© WWF Bulgaria

Най-простичко казано - FSC e сертификат на продукти от дървесина, добити по начин, който не вреди на гората. Трябва да е изобразен на самия продукт или етикета му.

Системата за горска сертификация FSC е първата световна независима етикетираща система за горски продукти. Тръгнала като идея в началото на 90-те години на миналия век в отговор на обществената загриженост от размерите на обезлесяването, днес тя се прилага в 89 държави на 5 континента. FSC е единствената сертификационна система, подкрепяна едновременно от екологични и социални организации, правителства, собственици на гори и дървопреработвателни компании. Към момента в световен мащаб по FSC са сертифицирани 216 милиона хектара горски площи, а изискванията на сертификата спазват над 39 000 компании.

© WWF Bulgaria
© WWF Bulgaria

Съществуват както общи и задължителни за всички гори изисквания на FSC, така и специфични изсквания, тъй като горите и държавите по света са много различни.
Ето някои от изискванията на FSC за България:

  • Опазват се уязвимите и застрашените от изчезване видове и екосистеми.

  • Не се допуска намаляване на горската площ (напр. изсичане на гора на голо, за да бъде застроено мястото или да бъде направена ски писта)

  • Не се допуска използването на опасни пестициди.

  • Не се допуска отглеждането на ГМО организми в горите. 

  • Не се допуска превръщането на естествени гори в горски култури.

  • Опазват се вододайните зони и речните течения:

  • Гарантират се правата на горските работници (да имат подходящо защитно облекло, да имат договори и да са осигурени, да са добре обучени и квалифицирани, да не се експлоатира детски труд при добива и обработката на дървесина).

  • Опазва се културата и поминъка на местното население (хората, които живеят в близост до горите и техният живот са директно зависими от горите, такива каквито са).

 

FSC стъпва у нас през 2005 г., а първите сертифицирани по международната система гори са тези, управлявани от Държавно горско стопанство „Доспат“. Оттогава насам площта на сертифицираните гори непрекъснато нараства, като днес възлиза на 1,5 милиона ха горски територии или около 40 % от горите в България. По последни данни над 450 компании, работещи у нас, следват изискванията на сертификата за отговорното ползване на горските ресурси. Сертифицираните стопанства се проверяват от независим орган най-малко веднъж годишно и в случай на големи нарушения сертификатът им се отнема.

В България FSC стандартът беше одобрен и влезе в сила през 2017 г. след координиране и съдействие от страна на екипа ни.

© WWF Bulgaria
© WWF Bulgaria

Темповете, с които унищожаваме горите на планетата, са почти неуловими. Всяка минута гори с размерите на 40 футболни игрища изчезват безвъзвратно. Можеш да помогнеш, като избираш продукти, на които стои отличителният етикет на FSC. Той показва, че пособията, които купуваш, не допринасят за унищожението на световните гори. Единствено продукти от дървесина, чието производство е сертифицирано според строгите принципи на FSC, могат да носят неговия етикет. Спазването на това правило се проверява от независими експерти най-малко веднъж годишно.

Колкото по-голямо е търсенето на продукти, носещи етикета на FSC, толкова повече гори ще се управляват устойчиво и с мисъл за хората и природата и съгласно принципите и критериите на международния стандарт.

Горската сертификация е най-важната инициатива от последните десетилетия за насърчаване на по-добро управление на горите – ключов компонент от визията на WWF за бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. Сертифицирането на горите е механизъм за проследяване и етикетиране на продуктите от дървесина, при който управлението на горите се оценява по определен стандарт. Надеждната сертификация обхваща много повече от дърводобивната дейност. Тя отчита опазването на околната среда и биоразнообразието, насърчава социалното и икономическото благосъстояние на горските работници и включва местните общности в процесите на вземане на решения.