Какво би искал/а да потърсиш?

ОПАЗВАНЕ НА КАФЯВИ МЕЧКИ
© WWF

​Кафявата мечка е широко разпространена по българските земи от хилядолетия. Тя е най-едрият хищен бозайник, срещащ се у нас, и е емблематичен вид за българската дива природа.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

В миналото мечките в България са били многобройни. Днес съвсем не можем да твърдим същото.

Като върховен и най-едър хищник в нашите гори мечката няма естествени врагове. Причините за намаляване на популацията ѝ са свързани с човека.

Кафявата мечка е включена като приоритетен вид в Червената книга, а незаконното ѝ убиване се третира като престъпление по Наказателния кодекс. Въпреки това всяка година около 100 мечки стават жертва на бракониерство.

Ключов фактор за това са конфликтите между хора и мечки. Негативното влияние на човека върху природата кара мечките да променят своя териториален обхват. Веднъж загубили страха си от човека и започнали да нанасят щети, те биват класифицирани като „проблемни“. Това увеличава риска от конфликт и незаконен отстрел.

Мечките са едни от най-обичаните и почитани животни. Те са част не само от нашата природа, но и от нашата история и култура. Изгубим ли мечките, губим безценно късче от нашия свят.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

​През 2020 г. WWF България започна изпълнението на програма за опазване на мечките и намаляване на конфликта им с хората.

Създадохме Спасителен мечешки отряд, който да подпомага работата на институциите за опазване на мечките и на хората. 

Съдействаме на жители на райони с популации на мечки да обезопасяват своите пчелини, овощни градини, обори.

Демонстрираме ефекта от правилно планирани и поставени електропастири и други прогонващи средства, които предоставяме пилотно на фермери, собственици на пчелини и овощни градини в територии със засилено присъствие на мечки.  

Съветваме хората и как да управляват по-добре битовите си отпадъци, за да не привличат мечките.

Провеждаме разяснителни кампании за избягване на срещи с мечки.


Информираме кметове, местни институции и жители на райони с популации на мечки каква е процедурата за регистриране и получаване на обезщетение за нанесени щети от мечка. 

Участвахме в консултациите за актуализирането на Националния план за действие за вида кафява мечка в България (2022-2023) - това е рамковият документ, който описва състоянието и заплахите за мечките и приоритетните действия за опазването им.

Работим за опазване на местообитанията на мечките. 

Проучваме влиянието на климатичните промени върху основни мечешки коридори и прилагаме мерки, които го смекчават.

Работим активно с институциите за по-ефективна борба с престъпленията срещу диви животни.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Всеки може да стане закрилник на мечка и да помогне за това и мечки, и хора да живеят по-добре – без страх, щастливи и спокойни в отглеждането на следващото поколение.

„Кафявите мечки в България са все по-склонни да променят териториалния си обхват заради негативно човешко влияние. Това увеличава потенциала за конфликта им с хората, както и риска от бракониерство.“ - Александър Дуцов, старши експерт „Опазване на видове“, WWF

© WWF
НАУЧИ ОЩЕ ЗА МЕЧЕШКАТА НИ ДЕЙНОСТ

Защо мечките са толкова важен вид? Какво точно прави Спасителният мечешки отряд? Как ти също можеш да помогнеш на Отряда? 

Виж повече на специалната страница, посветена на работата на WWF България за опазване на мечките.