Какво би искал/а да потърсиш?

WWF Централна и Източна Европа и Фондация „Coca-Cola“ обявяват удължаване на партньорството си в продължение на общата си работа за опазване на Дунавския басейн

WWF за Централна и Източна Европа (WWF-CEE) и Фондация „Coca-Cola“ разширяват своето партньорство „Жив Дунав“, за да помогнат за увеличаване на устойчивостта на климата и водата по поречието на Дунав за още три години. Фондация Coca-Cola подкрепя програмата с 1,53 млн. USD.

Басейнът на река Дунав е вторият най-голям речен басейн в Европа, един от най-значимите международни басейни в света и важен „спасителен пояс“ за икономиката и биоразнообразието на континента. По време на своя път от планината Шварцвалд в Германия до Черно море реката изминава 2800 км, пресича териториите на десет държави и отводнява изцяло или частично деветнадесет страни. През последните 150 години обаче повече от 80% от нейните прилежащи влажни зони са унищожени в резултат от изменението на климата, от изграждането на диги и язовири или от изправянето и бетонирането на речния бряг.

Малка бяла чапла, Румъния
Малка бяла чапла, Дунав, Румъния.

Належащите предизвикателства, причинени от деградацията на природата, загубата на биологично разнообразие и кризата със сладководните води, са неразривно свързани и справянето с тях е от решаващо значение за смекчаване на най-лошите последици от изменението на климата. Колективните действия на промишлеността, правителствата и природозащитниците са от съществено значение за постигането на дългосрочни положителни въздействия за възстановяването на природата и защитата на основни екосистеми и чрез това изграждане на по-голяма устойчивост на рискове, свързани с климата и водата.

От своето начало през 2014 г. партньорството „Жив Дунав“ е подкрепило девет проекта в шест държави – България, Сърбия, Румъния, Хърватия, Унгария и Австрия Партньорството ще продължи да се фокусира върху възстановяването на основни влажни зони, заливни низини и притоци по река Дунав, като се основава на успеха и въздействието, постигнати чрез междусекторната програма през последните десет години. Партньорството ще продължи да подпомага местните общности, уязвими на климатичните рискове, както в селските, така и в градските райони. В същото време то ще работи за подобряване здравето на водосбора в Дунавския басейн и ще осигурява ползи за селското стопанство и природата.

 „Интензивните наводнения, суши и горещи вълни вече опустошават части от Европа  и цената, която плащат за това местните общности, бизнеса и природата, е огромна. За да преодолеем тези предизвикателства, трябва да работим рамо до рамо с природата, а не срещу нея. Фокусът ни трябва да се простира далеч отвъд опазването на природата. Трябва да възстановяваме вече деградирали екосистеми като реки и влажни зони, които са дом на богато биоразнообразие“, коментира Андреас Бекман, изпълнителен директор на WWF за Централна и Източна Европа. „За постигане на широкомащабна промяна съвместните усилия са от съществено значение. Нашата споделена визия за „Жив Дунав“, където хората и природата процъфтяват заедно, отново ни обедини с Фондация „Coca-Cola“ и сега с Coca-Cola Европа и Coca-Cola HBC. Така заедно ще продължим да се грижим за здравето и климатичната устойчивост на Дунавския басейн и на общностите, които зависят от него“.

Пейзаж по Дунав
Пейзаж по Дунав.

„Чрез общата ни работа Фондация Coca-Cola цели да постигне измерими и трайни ефекти, които да са от полза както за природата, така и за местните общности“, казва Саадия Мадсберг, президент на Фондация „Кока-Кола“. „Подновяването на партньорството „Жив Дунав“ е положителна стъпка напред към нашата съвместна визия с WWF за изграждане на устойчив към променящия се климат Дунавски басейн.“

Разширяването на партньорството ще се фокусира върху проекти в шест държави, а именно в България, Румъния, Украйна, Унгария, Словакия и Чехия, надграждайки работата по опазване на сладководните ресурси, извършена в много от тези страни по време на първата фаза на партньорството. С разширяването на партньорството се разширява и обхвата на програмата като се преминава от възстановяване на природата към работа по изграждане на една устойчива на климатичните промени дунавска общност. И ако досега основната дейност беше насочена към отдалечени селски райони, то втората фаза ще включва и интервенции в градските зони. Част от важните природни обекти, в които ще се разгръща теренна дейност са: заливната низина на горна Тиса в Унгария и планината Крушне в Чехия. Освен това Coca-Cola Eвропа и Coca-Cola HBC ще подкрепят партньорството „Жив Дунав“, за да демонстрират и насърчават доброто управление на водата и да проучат допълнителни възможности за колективни действия.

До 2021 г., когато приключи първата фаза на „Жив Дунав“, с подкрепата на Фондация „Coca-Cola“, европейски и държавни фондове бяха възстановени приблизително 5 462 хектара влажни зони, реки и заливни територии. Това създаде възможност за попълване на около 13,45 милиона кубични метра вода годишно в Дунавския басейн. Партньорства като това насърчават световната общност да подобри механизма за управление на водите и да работи активно за минимизиране на риска от недостиг на този жизненоважен природен ресурс.

Текстът можете да свалите от тук.
 
Влажна зона по поречието на река Дунав, природен парк "Портиле де Фиер", Румъния
Инфографика