Какво би искал/а да потърсиш?

WWF се включва в европейски проект за изследване на екосистемни услуги на горите

Проектът картира екосистемните услуги, предоставяни от горите и предлага пазарни механизми, за подпомагане на собствениците на гори. Целта е те да имат пазарни възможности, чрез които да гарантират, че гората им ще продължи да осигурява ползи като чиста вода, дървесина, опазено биоразнообразие или туристически услуги.

Новият проект на Horizon Europe, озаглавен "Насърчаване на бъдещи услуги и доходи от горските екосистеми в Европа", INTERCEDE, е насочен към потенциала на пазарите за предоставянето на стимули за собствениците на гори да управляват своите горски територии така, че те да предоставят ценни ползи и услуги на обществото. Услугите и ползите от горите, като защита на биоразнообразието, чиста вода, туризъм и много други, са широко търсени, но за съжаление ползвателите им не ги заплащат. А това едновременно ограничава възможностите на собствениците на гори да инвестират в опазването на този ресурс и не учи потребителите на това, че този ресурс не е безкраен и че трябва да се пази със целенасочени грижи.

Горски екосистемни услуги


Горите осигуряват безброй ползи за хората, от основни услуги като смекчаване на климата, защита на биоразнообразието и регулиране на водния оток до високо ценени услуги за отдих и туризъм. В цяла Европа сме свикнали да очакваме многобройни ползи и услуги от нашите гори, без винаги да осъзнаваме, че нашите изисквания може да са противоречиви или че горите биха могли да предоставят повече такива услуги, ако имат шанс да реализират пълния си потенциал.

Бъдещото предлагане на тези ползи е значително застрашено от изменението на климата. От жизненоважно значение е да знаем днес как търсенето и предлагането могат да бъдат засегнати, за да можем да действаме сега, да приложим подходящи мерки и да подпомогнем нашите гори да продължат да предоставят своето богатство от услуги, въпреки климатичната криза.

Подобна подкрепа за екосистемните ползи от горите е свързана с разходи и за това трябва да се намерят ефективни средства. Те биха осигурили на собствениците на гори възможности да предприемат мерки, за да осигурят обезпечаването на услугите и ползите от горите. Без финансов тласък, това би било трудно. Стратегията на ЕС за горите признава това, но собствениците на гори все още нямат достъп до подобни схеми за финансиране.

Иновацията на INTERCEDE


Проект INTERCEDE изследва бъдещото търсене и предлагане на екосистемни услуги и ползи от горите и ефективните пазарно-базирани инструменти, които предлагат на стопанисващите горите жизнеспособни опции за управление, за да бъдат поддържани и предоставяни тези услуги. Моделите, по които това се случва, ще бъдат оценени, за да се прецени които са най-широко и успешно приложими, като ще бъдат добавени и нови модели според идентифицираните нужди. Чрез проекта се предвижда и оценка на екосистемните ползи от горите. Мерките, които работят, ще бъдат популяризирани сред собствениците на гори, горските предприятия и други ползватели на гори, сред отговорни институции и сред широкта общественост, за да се популяризират възможностите.

Проектът, финансиран от ЕС по Програмата за изследвания и иновации Horizon Europe, се изпълнява от консорциум от 13 партньори - малки и средни предприятия, собственици на земи и екологични организации, както и изследователи с умения в моделирането, оценяването на екосистемните услуги от горите, разработване на икономически инструменти, управление и анализ на политики.
В основата си проектът е домакин на трансдисциплинарен форум, който свързва изследванията с политиката и практиката, и по този начин осъществява връзка между партньорите по проекта и хората, които ще се възползват от резултатите на проекта. Научнообоснованите насоки за институциите ще улеснят тяхното разбиране и подкрепа за налагане на мерките. Моделиране на бъдещи сценарии, строга оценка на въздействието на настоящите схеми, надграждане и възпроизвеждане на доказани успешни практики са в основата на многостранния подход за подобряване на предоставянето на екосистемни услуги от горите в цяла Европа.

WWF България е единствената природозащитна неправителствена организация в проектния консорциум. Нейните задачи са съсредоточени най-вече в идентифициране и ангажиране на заинтересованите страни в национален обхват, с цел информирането им и интеракция с тях по темата, както и в разработване на потенциални пазарно-ориентирани механизми за екосистемните услуги от горите.

Ефектът на проекта


„Това е амбициозен проект и аз съм наистина развълнуван да координирам трансдисциплинарната работа на колеги от цяла Европа, които внасят комбинация от умения в авангардни изследвания, политика и бизнес развитие, както и опит в управлението и опазването на горите “, казва координаторът на проекта Томас Лундхеде от университета в Копенхаген. „Прилагането на нашия подобрен дизайн на пазарно базирани подходи към предоставянето на екосистемни услуги от горите има потенциала да подобри ефективност на политиките и да допринесе за реална полза за обществото“.

Проектът може да подпомогне повишаването на доходите на собствениците на гори, позволявайки им да предоставят необходимите грижи за горите, по начин, който да обезпечи поддържането и осигуряването на горски екосистемни услуги за обществото.

Проектът INTERCEDE е финансиран от Европейския съюз с безвъзмездна помощ по грант № 101135159 и продължава четири години, от март 2024 г. до февруари 2028 г. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

 
© Shutterstock
Екосистемните услуги поддържат живота на Земята