Една от целите на сдружението е да се популяризира и търговската марка на FSC сред българските потребители на продукти от гората . Въпреки, че в България има много сертифицирани горски стопанства и компании, потребителите все още не са достатъчно добре запознати с ползите, смисъла и ефективността на инструментите, които стоят зад зелените етикети на FSC.

Учредители на Сдружение „Устойчиви гори“ са: Анелия Иванова Гълъбова – експерт защита правата на работниците и социалната справедливост в горския сектор, Асоциация на парковете в България (АПБ), Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), WWF България, Живко Богданов – индивидуален член на екологичната камара на FSC A.C., ИРЕЛИ България ЕООД, Кроношпан България ЕООД, НЕПКОН България ЕООД, Свилоцел ЕАД, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Средна гора АД, Фондация „По-диви Родопи“. 
 
© Евгени Димитров, WWF
Пейзаж от Пирин